30 Ağustos 2007 00:00

MERCEK

Politik g?ndemdeki sorunlar?n ?oklu?u ve yo?unlu?u, sermaye partileriyle devlet kurumlar? y?netici ve s?zc?lerinin, en ?nemsiz gibi g?r?nenleri de dahil ?e?itli geli?meler kar??s?nda sa?malamalar?, esip g?rlemeleri ve fakat ayn? ...

Paylaş

Politik g?ndemdeki sorunlar?n ?oklu?u ve yo?unlu?u, sermaye partileriyle devlet kurumlar? y?netici ve s?zc?lerinin, en ?nemsiz gibi g?r?nenleri de dahil ?e?itli geli?meler kar??s?nda sa?malamalar?, esip g?rlemeleri ve fakat ayn? zamanda b?y?k sermayenin hizmetinde i??i ve emek?ilere d??man konumda yer ald?klar?n? daha a??k bi?imde ortaya koymalar?na da yol a??yor. Kendi s?ylemleriyle ?cibilliyetleri?ni sergiliyor, kitlelerin ezici ?o?unlu?una kar??tl?klar?n? ilan ediyor ve burjuvazi ad?na en gerici, en ?oven ve ?rk?? politikalar? g?ndeme getiriyorlar.
Se?im sonu?lar? ve cumhurba?kan? se?imleri etraf?ndaki tart??malar?n ?geriye att???? san?lan sorunlar?n art arda g?ndeme girmesi; ?ran-T?rkiye y?neticilerinin, T?rkiye-Irak y?neticilerinin diplomatik trafi?i, K?rtlere y?nelik operasyonlar?n yo?unla?t?r?lmas? ve ?ortak sald?r?? ?zerine g?r??meler; toplus?zle?me s?recine giren i??i ve kamu ?al??an? emek?ilerin hareketlenmelerinin getirdi?i sorunlar, konut kredisi ve faizlerinin geri ?denmesinde ya?anan ve bir t?r ?mali kriz? etkisi yaratmaya evrilen sorun vb. h?k?met ve baz? devlet kurumlar? y?neticilerinin a??klamalar?yla ?provoke ettikleri? sorun ve tart??malar bu geli?melerle de yak?ndan ili?kilidir.
Ba?bakan s?fat?yla T. Erdo?an??n, h?k?metinin uygulamalar?na ve parti olarak izledikleri i?birlik?i politikaya itiraz edenlere kar?? s?rd?rd??? ve asl?nda, ?keskin dilli? ki?isel zaaflar?yla s?n?rl? olmay?p bir s?n?f kini ?zerinden ?ekillenen antidemokratik sald?rgan ?slubunun yaratt??? gerginlik, demokrasi ve d???nce-?rg?tlenme ?zg?rl??? sorunuyla do?rudan ili?kilidir. Bu boyut ve kapsamda ele al?nmas? gerekmektedir. Gazeteci Bekir ?o?kun?un, A. G?l??n cumhurba?kan? olmas?na itiraz? nedeniyle ?istemiyorsan ?ek git? tutumuyla kar??la?mas?, hakim s?n?f ??karlar?n?n ifadesi demokrasi anlay??? ?er?evesinde politik bir tutuma i?arettir. Buradaki ?birey?, evet, ?tiran?ca bir tutumla toplumun kar??s?na ??k?yor, kolunu g???s hizas?nda ?ne uzatarak de?il ama, yumru?unu masaya indirerek y?netici mevkisinden tehdit savuruyor. H?k?metine, partisine ve y?netim anlay???na itiraz?, sald?r? komutu anlam?nda da al?nabilir bir tehditle dile getiriyor!
Ne var ki, izlenecek sald?rgan politikan?n yo?unla?t?r?laca??na i?aret eden bu tehdit, bir?ok kesim ve ki?i taraf?ndan bu ?zelli?iyle g?r?lmesine kar??n, kar?? tepki a??klama ve protesto deme?leriyle s?n?rl? kalabildi. Oysa, burjuva ?muhalefeti?ne dahi tahamm?l edemeyenler, halk?n demokratik taleplerine kar?? daha azg?n bir sald?r? politikas? izleyeceklerinin i?aretini de vermi?lerdi ve buna kar?? toplumsal muhalefetin ?rg?tl? eylem d?zeyinde ortaya konmas? bir ihtiya? olarak ortaya ??km??t?. B?yle bir tepkinin h?l? ?rg?tlenmemi? olmas? bir yana, Hizmet-?? Kongresi?ne kat?larak i?inde ?emek, ?rg?t, eylem? s?zc?klerinin yer ald??? c?mleler kullanan Ba?bakan??n konu?mas?, baz? politikac?larla sendikac?lar taraf?ndan ?geldi?i yerin ?nemi?ne say?larak, ?politikalar?n?n ?zele?tirisi? olarak yorumland?.
T?rk, K?rt ve ?teki milliyetlerden emek?iler, ayd?nlar, gen?ler aras?nda ?infialle protesto edilmesi gereken? bir ?teki tutumu ise, T?rk Tarih Kurumu?nun (TTK) ba??ndaki Y. Hala?o?lu ortaya koydu. Onun a??klamalar?n? ele alan ?tarih?i?, bilim insan? ve politikac?lar?n bir kesimi, Hala?o?lu?nu ?bilimin verileri? ?zerinden ve ?ara?t?rmalar?n sonu?lar?na dayanarak? konu?an biri olarak g?sterdiler. Oysa, Hala?o?lu?nun a??klamalar?n?, -anlay?? ve onun ?r?n? niyeti bir yana b?rakal?m- eksik, tek yanl?, ?arp?t?lm?? ve hatta militarize edilmi? ?akademisyen ara?t?rmalar?? kapsam?nda de?erlendirmek -m?mk?n olmakla birlikte-, inkar, imha ve asimilasyon politikalar?n? ve etkilerini g?z ard? etmek anlam?na geliyordu. Bu, ayn? zamanda, T?rkiye tarihi ve onunla do?rudan ba?l? en ?nemli sorunlar?n inkar? ve ayn? anlay??la imhac? bir ele al?n???na kat?lmakt?. Sorunun, ?baz? T?rkmen boylar?n?n K?rtle?mesi?, ?Baz? Ermenilerin Alevi K?rt kimli?iyle ya?amalar??, ?eski ve yeni kimlikleri?yle ?oturduklar? adresler?i Hala?o?lu?nda ?gizli? baz? Ermenilerin kendilerini ?M?sl?man K?rt kimli?iyle kaydetmeleri?; ya da ya?ama ?bu kimlik alt?nda? tutunmalar? sorunu olmad???n? inkarc?-asimilasyoncu g??lerle s?zc?leri de, inkar, imha ve asimilasyonun hedefi olanlar da biliyorlard?. Hala?o?lu, ?K?rtleri T?rkmen ve S?nnili?in ?afi kolundan? g?r?yor, ?K?rt Alevilerin Ermeni k?kenli oldu?u?nu ileri s?r?yor, Ermeni as?ll? olmay? ?maalesef?i hak eder bir a?a??lamayla de?erlendiriyor, PKK?y? bir Ermeni ?rg?t? olarak g?stermeye kalk???yordu vb. ?Akademisyenler?in ?zerine sorumluluk almaks?z?n fikir ?retip-tart??acaklar? herhangi sorunlardan biri de?il, ?lkenin ve b?lgenin etnik-dini ve mezhepsel ba?lant?l? en ?nemli ve ?at??malara-ayaklanmalara-sald?r? ve sava?lara neden olmu? sorunlar?yd? s?z konusu olan. Ve say?sal kesinlik gibi sansasyonel yanlar bir yana b?rak?l?rsa, milyonlarca insan?n durumuyla ilgili; kimlikleri, ya?amlar?, duygular?, talepleri ?zerinden konu?uluyordu. Sadece konu?ulmuyor, bug?n ve gelecekte ?ne olacaklar?? da belirlenmek isteniyordu.
Salt bu ?nazik? durum dahi, T?rk-K?rt-Ermeni-Arap vs. her milliyetten i??i, emek?i, ayd?n, gen? insanlara ka??namayacaklar? sorumluluk y?kl?yor. Bu sorumlulu?un gereklerinden biri de, Hala?o?lu gibi halklar? birbirleriyle ?bo?azla?ma?ya s?r?kleyecek kadar ?nemli olan sosyal-politik, k?lt?rel-inan?sal vs. konularda ?orta oyunu oynamaya kalk??an?lara, toplumsal demokratik tepkinin ?rg?tlenmesiyle gerekli dersi vermektir. Bu noktada tespit ve tahlil yeterli olamaz. Tarihi, insanlar eylemleriyle yap?yorlar. Hala?o?lu?lar?, baz? T?rkmenlerin K?rtle?mesini sa?layacak K?rtlerin, T?rk g???nden ?nceki varl???n? ve ba?ka kimlikle ya?amak ihtiyac? hissedecek kadar kendi ger?ek kimliklerinden uzakla?m?? g?r?nmeyi zorunlu hale getiren T?rk hakim s?n?flar politikas?n?n bir ger?ek oldu?unu ikrar etmi?lerdir! Tek tek Ermeni?nin ?K?rt Alevi? olarak g?r?nmesi, tek tek Alevi inan?l? ki?inin ?Suni? inanc?n? benimsemesi ya da benimsemi? g?r?nmesi, K?rt ya da T?rk k?kenli ki?ilerin T?rk ya da K?rtle?mesi ?vak?a?lar?, K?rtlerin, T?rklerin ve Ermenilerin ulusal varl?klar? ger?e?ini ortadan kald?rm?yor. Hala?o?lu dahil politikalar?n? bu ger?e?in inkar? ?zerinden olu?turup s?rd?rmek isteyenler halklar? d??manla?t?r?c?/b?l?c? bir platform ?zerindedirler. Bu platformun reddi t?m milliyet ve mezheplerden i??i ve emek?ilerin ??kar?nad?r. ?leri i??i kesimleriyle ?rg?tlerine ise buna ?nc?l?k etmek d??mektedir.
A. Cihan Soylu
ÖNCEKİ HABER

?stanbul?da bar??a davet

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa