G?ney Koreli patron sendika hakk? tan?m?yor

Biz sadece elimizden al?nan haklar? geri alabilmek ve bize verilen s?zlerin yerine getirilmesi i?in sendikaya ?ye olduk. ?ok ?ey istemedik.? Bu s?zler sendikaya ?ye oldu?u i?in i?ten at?lan Dual Otomotiv i??ilerinden G?ldane ...


Biz sadece elimizden al?nan haklar? geri alabilmek ve bize verilen s?zlerin yerine getirilmesi i?in sendikaya ?ye olduk. ?ok ?ey istemedik.? Bu s?zler sendikaya ?ye oldu?u i?in i?ten at?lan Dual Otomotiv i??ilerinden G?ldane G?ne??e ait.
T?rk Metal Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan 24 i??i, kendilerine verilen s?zlerin tutulmamas? ?zerine sendikal? oldular. Patronun verdi?i kar??l?k ise i??ileri kap? ?n?ne koymak oldu.
???ileri kand?rd?lar
Arslanbey?de kurulu Dual Borgstane Otomotiv Hyundai?ye yan sanayi ?retimi yap?yor. Koltuk k?l?f? ?retimi yap?lan Dual Otomotiv?de 150 i??i ?al???yor. Hyundai gibi T?rk ve G?ney Kore ortakl??? ile kurulan Dual Otomotiv, ?nceleri Hyundai fabrikas? yak?nlar?nda kurulu yan sanayi Assan Hanil?in bir par?as? olarak ?retimini s?rd?r?yordu. Assan Hanil?de i??iler sendikala?mak isteyince, patron, koltuk k?l?flar?n?n dikildi?i b?l?m ile birlikte t?m i??ileri Dual Otomotiv?e devretti. Devir s?ras?nda i??ilere t?m haklar?n?n korunaca?? s?z? verildi.
G?ldane G?ne?, bu s?z?n tutulmad???n? anlat?yor. ?Bize 6 ayda bir zam yap?laca??, 3 ayda bir 1 ayl?k ?cret tutar?nda ikramiye verilece?i, ?ocuk yard?m?, yakacak yard?m? yap?laca?? s?z? verildi. Ama bu s?zler tutulmad?. Dual?de elimize ge?en ??plak ?cret 523 YTL idi. Bu haks?zl??? kabul etmemiz m?mk?n de?ildi? diyen G?ne?, kendilerine verilen hi?bir s?z?n yerine getirilmedi?ini ifade etti. Bunlar?n yan?nda zorunlu fazla mesailerin i??ileri can?ndan bezdirdi?ini belirten G?ne?, ?al??ma ?artlar?n? ??yle anlatt?: ?Sabah 08.00?de i?ba?? yap?yorduk. Ak?am ??k?? saati belli de?ildi. Paydosa 20 dakika kala fazla mesai oldu?u s?yleniyordu. Mesaiye kalmayanlar i?ten at?lmakla tehdit ediliyordu. Ge? saatlere kadar mesaiye kal?yorduk.?
Patron tahamm?l edemedi
Verilen s?zlerin tutulmamas?n?n yan?nda son olarak a??klanan zam oranlar?n?n i??ilerin tepkisini ?ekti?ini dile getiren ?zzet Barhan ise ?Bu durumdan kurtulmam?z gerekiyordu. Herkesin sabr? t?kenmi?ti. Bunun i?in sendikal? olmaya karar verdik? diye konu?tu.
Baz? arkada?lar?n?n ?nc?l?k etmesi ?zerine T?rk Metal Sendikas??na gittiklerini belirten Barhan, ?? g?nde ?o?unlu?u sa?lad?klar?n? anlatt?. Yetki ba?vurusunda bulunduktan 1 g?n sonra patronun sendikadan haberdar oldu?unu belirten Yusuf Zaman ise, patronun i??ilerle toplant? yapt???n?, sendikadan vazge?memeleri halinde fabrikay? kapatmakla tehdit etti?ini anlatt?. Patronun ilk ?nce 4 arkada?lar?n? i?ten att???n? belirten Zaman, i??ilerin i?yerini terk etmemesi ?zerine arkada?lar?n?n i?e geri al?nd???n? belirtti. Bask?lar?n devam etmesi ?zerine 15 arkada?lar?n?n sendikadan istifa etmek zorunda kald???n? ifade eden Zaman, bunun morallerini bozdu?unu s?yledi.
Koreli m?d?r hakaret etti
Tekrar s?z alan ?zzet Barhan, haziran ay? ?cretlerinin 15 g?n ge? ?denmesi ?zerine fazla mesaiye kalmad?klar?n? anlatt?. Bunun ?zerine fabrikan?n Koreli Genel M?d?r? Jung Hyun Choi?nin i??ilerle toplant? yapt???n? dile getiren Barhan, m?d?r?n kendilerine hakaret etti?ini s?yledi. Barhan, ?M?d?r bize toplant?da ?Mesaiye kalmay?p, sendikaya gitti?iniz i?in sizlere i?renerek bak?yorum? dedi. Mesaiye kalan arkada?lara ise te?ekk?r etti? diyerek, bunun patronlar?n sendikaya tahamm?ls?zl???n?n g?stergesi oldu?unu dile getirdi. M?d?r?n G?ney Kore?ye gidip gelmesinin ard?ndan da i?ten atmalar?n ya?and???n? ifade eden Yusuf Zaman ?Hyundai ve Assan Hanil i? yava?latarak Dual?in rahatlamas?n? sa?lad?lar. Onlardan ald??? g??le Dual 25 i??i ??kard?. Ne Hyundai?de ne de Assan Hanil?de sendika yok. Bize kar?? g??lerini birle?tirdiler? diye konu?tu.
??ten atmalar?n ard?ndan ?e?itli eylemler yap?lmas?na ra?men, i??iler geri al?nmad?.
?u an beklemede olan i??iler, Cumhuriyet Savc?l????na su? duyurusunda bulundular ve i?e iade davas? a?maya haz?rlan?yorlar. Sendikan?n patronla g?r??me talebi ise kabul edilmedi. Patronun Kore?de bulunan fabrikas? ise sendikal?. (Kocaeli/EVRENSEL)

Sanovel i??isi tazminat?n? ald?

Petrol-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in tazminats?z i?ten at?lan Sanovel ?la? Fabrikas? i??ileri, ger?ekle?tirdikleri direni?in ard?ndan tazminatlar?n? almay? ba?ard?. Tazminatlar?n ?denmesi ?zerine direni? sona erdi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n a??l???n? yapt??? fabrikada 5 Haziran?da 190 i??i toplu olarak i?ten at?lm??t?. ???iler ilk ?nce fabrika ?n?nde beklemi?, jandarman?n m?dahalesi nedeniyle fabrika yak?n?nda bulunan benzin istasyonunda direni?i s?rd?rm??t?. (???? SEND?KA SERV?S?)
Arzu Sarpkaya
www.evrensel.net