Hastanelerde randevu sistemi d?zenlenmeli

Hastanelerdeki randevu sisteminin eksikliklerine dikkat ?eken T?keticiler Birli?i, sistemin yeniden d?zenlenerek hastalar?n daha kolay, e?it ve ucuz i?lem yapmas?n?n sa?lanmas? gerekti?ini belirtti.


Hastanelerdeki randevu sisteminin eksikliklerine dikkat ?eken T?keticiler Birli?i, sistemin yeniden d?zenlenerek hastalar?n daha kolay, e?it ve ucuz i?lem yapmas?n?n sa?lanmas? gerekti?ini belirtti.
T?keticiler Birli?i Hukuk Komitesi Ba?kan? Ahmet G?ler yapt??? yaz?l? a??klamada, sa?l?k kurulu?lar?ndan hizmet edinmek i?in getirilen randevu sistemi ile ilgili olarak son d?nemde T?keticiler Birli?i?ne ?ok say?da ba?vuru geldi?ini bildirdi. Gelen ba?vurular ?zerine yap?lan ara?t?rmada, sa?l?k kurulu?lar?ndan uygulanan randevu sistemi ile ilgili olarak bir ortak standart olmad???n?n saptand???n? kaydeden G?ler, vatanda?lara e?it, nitelikli sa?l?k hizmeti vermekle y?k?ml? olan devletin hastanelerde randevu sisitemini biran ?nce d?zenlemesi gerekti?inin alt?n? ?izdi.
Hastanelere bizzat yap?lan ba?vurularda uzaktan gelen hastalar?n zorluklar ya?ad???na dikkat ?ekilen a??klamada, sabit telefon arac?l??? ile randevu alman?n sistemdeki yo?unluk nedeniyle hemen hemen m?mk?n olmad???na de?inildi.
G?ler, ?Hen?z sa?l?k hizmetine eri?memi? hastan?n hizmete eri?mek i?in sarf edilmesi gereken zaman ve para dikkate al?nd???nda, sa?l?k kurulu?lar?nda uygulanan mevcut randevu alma sistemi, bu tespitler ?????nda Anayasa ve yasaya ayk?r? bulunmaktad?r? dedi. G?ler, devletin sorumluluklar? aras?nda yurtta?lar?na nitelikli sa?l?k hizmeti vermenin yan?nda bu hizmete ula?mas?nda da en ?abuk, kolay ve ucuz y?ntemleri sa?lamas? gerekti?ini belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net