Binlerce y?ll?k ?ifre

Eski?ehir?in Han il?esinde Frigler taraf?ndan yap?lan ve yakla??k 17 metre y?ksekli?i ile d?nyan?n en ?nemli kaya an?tlar?ndan birisi olan Yaz?l?kaya (Midas) ?zerindeki Frig yaz?lar?, yerli ve yabanc? bilim insanlar?n?n ...


Eski?ehir?in Han il?esinde Frigler taraf?ndan yap?lan ve yakla??k 17 metre y?ksekli?i ile d?nyan?n en ?nemli kaya an?tlar?ndan birisi olan Yaz?l?kaya (Midas) ?zerindeki Frig yaz?lar?, yerli ve yabanc? bilim insanlar?n?n ?al??malar?na ra?men hen?z okunamad?.
?nan? merkezi olarak antik Yaz?l?kaya kentini se?en Frigler, M? 6. y?zy?lda Kral Midas ad?na ana tanr??a Kibele?ye sunmak i?in Yaz?l?kaya a??k hava tap?na??n? yapt?. Hen?z ??z?mlenememi? yaz?tlar?, kaya mezarlar?, y?zey kabartmalar?, altarlar?, kaya oymalar? ve kiliseleri ile g?n?m?ze kadar ula?abilen e?siz tarihi kal?nt?lar, Frigya d?neminin en ?nemli belgelerini olu?turuyor.
Tarihi g?n?m?ze ta??yan ve as?rlard?r her t?rl? olumsuz tabiat ko?ullar?na ra?men ayakta kalabilen an?ttaki ?atlaklar da dikkat ?ekiyor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net