31 Ağustos 2007 00:00

Kum ocaklar?, tarihi k?pr?y? tehdit ediyor

Cizre-??rnak karayolu ?zerinde bulunan ve tarihi ge?mi?i 16. y?zy?la dayanan B?r?cek K?pr?s?, ?ok yak?n?nda bulunan kum ocaklar? nedeniyle y?k?lma tehlikesi ile kar?? kar??ya.

Paylaş

Cizre-??rnak karayolu ?zerinde bulunan ve tarihi ge?mi?i 16. y?zy?la dayanan B?r?cek K?pr?s?, ?ok yak?n?nda bulunan kum ocaklar? nedeniyle y?k?lma tehlikesi ile kar?? kar??ya. 2 y?ld?r konuyu defalarca ??rnak ?l Genel Meclisi g?ndemine getirdiklerini, ancak sonu? alamad?klar?n? belirten DTP?li ??rnak ?l Genel Meclisi ?yesi Serhat Y?lmaz, kum oca?? sahibi Abdurrahman Nas?ro?lu hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? a??klad?.
Cizre-??rnak karayolunun 7. kilometresinde bulunan Dirsekli mezras?ndaki tarihi B?r?cek (Bakartal) K?pr?s??n?n sa?lam kalan ayaklar?, k?pr?n?n yakla??k 100 metre yak?n?nda bulunan kum oca??ndaki ?al??malar nedeniyle tahrip oluyor. Cizre beyleri taraf?ndan 15-16. y?zy?lda yap?ld??? tahmin edilen B?r?cek K?pr?s?, Cizre-Kasrik, Cizre-G??l?konak yollar?n? birbirine ba?l?yor. As?rl?k tarihi k?pr?n?n kalan kal?nt?lar? ise kum ocaklar?na kurban edilmek isteniyor.
AKP?linin karde?i
Eski AKP Batman Milletvekili Nezir Nas?ro?lu?nun karde?i Abdurrahman Nas?ro?lu?na ait kum oca??n?n ?al??malar? nedeniyle tarihi k?pr? tahrip oluyor. Kum ocaklar?nda ?al??an makinelerin yapt??? kaz?lar nedeniyle tarihi k?pr?n?n bir aya?? y?k?lmak ?zere. K?pr?n?n ayaklar?n?n ?evresinde yap?lan kaz?lar nedeniyle olu?an derin ?ukurlarda biriken sular, k???k g?letlerin olu?mas?na neden olurken g?letler, ayaklar?n y?k?lma s?recini de h?zland?r?yor. Yetkililer ise tarihi dokunun 2 y?ld?r tahrip edilmesine g?z yumuyor.
Uyar?lar dikkate al?nm?yor
??rnak ?l Genel Meclisi?nin DTP?li ?yesi Serhan Y?lmaz, konuyu defalarca meclis g?ndemine ta??d?klar? halde sonu? alamad?klar?n? s?yledi. Kum ocaklar?n?n hem ekolojik dengeyi hem de Dicle Nehri?nin ak?? y?n?n? etkiledi?ini ifade eden Y?lmaz, ?Tarihin mucur ticaretine kurban edilmesi b?y?k bir su?tur. Bu bir tarih-k?lt?r katliam?d?r, ayn? zamanda do?a katliam?d?r. Resmi olarak kum ocaklar?n?n bulundu?u b?lgelerin d???na ??kmamalar? gerekiyor. Konuyu defalarca meclis g?ndemine getirdik, kum ocaklar?n?n sahipleri uyar?ld?. ?zellikle Mernas Kum Oca??, uyar?lar? dikkate alm?yor? dedi.
Kum oca?? sahibi Abdurrahman Nas?ro?lu hakk?nda savc?l??a su? duyurusunda bulunaca??n? belirten Y?lmaz, ?Avrupa?dakiler milyonlarca dolar harcayarak kendi tarihini ve k?lt?r?n? koruma alt?na al?rken, maalesef bizim insanlar?m?z, kendi tarihi ve k?lt?rel de?erlerini birka? liraya kurban ederek yok ediyor? diye konu?tu.
Yetkililere ?a?r?
Cizre Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Abdullah Abat ise tarihi de?erlere sahip ??k?lmas? gerekti?ini belirterek, ?Burada ciddi bir tarih talan? var. Tarihi yok ederek kum oca??n?n alan?n? geni?letmek istiyorlar. Hedefleri ekonomik kazan?lar?n? b?y?tmek? dedi. Abat, yetkililerin harekete ge?mesini istedi. (?IRNAK/D?HA)
Haydar Hayk?r
ÖNCEKİ HABER

DTP?den h?k?mete ?bar??? tesis edelim? ?a?r?s?

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa