30 Ağustos 2007 00:00

Bush yine ?ran?a y?klendi

ABD Ba?kan? George W. Bush, ?nceki g?n Irak i?galini savundu?u son a??klamas?nda, yeniden ?ran y?netimine y?klendi.

Paylaş

ABD Ba?kan? George W. Bush, ?nceki g?n Irak i?galini savundu?u son a??klamas?nda, yeniden ?ran y?netimine y?klendi.
?ran-ABD aras?ndaki gerilim, ABD?nin Irak?taki ?ranl? resmi bir heyeti k?sa bir s?reli?ine g?zalt?na almas?yla artarken, Bush ise Tahran?a y?nelik tehditlerini s?rd?rd?.
?ran??n, ?ter?re destek veren ?lkelerin ba??nda geldi?ini? iddia eden ABD Ba?kan?, ??ran??n, atom bombas?na sahip olmas? durumunda, Ortado?u?da n?kleer katliam olabilece?ini? de ileri s?rd? ve Tahran??, Irak?taki direni??ilere destek vermekle su?lad?.
??ran b?lge i?in uzun zamand?r bela oluyor? diyen Bush, konu?mas?nda ilk kez Irak?taki komutanlara, ?Tahran??n ?l?mc?l faaliyetlerine kar?? durmalar?? y?n?nde emir verdi?ini de kabul etti.
Bu arada Tahran ise ?ran??n, Irak?ta istikrars?zl??? k?r?kledi?i yolundaki su?lamalar? reddederken, Bush ile yak?n saatlerde a??klamalarda bulunan ?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ise bir kez daha, ABD askerlerinin Irak?tan ?ekilmesini istedi. ?ran D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Muhammed Ali H?seyni, ABD Ba?kan??n?n bu su?lamalar? ?durmadan yineledi?ini? hat?rlatt?.
Korku politikas?na devam
Bush, ?Deste?in dibe vurdu?u Irak i?galine yeniden destek kazanmak i?in Tahran?? kullan?yor? yorumlar?na neden olan a??klamas?nda, Irak i?galini savunarak ABD askerlerinin ?ekilmesinin, ?Ortado?u?nun a??r? g??lerin eline ge?mesine yol a?aca?? ve ABD?nin g?venli?ini tehlikeye ataca??? iddias?n? yineledi. Nevada?da binlerce gaziye hitaben yapt??? konu?mas?nda, ABD?nin Ortado?u?yu terk etmesi durumunda, ?b?lgenin, dramatik bir bi?imde, uygar d?nyay? tehlikeye atabilecek bir yola d?nm?? olaca??n?? ileri s?rerek, ?ABD, ihtiyac? oldu?u s?rada Irak?? terk etmeyecek? dedi.
ABD Ba?kan?, ?ran??n n?kleer silaha sahip olmaya giden teknolojiyi elde etme y?n?ndeki mevcut ?abalar?n?n, istikrars?zl?k ve ?iddetin h?k?m s?rd??? b?lgede ?n?kleer katliam? tehdidi yaratt???n? da ileri s?rd?.
?ran Devrim Muhaf?zlar? grubunu, Irak?taki gruplara silah ve lojistik destek sa?lamakla su?layan Bush, ?Tahran y?netimi bu tavr?na son vermeli. Buna son verene dek askerlerimizi korumak i?in gerekli ?nlemleri alaca??m? tehdidini savurdu.
Bush, ?ran??, L?bnan?daki Hizbullah, Filistin?deki Hamas ve ?slami Cihad ?rg?tlerine destek vermek ve Afganistan?daki Taliban ?rg?t?ne silah sa?lamakla da su?lad?.
?N?kleer ?ran?? kabul edin!?
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ise ?lkesinin n?kleer program?n?n devam etti?ini ve uranyum zenginle?tirmenin ask?ya al?nma ihtimalinin bulunmad???n? ifade ederek, ?Bize kar?? ??kan bir?ok ?lke bunu kabul etti. Siz de n?kleer ?ran?? kabul edin art?k? dedi.

Ahmedinecad, h?k?met haftas? dolay?s?yla d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ??ran??n Uluslararas? Atom Enerjisi Ajans? ile i?birli?i yapt???n?, bu i?birli?ini s?rd?rmek istedi?ini ifade ederek baz? b?y?k g??lerin, ?ran??n ilerlemesini engellemek istedi?ini s?yledi.
Ahmedinecad, muhtemel bir ABD sald?r?s?na ili?kin soru ?zerine de ?ABD?nin ?ran?a sald?raca??n? d???nm?yorum, bu ?ok uzak bir ihtimal. B?yle bir ?ey, b?y?k bir ?aka olur. Onlar kendileri de ?ran?a kar?? her t?rl? sald?r?n?n ?ok sert bir ?ekilde kar??l?k bulaca??n? iyi biliyorlar? dedi.
?ABD?yi Irak batakl???ndan kurtarmak i?in yard?ma haz?r?z? diyen ?ran lideri, yak?n bir gelecekte Ortado?u?da g?? bo?lu?u ya?anaca??n? belirterek, ?bu bo?lu?u b?lgedeki dost ?lkelerle doldurmaya haz?r olduklar?n?? s?yledi. ??galcilerin g?venli bir Irak istemediklerini s?yleyen Ahmedinecad, ABD ve m?ttefiklerini ter?ristlere destek vermek ve Irak?taki g?vensizli?i s?rd?rmekle su?lad?.
Gerilim art?ran bask?n
Bu arada Irak?taki Amerikan askerlerinin, d?n ak?am Ba?dat?ta Sheraton Oteli?ne bask?n d?zenleyerek aralar?nda 7 ?ranl?n?n da bulundu?u 10 ki?iyi tutuklamas? ve ?ranl? heyeti k?sa s?reli?ine g?zalt?nda tutmas?, ?ran-ABD aras?ndaki gerilimi doruk noktas?na ??kard?.
ABD?nin finanse etti?i ve Arap?a yay?n yapan Radyo Sava?n?n internet sitesinin haberinde, 7 ?ranl?n?n tutukland??? ve bilinmeyen bir yere g?t?r?ld?kleri iddia edildi.
Haberde, ?ran heyetinin elektrik santrali konusunda m?zakerelerde bulunduklar? belirtildi. Bu haberden k?sa bir s?re sonra ise g?zalt?na al?nan 10 ki?i aras?nda bulunan ?ranl?lar?n serbest b?rak?ld??? bildirildi.
Ad?n? a??klamak istemeyen ?ranl? bir diplomat, serbest b?rak?lan 7 ?ranl?n?n, daha sonra Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin b?rosuna g?t?r?ld???n? kaydetti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Olmert, Abbas?? a??rlad?

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa