31 Ağustos 2007 00:00

L?MAN ARKASI

Hava g?zel. Bulutsuz bir g?ky?z? ve hafif poyraz. Sahil Cafe?de, selvi a?ac?n?n dibinde, ?aylar?m?z? yudumlayarak g?ne?in deniz y?n?ne yat???n? bekledikten sonra Metin?in ?i? kamyonu? dedi?i tek kap?l? otomobiline binip, ?ekim

Paylaş

Hava g?zel. Bulutsuz bir g?ky?z? ve hafif poyraz. Sahil Cafe?de, selvi a?ac?n?n dibinde, ?aylar?m?z? yudumlayarak g?ne?in deniz y?n?ne yat???n? bekledikten sonra Metin?in ?i? kamyonu? dedi?i tek kap?l? otomobiline binip, ?ekim yapaca??m?z yeni mekanlara do?ru yola koyulduk.
TTK Merkez At?lyesi ve eski ambarlar?n oldu?u caddedeki trafik ke?meke?i bizi de yan?ltt?. Demiryolu raylar?n?n alelacele s?k?lmesi sonucu, at?lyede unutuldu?u i?in oldu?u yerde kalan lolomotif akl?m?za geldi, g?l??t?k. TTK?n?n, borcuna kar??l?k Amele Birli?i?ne verdi?i, Amele Birli?i?nin de ?Kiler? ma?azas?na satt??? b?y?k ambar ve ?apel binas?n?n yerinde yeller esti?ini g?rmemiz, yapt???m?z i?in ?nemi konusunda bizi bir kez daha umutland?rd?. Evet, ge? kalm?? da olsak, kameram?z havza tarihine ???k tutmaya devam edecekti!
Merkez At?lyesi?nin arkas?ndaki nefeslik bacaa?z?, k???k bir gecekondunun bah?e duvarlar? aras?nda kalm??. Giri?i biriketle ?r?l?p s?vanm??. Yolun ?st?nde kald???ndan, garaj veya i?lik olarak da kullan?lamaz. Belki ??-be? y?l sonra, ?evre d?zeni de?i?tirilerek bir ermi?in mezar? olarak tan?m? yap?labilir! ??imdi, hemen g?r?nt? alal?m? diyoruz, fakat iki futbol tak?m?n? olu?turacak kadar ?ocuk ?n?m?ze baraj yap?yor. Bozuk paralar?m?z? ?ocuklara verip otomobilden inmeden yolumuza devam ediyoruz. ?stikamet, 69 Oca??!
1940?l? y?llarda mahkum maden i??ilerinin kald???, daha sonra ?ama??rhane olarak kullan?lan barakalar?n aras?nda heybetli bir duru?u olan 69 Bacaa?z?, ?Albayraklar? ?irketine ?zel garaj olarak verildikten sonra k???lm?? k???lm?? de sanki bir halk otob?s? tekerle?i gibi duruyordu! Garajdakiler baraj olu?turmadan sahadan ??kt?k.
Elde var s?f?r, yola devam ediyoruz. Ba?tarla?y? a??p da ?z?lmez M?essese M?d?rl????n?n ?n?nden, albenili yeni lavuar? sa??m?za al?p ge?erken, tarihi bir yap? ?zelli?i oldu?u i?in koruma alt?na al?nan kok fabrikas?n?n tu?la bacas? dikiliyor kar??m?za. 1930?lu y?llarda yap?m?nda mahkum i??ilerin de ?al??t??? kok fabrikas?, yar?m y?zy?l bile bacas? t?tt?r?lemeden s?k?l?p at?ld?ktan sonra, maden direklerine harman olmu?. ?Hi? olmazsa var olan bacan?n ?ekimini yapal?m? diyoruz ve kameray?, sehpay? al?p ye?illikler aras?nda en iyi g?r?nt?y? kaydedebilmek i?in yer ar?yoruz. Bir arkada??m?n babas?n?n, bacan?n bak?m?n? yaparken i? kazas? sonucu bacan?n i?ine d??erek ?ld???n? anlatt?m Metin?e. Bu g?r?nt?ler ?zerine arkada??m?n ailesi ile bir g?r??me yapmay? kararla?t?rarak, 80 metre y?ksekli?indeki bacay? de?i?ik a??lardan ?ekmeyi planlad?k.
Kemerbaca yolu ?st?nde T?rk-?? Soka???n? takip ederek hakim bir tepe olan ?z?m Sokak?ta g?zel bir evin bah?esini mekan tespit ettik. Evin sahibi, Kayseri-Felahiyeli Kutlu ailesinin ?ocuklar?, b?y?klerinin vefat? nedeniyle bo? kalan baba evlerinde her hafta sonu bulu?arak ?ocukluk y?llar?n?n an?lar?n? ya??yorlarm??. Kutlu ailesi, ?ay ve yiyecek ikram ederek bizi de an?lar?na ortak ettiler. Babalar?n?n mahkum i??i olarak ocakta ?al???rken, sol kolunun ?st?nden k?m?r arabas?n?n ge?mesi sonucu sakat kalarak yer?st? i??ili?ine ge?ti?ini ve havzada iyi bir manevrac? olarak tan?nd???n? belirten be? karde?li Kutlu ailesinin ikinci b?y?k a?abeyi Yavuz ??retmen, ?Babam Mustafa ?avu?, i? arkada?lar? ile bacaa?z?nda ?al???rken, vardaaa... Hoop... Bir, iki, ??... gibi nidalar?n? biz buradan, evden duyard?k. Vagonlar?n sesi, at?lyeden ?eki? sesi... ?imdi ?zler olduk bu sesleri? diyor. Baba evlerinin ?evresindeki kom?u evlerin ?o?unlu?unun terk edildi?ini ve oturulamayacak konuma d?n??t?klerini belirten Yavuz ??retmen, bir oda bir mutfak; tuvalet ortak, d?rt madenci ailesinin birbirine biti?ik k???c?k evlerde kald?klar?n?, vardiya d?n??? baretlerini ters ?evirip ?st?ne oturarak sohbet eden i??ilerin sevecenlik dolu karde?lik ortam? yaratt?klar?n?, gece vardiyalar?na gidi? geli?lerinde i??ilerin baretlerindeki ayd?nlatma lambalar?n?n kendisinde hep ate? b?ce?i imgesi olu?turdu?unu s?yledi.
Bulutsuz ve hafif poyrazl? bu g?zel g?nde, bacaa??zlar?nda istedi?imiz ?ekimleri yapamad???m?z? d???nd?k; fakat bacaa??zlar?n?n ?st?nde ya?amlar?n? s?rd?ren g?zel insanlarla tan??m?? oldu?umuz i?in ?Her evde bir hikaye vard?r, biz ?ekmeye devam edelim!? diyerek, birebir g?r??melerde de kay?t yapmam?z gerekti?inin fark?na vard?k.
Fahri Bozba?
ÖNCEKİ HABER

Personel Rejimi ?antaj?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa