Fotoğraf: Evrensel

DTP?den davet tepkisi

DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Genelkurmay Ba?kanl????ndan 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle d?zenlenecek resepsiyon i?in davetiye gelmemesini ele?tirerek, ?A??zdan d???r?lmeyen b?l?c?l?k kelimesinin, asl?nda kimin taraf?ndan yap?ld??? da ortaya ??kt?? ?eklinde konu?tu.


DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Genelkurmay Ba?kanl????ndan 30 A?ustos Zafer Bayram? nedeniyle d?zenlenecek resepsiyon i?in davetiye gelmemesini ele?tirerek, ?A??zdan d???r?lmeyen b?l?c?l?k kelimesinin, asl?nda kimin taraf?ndan yap?ld??? da ortaya ??kt?? ?eklinde konu?tu.
T?rk, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan??n ziyaretinden sonra, ?Demokratik ?lkelerde halk?n iradesiyle se?ilmi?, grubu olan bir siyasal partiye bu yakla??m? do?ru bulmuyorum? a??klamas? yapt?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net