30 Ağustos 2007 00:00

Kom?uda bilan?o a??r

Yunanistan?da bir haftay? geride b?rakan yang?nlar, ?u ana kadar 64 ki?inin ?lmesine, 16 bin ki?inin evsiz kalmas?na, 2.7 milyon d?n?m arazinin k?l olmas?na yol a?t?.

Paylaş

Yunanistan??n Mora Yar?madas? ile E?riboz (Evia) Adas??nda 6 g?n? geride b?rakan yang?nlar, ?u ana kadar 64 ki?inin ya?am?n? yitirmesine, 16 bin ki?inin evsiz kalmas?na, 2.7 milyon d?n?m arazinin k?l olmas?na yol a?t?.
Yunan bas?n yay?n organlar?, onlarca ki?inin de yaralanmas?na yol a?an yang?nlar?n kontrol alt?na al?nmas? ?al??malar?n?n s?rd?r?ld???n?, bir b?l?m?n?n ise ?iddetini yitiren r?zgarlar?n da yard?m?yla k?smen kontrol alt?na al?nd???n? kaydetti.
Y?zlerce k?y?n b?y?k hasar g?rd??? ve haritan silindi?i, 60 bin k???kba? hayvan?n telef oldu?u yang?nlarda, su da??t?m ?ebekelerinde b?y?k hasar meydana gelmesi y?z?nden susuzluk ?ekildi?ini de belirten bas?n yay?n organlar?, bin kadar elektrik dire?inin yanmas? y?z?nden de 250?nin ?zerinde k?y?n g?nlerdir elektrik alamad???n? yazd?.
Atina?ya tepki b?y?yor
Alevler se?imler ?ncesinde Atina h?k?metine de yakla?t?. Yunan halk? ile muhalefet ise Ba?bakan Kostas Karamanlis?e ate? p?sk?rmeye devam ediyor. Muhalefet, iktidar partisini m?dahalede ba?ar?s?zl?kla su?luyor.
Bu arada Atina halk?, h?k?met kar??t? eylemlere de devam etme niyetinde. Halk?n, ?yetkililerin kendilerini yaln?z b?rakmas?n? ve koordinasyon yetersizli?ini? protesto etmek amac?yla, ba?ta ba?kent Atina?da olmak ?zere ?lke genelinde g?steriler d?zenleme karar? ald??? belirtildi. Atina?da ?nceki g?n de yang?nlar kar??s?ndaki at?l tutumu nedeniyle Karamanlis h?k?meti protesto edilmi?ti.
Yard?m haz?rl???
?te yandan Yunan h?k?meti, yang?nlarda evini ve yak?n?n? kaybeden ki?ilere 10?ar bin Avro para yard?m?nda bulunulaca??n? a??klad?. Yard?mlar ?er?evesinde, yang?n b?lgelerinde ya?ayanlar?n 3 ay s?resinde vergi ?demeyece?i, ?ok d???k faizli banka kredisi olana??ndan faydalanaca?? ve kredi kart? bor?lar?n?n 6 ay ertelenece?i belirtildi.
Bu arada Ba?bakan Recep T. Erdo?an da Yunanistan Ba?bakan? Karamanlis?i arayarak ba?sa?l??? diledi. ?lkede, aralar?nda T?rkiye?nin de bulundu?u 21 ?lkeden itfaiye ekipleri, 18 u?ak ve 18 helikopterle aral?ks?z ?al???yor. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?? G. Koreli daha serbest

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa