Sa?anak ya???lar s?r?yor

Yaz aylar?nda ya?anan kurakl???n ard?nda yurdun ?e?itli yerlerinde sa?anak ya??? g?r?lmesi ile birlikte seller ve su bask?nlar? ya?anmaya devam ediyor. Sivas ve Giresun?da d?n ya?anan ya??? nedeniyle bask?nlar ya?an?rken, ?ok ...


Yaz aylar?nda ya?anan kurakl???n ard?nda yurdun ?e?itli yerlerinde sa?anak ya??? g?r?lmesi ile birlikte seller ve su bask?nlar? ya?anmaya devam ediyor. Sivas ve Giresun?da d?n ya?anan ya??? nedeniyle bask?nlar ya?an?rken, ?ok say?da ev ve i?yerinde maddi hasar meydana geldi.
Sivas merkeze ba?l? Kartalca k?y?nde sa?anak ya??? sonras? meydana gelen sel bask?n?nda baz? ev ve hayvan bar?naklar?n?n zarar g?rd??? bildirildi. Kartalca K?y? Muhtar? Durmu? ?eker, yakla??k 1 saat s?ren ?iddetli bir ya?murun ard?ndan k?yde b?y?k bir sel meydana geldi?ini, selde baz? evlerin k?smen y?k?ld???n? kaydetti. K?ydeki evlerin y?zde 80?ini su bast???n?, ?ok say?da k???kba? ve b?y?kba? hayvan?n telef oldu?unu ifade eden ?eker, k?yde sel nedeniyle b?y?k ?apl? bir maddi hasar meydana geldi?ini bildirdi. Yetkililer hasar tespit ?al??malar?n?n ba?lad???n? bildirdiler.
Ev ve okullar? su bast?
Giresun?da etkili ya??? sonucu kent merkezinde 40 ev ve i?yeri ile 4 okulun bodrum katlar?n? su bast?. ?nceki gece ge? saatlerde ba?layan ve sabah saatlerinde de etkisini s?rd?ren ya?mur nedeniyle Aksu, G?re, Teyyared?z?, ??tlakkale mahalleleri ile B?y?k Sanayi Sitesi?nde 40 ev ve i?yerinin bodrum katlar?n? su bast?.
G?re Mahallesi?ndeki 19 Eyl?l ?lk??retim Okulu, Hamdi Bozba? Anadolu Lisesi ve Sa?l?k Meslek Lisesi ile Giresun ?lk??retim Okulu ve ?? Okulu?nun bodrum katlar? ve bah?elerini su basarken, olu?an sel nedeniyle baz? cadde ve sokaklardaki kald?r?mlarda hasar meydana geldi.
Giresun Meteoroloji M?d?rl??? yetkilileri, Giresun?da 6 saat i?inde metrekareye 101 kilogram ya??? d??t???n? bildirdiler.
Samsun?da hasar tespit s?r?yor
Samsun?da meydana gelen sel ve su bask?nlar?n?n ard?ndan hasar tespit ?al??malar?n?n devam etti?i, kentte ?u ana kadar 4?? a??r hasarl? 1089 eve i? yeriyle ilgili tespit yap?ld??? bildirildi.
Ge?en hafta per?embe g?n? ba?layan sa?anak ya??? sonucu kentin b?y?k b?l?m?nde altyap?ya zarar veren selin ard?ndan, ba?ta Bar?? Bulvar? ve devam?ndaki g?zergahlarla kent merkezinde al??veri? b?lgesi olarak bilinen D?rtyol, Suba?? ve Saathane Meydan??ndaki onar?m ve temizlik ?al??malar? devam ediyor.
Sel ma?durlar?na prim ertelemesi
?te yandan, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, sel felaketine maruz kalan Samsun ve Van?daki SSK ve Ba?-Kur?lular?n prim bor?lar?n?n 6 ay s?re ile ertelenece?ini bildirdi.
?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? Bas?n ve Halkla ?li?kiler M??avirli?i?nden yap?lan yaz?l? a??klamada, selden zarar g?ren, su durumunu m?lki amirliklerden alacaklar? belgelerle selin meydana geldi?i ay? takip eden 6 ay i?erisinde Ba?-Kur il m?d?rl?klerine ba?vurarak belgeleyen Ba?-Kur sigortal?lar?n?n, mevcut prim ve gecikme zamm? bor?lar? ile selin meydana geldi?i ay? takip eden 6 ayl?k prim bor?lar? ve 5458 say?l? Kanun ile yeniden yap?land?r?lan bor?lar?n?n, 6 ayl?k s?renin sona erdi?i tarihten itibaren gecikme zamm? uygulanmaks?z?n 6 ay s?re ile ertelenece?i ifade edildi. (HABER MERKEZ?)

Y?ld?r?ma dikkat

Meteoroloji yetkilileri, ya???lar?n artt??? ilkbaharda ve sonbaharda can kay?plar?na neden olabilen y?ld?r?mlara kar?? uyard?. Y?ld?r?m ?arpmas?na neden olan en yayg?n tehlikeli aktiviteler aras?nda, ?im?ekli havalarda a??k alanlarda oynamak, ?al??mak ve dola?mak ilk s?rada geliyor. Bu t?r havalarda bir anten g?revi yaparak y?ld?r?m? kendisine ?ekebilen cep telefonlar? da ?nemli risklerden birini olu?turuyor. Bu nedenle ?im?ekli havalarda cep telefonuyla konu?ulmamas?na ?zen g?sterilmesini isteyen uzmanlar, m?mk?nse telefonun bu t?r havalarda kapat?lmas?n? tavsiye ediyor. Tekne gezintisi, bal?k avlama ve y?zme gibi aktiviteler de y?ld?r?m ?arpma riskini art?r?yor. Ayr?ca, a??r tar?m ve yol ara?lar?nda ?al??mak, elektrikli cihazlar? kullanmak veya tamir etmek de bu t?r ?im?ekli havalarda yap?lmayacak aktiviteler aras?nda s?ralan?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net