31 Ağustos 2007 00:00

M?fide Kadri Han?m??n eserleri Sanal M?ze?de

T?rkiye?nin ilk kad?n resim ??retmeni olan ressam M?fide Kadri Han?m??n eserleri, ?l?m?n?n 95. y?l? dolay?s?yla Eczac?ba?? Sanal M?zesi?nde sergileniyor.

Paylaş

T?rkiye?nin ilk kad?n resim ??retmeni olan ressam M?fide Kadri Han?m??n eserleri, ?l?m?n?n 95. y?l? dolay?s?yla Eczac?ba?? Sanal M?zesi?nde sergileniyor.
Eczac?ba?? Sanal M?zesi taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?nc? kad?n sanat?? M?fide Kadri Han?m??n 16 yap?t?n?n imgelerinin bug?nden itibaren internet adresinde gezilebilece?i bildirildi. A??klamada, M?fide Kadri Han?m??n, ?l?m?n?n 95. y?l?nda, eserleri hakk?nda bilinenler ve yap?tlar?na ili?kin baz? yorumlar bir araya getirilerek an?ld??? belirtildi. Serginin k?rat?rl???n? ?stlenen Ha?im Nur G?rel de internet sitesinde yer alan yaz?s?nda, M?fide Kadri?nin hat?ras?n? ve yap?tlar?n? canl? tutmay? ama?lad?klar?n? dile getirerek, ?unlar? kaydetti: ?Say?n N?vit ?zdo?ru, 1990?da yazd??? yaz?s?n? ??yle noktalam??t?: ?G?n?l ister ki, do?umunun 100. y?l?ndan ?ok ?nce ilgili T?rk bilim ve k?lt?r kurulu?lar? seferber olsun, M?fide Kadri Han?m??n resimlerinin kimlerin elinde oldu?u saptans?n, 1990 y?l?nda da bir kapsaml? katalog bas?ls?n, kongreler d?zenlensin ve bu dramatik ya?amdan bir biyografik film yap?ls?n, bu film televizyonda g?sterilsin, sonra da b?t?n d?nyaya arma?an edilsin. Bu sayd?klar?m?z olmayacak ?eyler de?il. H?l? yap?labilir; yeter ki meram edilsin ve kendi de?erlerimize sahip ??k?ls?n.? (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

G?ZLEMEV

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa