Kad?n dura??ndan ?iirler-1

K?r?lgand?r Yaln?zl?klar (2004) G?lderen CanyurtBeraberliklerinde ?iir konu?an, sanat?n sorunlar? ?zerine kafa yoran bir aile, her ?airin ?zlem alan? i?inde olsa gerek. Canyurt ailesi ise bunu ya??yor.


K?r?lgand?r Yaln?zl?klar (2004) G?lderen Canyurt
Beraberliklerinde ?iir konu?an, sanat?n sorunlar? ?zerine kafa yoran bir aile, her ?airin ?zlem alan? i?inde olsa gerek. Canyurt ailesi ise bunu ya??yor. Yaz?yorlar ve ailecek payla??yorlar.
?Alacakl?y?m An?lar?mdan? diyen Canyurt, 1958 Sivas/ Zara do?umlu. A??k ??retim lisesi mezunu olup uzun y?llar Karab?k?te ya??yor. ?G?ky?z? yay?nlar??ndan ??kan bu ilk kitab?n?n : ?Bir g?ld?k topra?a s?ms?k? sar?lan/ su vermediler a?mayal?m diye/ havayla yetindik/ ya?mur ya?d? ?o?ald?k? dizelerinde g?r?ld??? gibi ?o?unlukla k?sa ?iirler yazan Canyurt, bu ?iirlerini de sevgiyle dokuyor. Kimi zaman ????l?klar idam edildi/ sustu toprak/ a?lad? g?k/ y?rek su ald?/ boy vermedi kardelen/ el ele yaln?zl?k? diyerek gitmelerin yaln?zl???n?, kimi zaman ?Y?re?im/ toplad? h?z?nlerinizi/ g?zlerim bulutla?t?/ ya?d? ya?murlar?m/ usulca/ girdiniz usuma/ kimse duymad?/ siz bile? dizelerinde belirtti?i gibi h?z?n ya?murlar? i?inde ya??yor. ?ocuklara, ayd?nl??a ve g?zel yar?nlara y?nelen ?iirleriyle Canyurt, insana daha yak??an bir gelecek haritas?n?n tasar?m?n? yap?yor bu kitab?nda.
Tipi De?mi? D??e (2004) Mahire Ta?
Adana ?zg?n yay?nlar? aras?nda ??kan kitapta, ?air hakk?nda hi?bir bilgi yok. Ama ?Avu? avu? ?iir/ D?k?n?n y?re?inize/ Ki ar?ns?n g?nl?n?z/ Su ?aresiz? dedi?i ?S?z?? ?iiriyle s?ze ba?layan Mahire Ta???n ?iirlerini tan?mak, ge? de olsa mutlu etti beni. G?l fidanlar? gibi ?air yeti?tiren Anadolumuzla yeniden g?nendirdi. ??nk? ?Ya?am?n g?zleri/ bu kadar maviyken/ Karartmaya ?al??an bizlere/ ?a??yorum? diyen Ta???n dam?t?lm?? su gibi ?iirleri var. ?Geceye Sitem? ?iirinin ?K?rd?ler g?remediler/ Gece g?nd?z/ Karanl??? zikrettikler de/ Ayn? karanl???n i?inde/ Bo?ulduklar?n? bilemediler/ ???l?k her yerde ayn?yd?/ Kulaklar? ?ylesine sa??rd? ki/ ??itmediler? dizelerinde oldu?u gibi i?tenlikli ve abart?s?z olarak ak?yor ve okuyan? sarmal?yor.
Kitab?n ad?n? ta??yan ?iirindeki ?Kim bilebilirdi zaman?n/ Kendini aldataca??n?/ Vuraca??n? ya da/ Pasl? bir tabancayla/Bak g?ky?z? g?zlerine/ S??m?yor/ G?zlerin kadar d??ler/ G?zlerinden ?ok/ D??ler ya??yor/ K?? ortas?nda? Bu so?uk r?zg?rlar?n alaz?nda/ Ellerini/ G?ky?z?ne a?m??/ Bir avu? kad?n/ D?v?ne d?v?ne/ A?l?yor/ Ve ?zerlerine/ Kar diye/ D??ler daml?yor/ Biz ki ?imdilerde/ Yang?n yeri k?ylerimizin/ K?llerini bas?yoruz ya y?re?imize/ Sen s?z?le s?z?le y?kselen duman/ Selam s?yle g?ky?z?ne/ Ve de ki/ Sahipsiz de?ildir ellerimiz/ Dillerimiz sahipsiz de?ildir/ Bin y?ll?k sab?rla ??rendik/ Umut etmeyi/ Umutlar?m?z sahipsiz de?ildir/ Ve insanl???n/ Ve inanc?n ?zerine/ Yemin ediyoruz ki/ D??ler hep b?yle/ K?r?k kalmaya/ Mahk?m de?ildir? dizeleriyle G?neydo?u?da ya?anan ac? ger?ekleri dile getirdikten sonra ?Yar?m Kalm?? Ben?de ?L?tfen yan?mda kal/ Ve beni k???lt/ ?abuk b?y?d?m ben? Beni k???lt/ Oyunlar oynayal?m seninle/ K?????m/ Y?re?ine d???r beni/ ?abuk b?y?d?m ben/ K???lt beni ? diyor. ?mge bata??na saplanmadan yal?n ve ger?ek?i bir anlay??la ?iirlerini yap?land?ran Ta? s?z?n? ?U?mak zaman? geldi mi/ Hi?bir ku?/ Duramaz yerinde/ Haydi/ G??e kanat vural?m ? dizeleriyle ba?l?yor. Ayn? zamanda yar?na daha g?zel ?iirlerle evrilece?inin m?jdesini veriyor.
A?k?m Orada m?s?n (2005) Dilek Aksoy
1975 y?l?nda Denizli?nin ?ivril il?esinde do?an Aksoy, ilk??retimini tamamlad?ktan sonra bir s?re Avusturya?da kalm??. Akt?el ?stanbul?da haber koordinat?rl??? ve Kar?nca dergisinde reklam y?netmenli?i yapm?? olup ?imdilerde Radyo Baycan?da haber spikerli?i ve m?d?rl??? g?revlerini y?r?tmekte.
Senfoni yay?nlar?ndan ??kan kitab?ndaki ?Telimden t?rna??ma sevdalarday?m,/ Bak??lar?mdan bunu ?oktan anlaman gerek./ Dalg?n?m, u?mu?um, senli benli h?lyalarday?m,? dizeleriyle halini bildiren Aksoy, ?iirlerinin ?o?unu hece vezniyle yazmaktad?r. ?Bar?? ?i?e?i solmas?n,/ B?rak a?s?n fani d?nya./ ?ocuklar hi? a?lamas?n,/ B?rak g?ls?n fani d?nya.? ?Umudumuz bar?? olsun,/ Hediyemiz g?l?? olsun, Ac?lar art?k son bulsun,/ Sevgi getir fani d?nya.? Dizelerinde g?r?ld??? gibi bar?? konusuna de?inse de, ?imdilik ?o?unlukla, a?kl? me?kli ?iirler ?retmektedir. 128 sayfada s?ylenenlerin hepsi de birbirine benzer ?eylerdir. Bakal?m yar?nlar ??karaca?? kitapta neleri de?i?tirecek.
I??k (2002) Nesrin ?demi? ?zyayc?
?ocukluk, her insan i?in ?nemli olsa da, ?airler onu ?o?u kez ?iirlerinin Anahtar? olarak kullan?rlar. ??nk? ?ocukluk alabildi?ine temiz olan bir d?nyan?n ad?d?r. ??te bu d?nyay? yak?na getirerek ?K???k bir k?z ?ocu?uydum,/ ?ift ?rg?l? sa?lar?mda/ K?rm?z? beyaz kurdelelerle.// ??imdeki ????? karartmayan/ Simsiyah ?nl?kl?/ yar?nlar?n ?ocu?uydum.? ??izgi oynayarak silerdik s?n?rlar?/ ?p atlayarak y?kard?k dara?a?lar?n?,/ Bunlar? oynayan ?ocuklar?,/ ?ocuklar? seviyorum ?imdi.? Diyor ?zyayc?. Sonra ufku biraz daha aralayarak ??i?ekle bir ku? nas?l g?zelse/ Bebekle bir ?ocukta g?zeldir/ A?lasa da g?lse de,/ G?zel olan insand?r.? dizeleriyle insan g?zelli?ine ula??yor.
Hacettepe ?niversitesi ?ngiliz Dil Biliminden mezun olan ?air ODT??nin Lisan okulunda ??retmen olarak ?al??t?. Son verilen ODT??deki g?revine Yarg?tay karar?yla d?nd?. Daha sonra istifa eden ?zyayc? (B?EM)de y?netici olarak g?revini s?rd?r?yor. Gerek d?zyaz? ?iir, gerekse ?zg?r ko?uk bi?iminde yazd??? ?iirlerle de?i?ik konular i?liyor. ?rne?in ?Foto?raf? adl? ?iirin ?Kar???k bir ya?am kesiti,/ Eksikleri olan bir halk?n,/ Her par?as?nda varolan/ Tutsak bir ya?am foto?raf?.// Yitik Filistinlilerin/ ??di? edilmi? topraklarda/ Verilen sava?lar gibi?/ Kanayanlar?n, kanatanlar?n foto?raf?.// Her karesinde barbarl??? anlatan,/ Her ac?da intikam? k?r?kleyen,/ Her intikamda can veren,/ Ezilmi? bir ?o?unlu?un resmi.? dizelerinde oldu?u gibi toplumun ?e?itli kesitlerini g?r?nt?l?yor. Ne ki ?ocuk ve ?ocukla ilgili olan her ?ey ?iirinin ortak paydas?nda ?nemli bir yer tutuyor. Ama ?Siyahlar ??inde? ?iirinin ?Sabah?n k?z?ll???nda uyand?,/ G?ne? denizden do?uyordu/ Kendi i?inde bat?yordu adeta.// Zindana kapatsalar umudunu asla yitirmezdi,/ G?venini de, inanc?n? da, davas?n? da,/ Hi?birini bitiremediler./ Belki, belki bir g?n?/ Yeniden i?inde do?ar g?ne?,/ Hi? batmamak ?zere yakar karanl???.? dizelerindeki gibi karanl?k g??lerin kar??s?na dikilmekten de geri durmuyor. Ak?c? bir dili olan ve ?zg?rl?k ?zlemini ?De?mez diyorum de?mez,/ Hi?bir ?ey bu kedere/ G?le oynaya ya?amak/ Yetmez mi bir ?ekirde?e?? diyerek dile getiren Nesrin ?demi? ?zyayc??n?n ?iire ?I??k?la att??? ilk ad?m, gelece?i konusunda umut veriyor.
?ehir Hik?yeleri (2006) Serpil ?etin Tuncer
Uzun s?redir yazd??? k???kl? b?y?kl? ?iirleri 144 sayfal?k bir kitapta toplam?? Tuncer. Sone yay?nlar?ndan ??kan kitaptaki ?iirlere ?zen g?sterilmedi?i ilk bak??ta anla??l?yor. Ne ki, ?Amasya?ya Giderken? ?iirinin ?setleri kim i?in a?am/ da?lar? kim i?in delem/ sand?kta oyal? mendil/ bu g?nl? kimlere verem/ da??na ta??na y?z?m s?rem/ amasya?m senden ge?mem? dizelerinde g?r?ld??? gibi, ?iirlerin ?o?u biraz k?yl? safl???, kurnazl??? ve mizah?n? ta??yor. ?Kara G?zl?m? ?iirindeki ?kara g?zl?m/ kara ?z?m?m/ severim seni dedim/ yalan s?yledim// kara g?zl?m/ kara ?z?m?m/ ?erefine i?erim dedim/ yalan s?yledim? dizelerinin de bu anlay??la ya da do?a?lama olarak kuruldu?u izlenimi a??r bas?yor. Kitap, yazar? hakk?nda hi?bir bilgi i?ermiyor. O nedenle, ?zya?am bilgileriyle ?iirleri aras?nda ba?lant? kuram?yoruz. Ama kitapta ?g?n do?muyor art?k/ emanetten g?l?c?klere/ sahici istiyor sahici/ ka? insan kald? ki? dizelerinin olu?turdu?u ?Sahici? ?iiri gibi bunun benzeri daha bir?ok ?iirler yazabilen Tuncer?in ??kt??? y?r?y???n? devam ettirmesi gerekti?ini d???n?yorum.
G?ng?r Gen?ay
www.evrensel.net