Fotoğraf: AA

Hem tarlada hem sahnedeler

Mersin merkeze ba?l? Arslank?y beldesinde tiyatro ekibi kuran kad?nlar, g?nl?k i?lerini s?rd?r?rken hem de bug?n sahneleyecekleri ??i?ekler Solmas?n? adl? oyuna haz?rlan?yorlar.


Mersin merkeze ba?l? Arslank?y beldesinde tiyatro ekibi kuran kad?nlar, g?nl?k i?lerini s?rd?r?rken hem de bug?n sahneleyecekleri ??i?ekler Solmas?n? adl? oyuna haz?rlan?yorlar. Oyun yazar? ?mmiye Ko?ak, ??i?ekler Solmas?n? adl? oyunla kad?na kar?? yap?lan ?iddete dikkati ?ekmeyi ama?lad?klar?n?, oyunda rol alan kad?nlar?n yakla??k 3 ay s?ren haz?rl?k d?neminde kendilerine olan g?veninin artt???n? s?yledi. Ko?ak, ?Oyunda en k????? 7, en b?y??? ise 78 ya??nda 13 ki?i rol al?yor? dedi. Kendisinin daha ?nce Arslank?y Kad?nlar Tiyatro Toplulu?u?nda da g?rev ald???n? s?yleyen Ko?ak, ??yle konu?tu: ?Daha ?nce yazd???m ve kad?nlara kar?? yap?lan ?iddeti konu alan oyunu bu sene yaylaya ??kt???mda sahnelemeye karar verdim. Oyunda rol almalar? i?in g?r??t???m ki?ilerden olumlu yan?t al?nca sahnelemek ?zere ?al??malara ba?lad?k. Oyunun b?y?k b?l?m?n? tarlada, ba?da, bah?ede ve evde i? yaparken ?al??t?k. S?re? yakla?maya ba?lay?nca da provalar?m?z? ilk??retim okulu bah?esinde bulunan sahnede s?rd?rd?k.?
K?z? ve torunuyla rol alan 59 ya??ndaki G?lseren D?nerta? ?ahin de e?inin ?nceleri kar?? ??kt???n?, daha sonra s?cak bakt???n? belirten ?ahin, ??kna olunca ben de oyunda rol ald?m. 59 y?ld?r ba?la, bah?eyle u?ra??yorum. Bu oyun kendime olan g?venimi art?rd?? diye konu?tu.
Arslank?y ?lk??retim Okulu bah?esinde son haz?rl?klar?n? tamamlayan kad?nlar, daha sonra davetiyeleri da??tarak, halktan bug?n beldede sahneleyecekleri oyunlar?nda kendilerini yaln?z b?rakmamalar?n? istediler. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net