Haklar? i?in eylem yapt?lar, ?rg?t kurmakla su?land?lar

Varto Devlet Hastanesi temizlik ve yemek ihalesini alan Emin M?teahhitlik ve Temizlik ?irketi taraf?ndan ?al??t?r?lan 8 i??i, ge?ti?imiz hafta ?i? yava?latt?klar?? gerek?esiyle i?ten ??kar?ld?.


Varto Devlet Hastanesi temizlik ve yemek ihalesini alan Emin M?teahhitlik ve Temizlik ?irketi taraf?ndan ?al??t?r?lan 8 i??i, ge?ti?imiz hafta ?i? yava?latt?klar?? gerek?esiyle i?ten ??kar?ld?. ???iler i?ten ??kar?lmalar?n? protesto etmek amac?yla ?nceki g?n hastane ?n?nde oturma eylemi ba?latt?. Eyleme, hastanenin 70 personeli de yemekhanede yemek yemeyerek destek veriyor. Destek verenler hakk?nda soru?turma a?acaklar?n? dile getiren Varto Devlet Hastanesi M?d?r Yard?mc?s? ?smet Birlik ise ?u a??klamay? yapt?: ?Vartolular zaten b?yle, 3 y?ld?r burada g?rev yap?yorum, s?rekli bir araya gelip toplan?yorlar. Sanki ?rg?t kuruyorlar.?
?nsanca ya?amak istiyorlar
??ten at?lan i??ilerden Hulki Aykut, ?Bizler sadece insanca ko?ullarda ?al??mak istiyoruz. Bug?ne kadar hep haks?zl??a u?rad?k. Sorunlar?m?z? defalarca dile getirmemize ra?men, hi? kimse bizi dinlemedi. Sorunlar?m?z?n kayna?? i?veren ve hastane y?netimi. Biz sadece g?nde 8 saat ?al??mak istedik. Bize 12 saat ?al??acaks?n?z dediler, ona boyun e?dik. Paras?z ?al???n dediler ona da boyun e?dik. ?oluk ?ocu?umuzun, ailemizin nafakas?n? eve g?t?rmek i?in ?al??t?k? dedi.
15 y?ll?k i??i Ali Bing?l de sadece insanca ?al???p, insanca ya?amak istediklerini s?yledi. Naciye Karakaya ise ?al??ma esnas?nda s?rekli k?t? muameleye maruz kald?klar?n? belirterek, ??al???rken s?rekli tehdit ve hakaretlere u?ruyoruz? diye konu?tu.
SES Varto Temsilcisi Beh?et ?anc? da i??ilerin haks?z yere i?ten ??kar?ld?klar?n? belirterek, eylemlerini desteklediklerini ifade etti.
Soru?turma a??lacak
Varto Devlet Hastanesi M?d?r Yard?mc?s? ?smet Birlik ise ?al??anlar?n oturma eylemini ??rg?tsel faaliyet? olarak de?erlendirdi. Birlik, eylem yapan i??iler ve onlar? destekleyen personele ili?kin ?u ilgin? a??klamay? yapt?: ?Bizim muhatab?m?z i?verendir. Onlara hastanenin ihalesini vermi?iz, sorun onlarla i??iler aras?nda. Ama devletin kurumunda ?yle illegal ?eyler yapmak, boykotlara gitmek, yasad??? i?ler yapmak ?ok mant?ks?z ?ey. ???iler i? yava?lat?yor. Temizlik ?irketi de onlar? i?ten ??kar?yor. Hastane personeli de onlara destek vermek i?in yakalar?na yaz? takarak protesto ediyor, sonra da yemekhaneye gitmeyerek yemek yemiyor. ???ilere destek veren hastane personeli hakk?nda i?lem yapaca??z. Vartolular zaten b?yle, 3 y?ld?r burada g?rev yap?yorum, s?rekli bir araya gelip toplan?yorlar. Sanki ?rg?t kuruyorlar.?
Emin M?teahhitlik ve Temizlik ?irketi Temsilcisi Medeni Sinan da kimseyle bir sorunlar?n?n olmad???n? belirterek, 8 i??iyi gerekti?i i?in i?ten ??kard?klar?n? s?yledi. (Mu?/D?HA)
www.evrensel.net