1001 Belgesel Film Festivali?nin temas? ?Hat?rlamak?

?Bug?n? anlaman?n ve gelece?i tasarlaman?n tek ge?erli yolu olarak ?hat?rlamak?, bunun kabul edilen en anlaml? ve etkin arac? da ?belgesel sinemad?r.?


Belgesel Sinemac?lar Birli?i taraf?ndan 10?uncusu d?zenlenecek 1001 Belgesel Film Festivali?nin bu y?l ki ana temas? ?Hat?rlamak? olarak belirlendi. Festival 3-7 Ekim tarihlerinde ?stanbul?da ger?ekle?tirilecek.
Belgesel Sinemac?lar Birli?i taraf?ndan yap?lan a??klamada, ilki 1997 y?l?nda ger?ekle?tirilen 1001 Belgesel Festivali?nin T?rkiye?deki belgesel sineman?n itici g?c? olarak T?rkiye belgesel sinemas?n?n uluslararas? anlamda tan?nmas?na ve s?n?r ?tesine ta??nmas?na neden oldu?u belirtildi. Belgesel Sinemac?lar Birli?i?nin d?zenledi?i festivalde 1997 y?l?ndan bu yana 56 ?lkeden, toplam 877 belgesel film g?sterildi. 1001 Belgesel Festivali ?imdiye kadar 70 belgesel sinemac?ya ev sahipli?i yapt?. Festival ayn? zamanda do?u ve bat?dan belgesel sinemac?lar?n bulu?ma ve ortak s?z s?yleme platformu. A??klamada, teman?n ?Hat?rlamak? olarak belirlenmesinin gerek?esi ?u c?mleler ile a??kland?: ???nk?, g?n?m?zde, teknoloji ?a?? ve k?reselle?menin yan etkilerinden biri olarak; gerek toplumsal haf?zan?n, gerekse bireysel haf?zan?n giderek zay?flad??? g?z ard? edilemeyecek bir ger?ektir. ??nk?, bug?n? anlaman?n ve gelece?i tasarlaman?n tek ge?erli yolu olarak ?hat?rlamak?, bunun kabul edilen en anlaml? ve etkin arac? da ?belgesel sinemad?r?.?
Festival soka?a ta?acak
Onuncu 1001 Festivali?nin ge?mi? y?llardan en ?nemli fark? bu y?l soka?a da ??k?yor olmas?. Beyo?lu Belediyesi ile i?birli?i i?inde, ?stiklal Caddesi?nin paralelindeki Gazeteci Erol Dernek Sokak, Ayhan I??k Sokak ve Fuat Uzunay Sokak, 3-7 Ekim festival soka?? olarak d?zenlenecek. ?e?itli m?zik gruplar? g?n?n belirli saatlerinde sokakta mini konserler verecekler. Sokak partileri yap?lacak. Festival kapsam?nda, sokak sergileri d?zenlenecek. Festival sokaklar?ndaki kafe ve lokantalar kat?l?mc?lara indirimler yapacak. Bu mekanlarda, ?nceden duyurulan sohbetler, etkinlikler d?zenlenecek. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net