4 ?ocuklar? da ayn? hastal??a yakaland?

?anakkale?nin Ayvac?k il?esine ba?l? Yukar?k?y?de ya?ayan K?se ailesinin 4 ?ocu?u ayn? hastal??a yakaland?. ?ocuklar?n?n y?r?mekte g??l?k ?ekmesi nedeniyle pek ?ok hastanede ?ifa arayan baba Yahya K?se,...


?anakkale?nin Ayvac?k il?esine ba?l? Yukar?k?y?de ya?ayan K?se ailesinin 4 ?ocu?u ayn? hastal??a yakaland?. ?ocuklar?n?n y?r?mekte g??l?k ?ekmesi nedeniyle pek ?ok hastanede ?ifa arayan baba Yahya K?se, kendilerine uzat?lacak yard?m elini beklediklerini s?yledi. Baba Yahya K?se, AA muhabirine yapt??? a??klamada, ?ocuklar?n?n hepsinde belirli bir ya?tan sonra ayn? hastal???n ba? g?sterdi?ini, bug?ne kadar tedavi i?in gittikleri Ege ve Dokuz Eyl?l ?niversitesi hastaneleri, Dr. Beh?et Uz ?ocuk Hastal?klar? ve Cerrahisi E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Atat?rk E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Haseki Hastanesi ile ?anakkale Devlet Hastanesi?nde ?ifa arad?klar?n? s?yledi. Ancak yap?lan t?m tetkik ve incelemelerde hastal??a ?are bulunamad???n? belirten K?se, ??yle konu?tu: ?O?ullar?m?n hepsi 7-8 ya??na geldi?inde ayn? hastal??a yakaland?. En b?y?k o?lumu tekerlekli sandalyeyle gezdirebiliyoruz. G?rhan ve Cahit y?r?yemiyor. En k???k o?lum ise g??l?kle ayakta durabiliyor. ?ocuklar?m?n hepsinin bak?m?yla e?im ve ben ilgileniyorum.?
Duchenne M?sk?ler Distrofi hastal???, genelde akraba evliliklerinden do?an ?ocuklarda g?r?l?yor ve kal?t?msal olarak ge?iyor. Hastal?k, belirgin bir koordinasyon yoklu?u ile karakterize adale zay?fl???, y?r?me bozuklu?u, kollar? ba??n yukar?s?na kald?ramamak olarak kendini g?steriyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net