G?NL?K

 • Anla??ld?;
  Bundan sonra politika yapanlar konu?mayacaklar?
  Bak??acaklar!


  Anla??ld?;
  Bundan sonra politika yapanlar konu?mayacaklar?
  Bak??acaklar!
  Ve medyan?n uzman abileri, o ?konu?mamalardan??
  Bak??lardan sonu?lar ??kartacaklar!
  As?l yeni d?nem bu i?te?
  Misal; bug?ne kadar genel olarak,
  ?Pa?an?n s?zleri g?ndeme bomba gibi d??t??
  ?Ba?efendi?den ?ok a??klama?
  ?Bilmem hangi yetkili dedi ki?? ?eklinde haberler okunuyordu.
  Konu?malardan uzman yorumcular sonu? ??kart?yor?
  Memleketi ayd?nlat?yordu?
  Ki, memleketin az zamanda bu kadar ayd?nl?klara gark olmas?nda bu uzman abilerin ?ok miktarda pay? vard?!
  ?stelik bunlar fedakar insanlard??
  Gazeteler, k??eler kifayet etmeyince ak?amlar? TV ekranlar?n? parselliyor?
  Ha bire ayd?nlat?yorlard?!
  ?imdi bu arkada?lar? yeni ve zorlu g?rev bekliyor.
  ??nk?, memleket idaresinde tablo de?i?iyor.
  Eskiden, bilmem hangi devlet yetkilisi konu?tu ki yerine, ??yle ba?l?klar g?rece?iz:
  Pa?a bug?n ne konu?mad??
  Ba?efendi bug?n ola?an konu?mamas?nda ne s?ylemedi?
  Konu?mazken nereye bakt??
  Bu bak??lar ne anlatt??
  ***
  Misal, Pa?a, otururken sol baca??n? sa? baca??n?n ?st?ne atacak?
  Uzmanlar politik vaziyeti yorumlayacak:
  ?Sa? kesime sert mesaj!?
  Diyelim cumhur, ?ay?n?n ?ekerini kar??t?r?rken ka??k sesi duyuldu:
  Ertesi g?n haber ba?l???:
  ?Cumhur, ?ok seslilik istedi?ini g?sterdi?
  Ya da; ??Cumhura ?ay m? kahve mi i?ersin? denildi.
  O da ?M?him de?il, ikisi de olur? dedi.?
  Ertesi g?n uzmanlar a??klayacak:
  ?Cumhur ?nerilere a??k ve ho?g?r?den yana?
  Politika konu?ularak yap?l?rd?.
  ?imdi konu?ma yerine, klark bak??lar at?lacak?
  Ense ka??n?lacak?
  Sa? taranacak?
  Di? kar??t?r?lacak?
  Okey masas? gibi yani?
  Politika beden diliyle yap?lacak!
  Ve biz, ertesi g?n kimin hangi bak??? att???n? okuyaca??z?
  Ka??nman?n ka? t?r? oldu?unu?
  Hangi manalar? i?erdi?ini, uzman yorumlar?ndan anlayaca??z.
  ?H?k?met d??er mi??
  ?D??mez?
  ?Neden??
  ?Beyefendi ellerini ba?lamad?.?
  ??stelik pa?am da yere bakmad?.?
  A??zlar susacak? Bedenler konu?acak.
  Araba vapuru yandan ?arkl??
  Abim bug?ne hangi politik mesajl? bak??lar att??
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net