31 Ağustos 2007 00:00

?ZG?RCE

G?l??n cumhurba?kan? olarak ilan edilmesinin ard?ndan konuya ili?kin televizyon programlar?ndan birine kat?lan TOBB Ba?kan? Hisarc?kl?o?lu, G?l??n cumhurba?kanl??? konusundaki g?r???n? a??klarken, sermayenin bir?ok konuya ...

Paylaş

G?l??n cumhurba?kan? olarak ilan edilmesinin ard?ndan konuya ili?kin televizyon programlar?ndan birine kat?lan TOBB Ba?kan? Hisarc?kl?o?lu, G?l??n cumhurba?kanl??? konusundaki g?r???n? a??klarken, sermayenin bir?ok konuya ili?kin bak???n? ortaya koyan mesajlar da verdi.
TOBB Ba?kan??n?n ilk mesaj?; T?rkiye?de var olan ?zg?rl?kler sayesinde ?giri?imcilik ruhuna sahip olan herkesin i??ilikten sermayedarl??a ge?ebilece?i?ne y?nelikti. Kayseri u?ak fabrikas?nda d?z bir i??i olan ama daha sonra kendi at?lyesini kurup, ?imdi de bir sanayici haline gelen G?l??n babas?, bunun en g?zel ?rne?iydi.
TOBB Ba?kan??n?n G?l ?zerinden verdi?i ikinci mesaj; T?rkiye?de var olan ?f?rsat e?itli?i ve demokrasi? sayesinde ?hangi toplumsal s?n?ftan olursa olsun herkesin, devletin en ?st makam?na kadar y?kselebilece?i?ne y?nelikti. ??retmen ?ocu?u Turgut ?zal, k?yl? ?ocu?u S?leyman Demirel?den sonra, ?imdi de bir i??i ?ocu?u olarak d?nyaya gelen Abdullah G?l??n cumhurba?kanl???na y?kselmesi, bunun en g?zel g?stergesiydi.
TOBB Ba?kan? Hisarc?kl?o?lu, bu iki mesajla bir taraftan G?l??n halk i?inden gelen biri oldu?u imaj?n? vermeye ?al???yor, di?er taraftan ise i??i, k?yl?, memur ?ocuklar?na ?T?rkiye?de s?n?fsal bir ayr?m yoktur, siz de ?al???rsan?z sermayedar ya da cumhurba?kan? olabilirsiniz? demeye getiriyordu. Hisarc?kl?o?lu?nun iddialar?n?n ne ?l??de do?ruyu yans?tt???n? anlamak i?in verdi?i ?rnekleri incelemek yeterlidir. Buna g?re ?rnek olarak g?sterilen her ?? ki?i de memur, i??i ve k?yl? aileleri i?erisinden gelmi? olmakla birlikte ya?amlar?n? sermayenin ??karlar?na adam??lard?r. ?rne?in ?zal, y?llarca ?zel sermayenin hizmetinde ?al??m??, T?rkiye?nin en b?y?k i?veren sendikas? MESS ba?kanl???na kadar y?kselmi?tir. Ayr?ca uluslararas? finans kurulu?lar?nda da ?nemli hizmetler vermi?tir. Bir zamanlar ?Morrison S?leyman? olarak da an?lan Demirel de ?zal gibi siyasi ya?am? ?ncesinde ve siyasi ya?am?nda, yerli ve yabanc? sermaye ile bir?ok ili?kiler i?inde olmu? ve uzun devlet y?netimi s?ras?nda da sermayeye ?nemli hizmetler vermi?tir. 11. Cumhurba?kan? G?l de siyaset ya?am?na, ?slami sermayenin en ?nemli kurulu?lar?ndan ?slam Kalk?nma Bankas??nda ba?lam??, siyaset ya?am? i?erisinde ?zellikle de 58 ve 59. h?k?metler i?erisinde yerli ve yabanc? sermaye ile uluslararas? sermaye ?rg?tlerine ?nemli hizmetler sa?lam??t?r.
Hisarc?kl?o?lu?nun verdi?i ?rnekte yer alan bu ?? ki?i, sermayeye hizmetlerde bulunurken ayn? zamanda i?inden geldikleri toplum kesimleri aleyhine bir?ok politikan?n y?r?t?c?s? olmu? ve onlar?n haklar?n? ortadan kald?ran bir?ok karar?n alt?na imza atm??lard?r. O halde Say?n TOBB Ba?kan??n?n mesaj?n? ?Hangi s?n?ftan gelirseniz gelin e?er sermayenin sad?k hizmetkarlar? olursan?z en ?st makamlara kadar y?kselebilirsiniz? bi?iminde alg?lamak daha do?ru olacakt?r.
???ilikten sanayicili?e y?kselme konusunda da yine G?l??n babas? gibi Demirel ve ?zal aileleri ?rnek g?sterilebilir. Burada da s?z konusu mesaj?, ?E?er sermayeye yeterince hizmet eder ve onun temsilcisi olarak siyasette y?kselirseniz, ailenizin de birtak?m ?zel ayr?cal?klarla sermaye s?n?f?na kat?lmas? m?mk?n olacakt?r? bi?iminde anlamam?z gerekmektedir.
TOBB Ba?kan??n?n mesajlar?, sadece G?l??n Cumhurba?kanl????na geli?i ?zerinden de?ildi. Sermaye kesiminin yeni cumhurba?kan?ndan neler bekledi?i ?zerinden de ?nemli mesajlar verdi. Buna g?re ?Cumhurba?kan?, piyasala?ma s?recinde engelleyici olmamal? ve k?resel ekonominin kurallar? i?erisinde hareket etmelidir?. Daha ?nemlisi ?Cumhurba?kan?, ?zal ve Demirel?in de yapt??? gibi i?letmelerin uluslararas? piyasada yer kapmas?na katk? sa?lamak amac?yla gerekirse u?a?a atlay?p yar?m g?nl???ne bir i?letmenin pazarlama i?i i?in d?nyan?n ?te yan?na gitmelidir?.
Hisarc?kl?o?lu?nun burada verdi?i mesaj?, ?Cumhurba?kan?, sermayenin pazarlama ya da reklam eleman? gibi ?al??mal?d?r? bi?iminde anlamak da m?mk?nd?r. Asl?nda burada dile getirilen talep, yeni liberal politikalar do?rultusunda devlete bi?ilen g?revin gere?idir. Cumhurba?kan? da devletin en ?st d?zeyli temsilcisi oldu?una g?re pazarlama, reklam gibi i?leri de ?ncelikle o yapmal?d?r.
Yeni cumhurba?kan?n?n ve yeni h?k?metin, sermayenin iste?i do?rultusunda bir devlet anlay???n? ya?ama ge?irece?i konusunda ??phem yoktur. Ancak, kapitalizmin ?nceki d?neminden kalan, bug?ne hen?z ayak uyduramam?? ba?ta Anayasa olmak ?zere yasalar ve baz? kurumlar vard?r. Anayasa?n?n mevcut s?rece uyumlu bir bi?ime d?n??mesine y?nelik ?al??malar h?zla s?rmektedir. Geriye sadece s?reci kabullenmekte zorlanan kimi kurumlar kalmaktad?r. Bu kurumlar, bir s?re ayak s?r?se de uluslararas? konjonkt?re ve onunla tamamen uyumla?an yeni devlet yap?s?na zaman i?inde uyum sa?layacaklard?r.
S?z konusu yeniden yap?lanman?n, k?sa d?nemde i??i s?n?f?n?n aleyhine sonu?lar do?uraca??na ku?ku yoktur. Ancak bu s?re?, h?l? devletten bir beklentisi olanlar ya da sermayenin insafa gelece?ini bekleyenlerin ger?e?i g?rmelerini ve s?n?fsal benliklerinin fark?na varmalar?n? sa?lamaya yard?mc? olacakt?r. Bu da orta ve uzun vadede de olsa, i??i s?n?f?n?n da sermaye ve devlet gibi yeniden yap?lan?p, s?n?fsal m?cadeleye giri?mesinin yolunu a?abilecektir.
?zg?r M?ft?o?lu
ÖNCEKİ HABER

Bilgisayar?n?zdan vir?s bula?mas?n!

SONRAKİ HABER

Dersim'de koruma altındaki vaşak silahla vurularak öldürüldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa