Kamp?n ????? yolumuzu ayd?nlat?yor

Kamp?n ertelenece?i haberi kulaktan kula?a yay?l?yordu. ?lkemiz se?im arifesindeydi. Bizler ?niversitede Y?K??n, polisin ve onlar?n ba?land??? d?zenin k?skac?nda, e?itim almaya ?al???yoruz.


Kamp?n ertelenece?i haberi kulaktan kula?a yay?l?yordu. ?lkemiz se?im arifesindeydi. Bizler ?niversitede Y?K??n, polisin ve onlar?n ba?land??? d?zenin k?skac?nda, e?itim almaya ?al???yoruz. Bilimsel olmayan, yeteneklerimizi yok sayan, ??rencileri m??teri olarak g?ren, ?SS gibi gelece?imizi saatlere s??d?ran s?navlarla sesi bo?ulmaya ?al??an gen?leriyiz.
??te tam da b?yle bir d?nemde gelecekten ?d?n? almaya kalk??t???m?z 10 g?n?n ertelendi?i haberi geldi. Her ?eyin k?ra g?re endekslendi?i bir d?nyadan 10 g?nl???ne ka?mak, bir r?ya gibiydi. ?ok ge?medi. 15 A?ustos?ta g?nd?zlerinde s?m?r?lmedi?imiz, d???ncelerimizi seslendirdi?imiz, K?rt, T?rk, Arap karde?lerimizle halaylar ?ekti?imiz g?nler geldi. Elbirli?iyle ?ad?rlar kuruldu. Gen?lerin olu?turdu?u zincirler sular?, meyveleri ta??d?. Sanki herkes y?llard?r bu kampta ya??yordu. Beraber ?retmekten zevk al?yor, kamp?n sorunlar?n? ??zd???m?z gibi ?lke sorunlar?n? da ?rg?tl? hareket etmenin g?c?yle a?aca??m?za dair inanc?m?z her g?n kuvvetleniyordu.
Daha ?imdiden kampta konu?tuklar?m?z?, ??rendiklerimizi, prati?e ge?irmenin yollar?n? ar?yor, kamp?n bize y?kledi?i sorumluluklar? kavr?yoruz. Do?ayla insan? bar??t?rmak i?in insan? ?zg?rle?tirmeli, do?ay? bir metadan farks?z g?ren kapitalist barbarl??a kar?? m?cadeleyi ortakla?t?rmal?y?z. Kamp?n yayd??? bu ???k yolumuzu ayd?nlat?yor ve gelece?imizi ellerimizle yarataca??m?z, sorunlar?m?z?n ??z?m?n?, sorunu yaratanlara b?rakmayaca??m?z bir m?cadeleyi ???tl?yor.
S?leyman Demirel ?niversitesi Sosyoloji B?l?m? ??rencisi
Kayhan Geyik (ISPARTA)
www.evrensel.net