Devler Ligi sevinci

?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turunda rakiplerini yenerek grup ma?lar?na kat?lmaya hak kazanan Fenerbah?e ve Be?ikta??ta b?y?k bir sevin? ya?an?yor.


?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turunda rakiplerini yenerek grup ma?lar?na kat?lmaya hak kazanan Fenerbah?e ve Be?ikta??ta b?y?k bir sevin? ya?an?yor.
?stanbul?daki ilk ma?ta 1-0 yendi?i Bel?ika?n?n Anderlecht tak?m?n? deplasmanda oynad??? r?van? ma??nda da Kezman ve Alex?in golleriyle zorlanmadan 2-0?l?k skorla ge?en Fenerbah?e, grup ma?lar? ?ncesinde taraftarlar?na umut verdi.
?svi?re?nin Z?rih tak?m?n? 1-1?in r?van??nda ?n?n? Stad??nda Delgado?nun golleriyle 2-0?l?k skorla saf d??? b?rakan Be?ikta? da g?z?n? ?imdi grup ma?lar?na dikti. Siyah-beyazl?lar, Z?rih?i elerken, tarihinde 4. kez Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde gruplarda m?cadele etme hakk?n? kazand?.
Zico: Hak ettik
Fenerbah?e Teknik Direkt?r? Zico, Anderlecht ma??ndan sonra yapt??? a??klamada Fenerbah?e?den gitmesini isteyenlerin ma?lubiyet beklemesi gerekti?ini s?yledi.
Zico, tak?ma g?vendi?ini ve g??l? bir kadrolar?n?n bulundu?unu kaydetti.
Kendisine y?nelik baz? s?ylentileri ele?tiren ve bunlara ?ok ?z?ld???n? anlatan Zico, ?Fenerbah?e?den gitmemi isteyenler ma?lubiyet beklemek zorunda kalacaklar? diye konu?tu.
Fenerbah?e?nin bu galibiyeti hak etti?ini ve g?c?n? bir kez daha kan?tlad???n? ifade eden Zico, ilk golden sonra ma?ta gerilim s?k?nt?s? ya?and???n? ancak genel anlamda tak?m?n?n oyunundan memnun kald???n? kaydetti.
Zico, ba?ka tak?mlardan teklifler ald???na ili?kin haberlerle ilgili olarak da, bu t?r bir teklif almad???n?, Fenerbah?e ile iki y?ll?k s?zle?mesi oldu?unu, s?z?n? tutaca??n? ve sonras?n? ?imdilik d???nmedi?ini s?yledi.
Ertu?rul Sa?lam tarihe ge?ti
Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam da, 4 y?l sonra ?ampiyonlar Ligi?ne y?kselmenin kendilerini mutlu etti?ini vurgulayarak, ?Oyuncular?m? tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca oyun disiplininden uzakla?madan hakl? bir galibiyet ald?lar. ?lkemizi ?ampiyonlar Ligi?nde temsil edece?imiz i?in mutluyuz? ?eklinde konu?tu.
?ampiyonlar Ligi?ndeki ama?lar?n?n bir ?st tura ??kmak oldu?unu anlatan Sa?lam, Be?ikta? tarihinde bir?ok ilki ba?armak amac?nda olduklar?n?, sadece bununla yetinmeyeceklerini vurgularken, 1997-98 sezonunda futbolcu, ?imdi de teknik direkt?r olarak ?ampiyonlar Ligi?nde m?cadele edecek olmas?n?n kendisini mutlu etti?ini s?yledi.
Bu arada Be?ikta? Teknik Direkt?r? Ertu?rul Sa?lam, kul?p tarihine ge?ti. Siyah-beyazl?lar, Z?rih?i eleyerek, Avrupa ?ampiyonlar Ligi?ne kat?lmaya hak kazan?rken, Sa?lam, Be?ikta???n ba??nda gruplarda m?cadele edecek ilk T?rk teknik adam olma unvan?n? ald?. Be?ikta?, ?ampiyonlar Ligi?nde daha ?nce ?sko? John Benjamin Toshack, ?talyan Nevio Scala ve Rumen Mircea Lucescu ile m?cadele etmi?ti.
5.4 milyon Avro?yu garantilediler
Tarihinde 4. kez Avrupa ?ampiyonlar Ligi?nde m?cadele etmeye hak kazanan Be?ikta?, ayn? zamanda kasas?n? da doldurdu. Siyah-beyazl?lar, ?Devler Ligi?ne kalarak, ilk etapta 5.4 milyon Avro almay? garantiledi.
Lige kat?l?m pay? olarak 3 milyon Avro almaya hak kazanan siyah-beyazl?lar, gruplarda yapaca?? 6 ma?a kar??l?k, her ma? 400 bin Avro olmak ?zere 2.4 milyon Avro daha elde edecek. Be?ikta? b?ylece, ?ayak bast?? paras? olarak kasas?na ilk etapta 5.4 milyon Avro koyacak.
?ampiyonlar Ligi?nde tak?mlar ayr?ca, grup ma?lar?nda her galibiyet i?in 600 bin, her beraberlik i?in de 300 bin Avro kazanacak. Bu rakamlara ayr?ca pazar pay? da eklenecek. Gruplardan ??kma ba?ar?s?n? g?steren her ekip 2.2 milyon Avro daha kazanacak.
Kayseri haz?rl?klar?
?te yandan Be?ikta?, S?per Lig?de yar?n yapaca?? Kayserispor ma??n?n haz?rl?klar?na ara vermeden ba?lad?.
BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirilen antrenmana sakatl??? nedeniyle tak?mdan ayr? ?al??an Murat ?ahin ve kadro d??? b?rak?lan Mert Nobre d???nda b?t?n oyuncular?n kat?ld??? bildirildi. Nobre?nin, kendisine tahsis edilen antren?r y?netiminde ?al??malar?n? s?rd?rece?i duyuruldu.
Z?rih kar??la?mas?nda forma giyen oyuncular?n ko?u yapt??? antrenmanda di?er oyuncular?n ise toplu olarak yap?lan ?s?nma hareketlerinin ard?ndan 5?e 2 top kapma ve ?ift kale ma?la ?al??may? tamamlad??? kaydedildi.
Be?ikta? bu ak?am yapaca?? antrenman?n ard?ndan BJK Nevzat Demir Tesisleri?nde kampa girecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net