30 A?ustos Zafer Bayram? kutland?

Zafer Bayram? ve T?rk Silahl? Kuvvetleri G?n?, t?m yurtta, d?? temsilciliklerde ve KKTC?de t?renlerle kutland?.
Ankara?da d?zenlenen etkinlikler, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t ve ...


Zafer Bayram? ve T?rk Silahl? Kuvvetleri G?n?, t?m yurtta, d?? temsilciliklerde ve KKTC?de t?renlerle kutland?.
Ankara?da d?zenlenen etkinlikler, Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar B?y?kan?t ve di?er askeri yetkililerin An?tkabir?i ziyaretiyle ba?lad?. T?ren s?ras?nda An?tkabir ve ?evresinde yo?un g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? g?r?ld?. Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ile kuvvet komutanlar?, daha sonra Genelkurmay Ba?kanl??? karargah?nda kutlamalar? kabul etti. Zafer Bayram? dolay?s?yla Atat?rk K?lt?r Merkezi (AKM) t?ren alan?nda ise resmi ge?it t?reni d?zenlendi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ?eref trib?n?ndeki yerini almas? ve ?stiklal Mar???n?n okunmas?yla ba?layan t?rene, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan ve e?i Saime Toptan, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t ve e?i Filiz B?y?kan?t, ile kuvvet komutanlar? kat?ld?.
Cumhurba?kan? G?l, t?ren alan?na geli?inde Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral Ya?ar B?y?kan?t taraf?ndan kar??land?. T?ren s?ras?nda Orgeneral B?y?kan?t, bir s?re Cumhurba?kan? G?l ile bir s?re de Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile sohbet etti. T?rene ?ok say?da vatanda? da kat?ld?.
?stanbul?da kutlamalar
Kutlamalar dolay?s?yla Taksim Cumhuriyet An?t??nda t?ren d?zenlendi. T?rende, ?stanbul Valili?i, Garnizon Komutanl???, B?y?k?ehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kurulu?lar? ad?na an?ta ?elenklerin konulmas?n?n ard?ndan sayg? duru?unda bulunuldu. Kutlamalar kapsam?nda Aksaray Vatan Caddesi?nde de resmi ge?it t?reni ger?ekle?tirildi. Burada d?zenlenen t?rende T?rk Silahl? Kuvvetleri ad?na T?ren Komutan? Tu?general Fikret Tolung??, konu?mas?n? tank ?zerinden yapt?.
30 A?ustos Zafer Bayram? ve T?rk Silahl? Kuvvetleri G?n?, ?lke genelinde de resmi t?renlerle kutland?.
DTP den tepki
DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, Genelkurmay Ba?kanl????n?n kendilerine 30 A?ustos resepsiyonu i?in davetiye g?ndermemesine tepki g?sterdi. DTP Genel Merkezi?nde gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan T?rk, Genelkurmay Ba?kanl??? i?in kulland??? ?b?l?c?? ifadelerinin hat?rlat?lmas?na, ?Birileri bu ?lkenin sahibi olarak kendini g?r?yor, bu do?ru bir yakla??m de?ildir. Biz bu ?lkede bar???, demokrasiyi, karde?le?meyi sa?lamaya ?al???yoruz. Bu tip tutumlar demokratik kurallara ayk?r?d?r? diye konu?tu. Ahmet T?rk, ?Bize ayr?mc?l?k yap?lmas? hasmane bir tav?rd?r. Parlamento?nun sorumlulu?unu herkesin g?rmesi gerekir. Bize bunu hat?rlatanlar Parlamento?nun iradesine sayg? g?stermeli ve s?rece katk? sunmal?d?r? dedi.
DTP Genel Ba?kanvekili Nurettin Demirta? da, ?K?rtler reddedilirken 30 Zafer A?ustos Bayram??n? kendi bayramlar? olarak nas?l kutlas?nlar?dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net