???iye tazminat yerine ?ek ve senet verdiler

Adana?da Atlas Tekstil firmas?n?n kapanmas?n?n ard?ndan 104 i??i zor durumda kald?. ?cretlerinin ve di?er alacaklar?n?n senet ile ?denmesine isyan eden i??iler, avukat paras? bulamad?klar? i?in patronun bu teklifini kabul etmek ...


Adana?da Atlas Tekstil firmas?n?n kapanmas?n?n ard?ndan 104 i??i zor durumda kald?. ?cretlerinin ve di?er alacaklar?n?n senet ile ?denmesine isyan eden i??iler, avukat paras? bulamad?klar? i?in patronun bu teklifini kabul etmek zorunda kald?lar.
Adana Uzunkavak Sanayi Sitesi?nde kurulu Atlas Tekstil?de kazan sorumlusu olarak ?al??an 2 ?ocuk babas? R?stem Cengiz, patronun kendilerine 3-10 Eyl?l tarihleri aras?nda i?yerinin kapat?laca??n? bildirdi?ini, fakat ani kapan???n kendilerini ?oke etti?ini ifade etti. Cengiz, nakit almalar? gereken ?cretlerin ?ek ve senetler ile yap?lmas?n? haks?zl?k olarak niteledi. 2006 y?l?nda da ayn? durumla kar??la?t?klar?n? aktaran Cengiz, ?Bize 2006 y?l?nda da yine ?demelerimizi ?ek ve senetlerle yapt?lar. Fakat o tarihten itibaren hi?birimiz alacaklar?m?z? tahsil edemedik. Daha ?ncekileri tahsil edememi?ken, bu kez verilecek tazminat ve ?cretlerimiz yeniden ?ek ve senetlerle yap?lmak isteniyor? diye konu?tu.
Bulunduklar? ko?ullar?, yetkililere bildirdiklerini belirten Cengiz, konu ile ilgili hi?bir giri?imde bulunulmad???ndan yak?nd?. Kendi imkanlar? ile avukat tutarak haklar?n? istediklerini belirten Cengiz, ?Cebimizde do?ru d?zg?n ekmek paras? bulunmazken, avukatlar?n y?ksek ?cret istemeleri bizde k?rg?nl?k yaratt?. Biz de mecbur kalarak patronun teklifini kabul ettik? diye konu?tu. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net