ABD ve AB sonu?tan memnun

11. Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e d?nyan?n bir?ok ?lkesinin lideri tebrik mesaj? g?nderdi, arayarak ba?ar?s?n? kutlad?.


11. Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e d?nyan?n bir?ok ?lkesinin lideri tebrik mesaj? g?nderdi, arayarak ba?ar?s?n? kutlad?.
ABD-Almanya
ABD Ba?kan? Bush, cumhurba?kanl???na se?ilen G?l?? telefonla arayarak kutlad?. ABD D??i?leri Bakanl??? S?zc?s? Tom Casey taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada ise, ?ABD, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??, Parlamento taraf?ndan bu g?reve se?ilmesinden dolay? kutluyor. ABD, Cumhurba?kan? G?l ve g?reve ba?layacak yeni T?rk h?k?metiyle birlikte ?al??arak, T?rkiye ile mevcut olan g??l? ili?kimizin devam ettirilmesini bekliyor? denildi.
Almanya Cumhurba?kan? Horst K?hler, G?l?? telgrafla kutlad?. Almanya Ba?bakan? Angela Merkel de, G?l?e kutlama mesaj? g?nderdi. Merkel mesaj?nda, ?Cumhurba?kan? se?ilmenizden dolay? sizi kalpten kutluyorum. Yeni g?revinizde de ili?kilerimizin derinle?mesine ve ortak arzular?m?za, ?zellikle Avrupa?n?n ve Atlantik Birli?i?nin esenli?ine ?nem verece?inize inan?yorum? ifadesini kulland?. Almanya D??i?leri Bakan? Frank-Walter Steinmeier de, G?l?e kutlama mesaj? g?nderdi.
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinden duydu?u memnuniyeti ifade eden bir a??klama yaparak, bu geli?menin T?rkiye?nin AB ile yak?nla?mas?na g?? kazand?raca??n? belirtti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ba?kan? Rene van der Linden da, G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinin T?rkiye?yi Avrupa ile daha g??l? bir b?t?nle?meye y?neltece?ine inand???n? a??klad?.
Avusturya-?talya
Avusturya D??i?leri Bakan? Ursula Plassnik, kutlama mesaj?nda, G?l?? ?Dikkatli, kendini i?ine adam?? ve pragmatik bir ki?i? olarak nitelendirdi.
?talya Ba?bakan? Romano Prodi, Roma?da gazetecilerle yapt??? bir sohbet s?ras?nda, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesinden duydu?u memnuniyeti dile getirerek, ?G?l, son derece ak?ll? bir insan, b?y?k bir cumhurba?kan? olacak? dedi.
Prodi kabinesinde Avrupa Birli?i Politikalar? Bakan? olarak g?rev yapan Emma Bonino da G?l??n cumhurba?kanl???n?n, T?rkiye?nin AB?ye tam ?yelik s?recine ivme kazand?raca??n? kaydetti.
Yunanistan-?spanya
Yunanistan Ba?bakan? Kostas Karamanlis, G?l?e g?nderdi?i kutlama mesaj?nda, ?Yunanistan??n, T?rkiye ile b?lgede bar?? ve istikrar?n yerle?mesi i?in birlikte ?al??malar? y?n?ndeki iste?ini? dile getirdi. ?spanya Ba?bakan? Jose Luis Rodriguez Zapatero, Abdullah G?l??, cumhurba?kan? se?ilmesi dolay?s?yla tebrik etti.
L?bnan-Azerbaycan-Pakistan
L?bnan Ba?bakan? Fuat Senyora, Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev ve Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref, G?l?? kutlad?lar.
?ran-Arap Birli?i, ?KT
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinejad, ?slam Konferans? Te?kilat? (?KT) Genel Sekreteri Ekmeleddin ?hsano?lu ve Arap Birli?i de G?l?? yeni g?revi nedeniyle kutlad?.(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net