31 Ağustos 2007 00:00

?S?f?ra s?f?r elde var s?f?r?

Ba??ms?z Kamu G?revlileri Sendikalar? Konfederasyonu (BASK) Genel Ba?kan? Resul Akay, 15 g?n s?ren ve uzla?mazl?kla sonu?lanan toplu g?r??melerin bilan?osunu, ?S?f?ra s?f?r, elde var s?f?r? diye de?erlendirdi.

Paylaş

Ba??ms?z Kamu G?revlileri Sendikalar? Konfederasyonu (BASK) Genel Ba?kan? Resul Akay, 15 g?n s?ren ve uzla?mazl?kla sonu?lanan toplu g?r??melerin bilan?osunu, ?S?f?ra s?f?r, elde var s?f?r? diye de?erlendirdi.
Kamu i??ileri ile yap?lan toplu i? s?zle?mesinin m?rekkebi dahi kurumadan, y?zde 2 art? 2 gibi ?utan? verici? bir art??a memur ad?na r?za g?sterdi?i i?in sendikac?lar? ele?tiren Akay, ?Memuru masa ba??nda satan bu sendikac?lar?, er ya da ge? memurlar?n ah? tutacakt?r? dedi.
Akay, yaz?l? a??klamas?nda, g?r??me m?zakerelerinin ba?ar?s?zl?kla sonu?lanmas?n?n temelinde masaya oturan sendikalar?n taleplerini ortakla?t?ramamalar? ve Sendika Kanunu?nun 28?inci maddesinde belirtilen kapsama uymamalar?n?n? yatt???n? ifade etti. Akay, ?Toplu g?r??me ?ncesinde yap?lan uyar?lar dikkate al?nmad??? i?in, memurlar?n hayali ve umudu alt?nc? kez y?k?lm??t?r. B?yle giderse de y?k?lmaya devam edecektir? dedi.
Konfederasyonlar? su?lad?
KESK?in masay? boykot etmekle isabetli bir karar verdi?ini, di?er iki konfederasyonun masada kalmakla bir kez daha hata yapt?klar?n? dile getiren Akay, ?Se?im ?ncesi i??ilere yap?lan iyile?tirmeyi, memurlara yapmaktan imtina eden, kamu i??ilerinin kazan?lm?? haklar?n? g?vence alt?na al?p, memurlar?n kazan?lm?? hakk?n? g?vence alt?na almakta m?tereddit davranan bir h?k?metle masaya oturman?n ad?, kelimenin en hafif deyimi ile ahmakl?kt?r. ?lk d??meyi do?ru ilikleme yetene?inden yoksun ?ocuklar gibi 2002 y?l?ndan bu yana toplu g?r??me masas?na hatal? stratejilerle gidip, bu yanl??? ?srarla s?rd?rmeye devam etmektedirler. Bu anlay??la do?ru hedeflere ula?mak m?mk?n de?ildir. Bu nedenlerle, toplu g?r??me m?zakerelerindeki h?sran?n ba? sorumlusu masaya oturmakta ?srar eden sendikalard?r.?
5 YTL i?in satt?lar
5 YTL?lik sendika aidat?n?n 10 YTL?ye ??kart?lmas? u?runa H?k?metin t?m dayatmalar?na boyun e?en bir sendikac?l?k d???n?lemeyece?ini s?yleyen Akay, ?5 liral?k sendika ?dene?ine kar??l?k 2005 y?l?nda 2.5+2.5 oran?ndaki utan? verici maa? art???na imza koyan yetkili sendikalar, 10 liral?k sendika ?dene?i kar??l???nda y?zde 2+2 oran?ndaki maa? art???na g?z? kapal? imza atacaklar?n? ifade etmektedirler. Bunun ad?, kasalar?na girecek 5 YTL i?in memuru satmaktan ba?ka bir ?ey de?ildir? dedi. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

GER?EK

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa