?erkesleri anlatan belgesel g?sterimde ?K?llerinden Do?mak?

Kafkas Dernekleri Federasyonu, ?stanbul Dostluk Kul?b? ve TRT?nin proje ortakl???nda ger?ekle?tirilen, ?K?llerinden Do?mak? adl? belgeselin gala g?sterimi, 5 Eyl?l?de Bah?e?ehir ?niversitesi?nin Be?ikta??taki merkezinde ...


Kafkas Dernekleri Federasyonu, ?stanbul Dostluk Kul?b? ve TRT?nin proje ortakl???nda ger?ekle?tirilen, ?K?llerinden Do?mak? adl? belgeselin gala g?sterimi, 5 Eyl?l?de Bah?e?ehir ?niversitesi?nin Be?ikta??taki merkezinde yap?lacak. Y?netmenli?ini Eniz R?za?n?n ?stlendi?i belgesel, ?erkeslerin yo?un olarak ya?ad??? D?zce, ?zmit, Sakarya, Bursa, Bal?kesir, Eski?ehir, Amasya, Adana, Kahramanmara?, Kayseri, Sivas, Samsun?da 2 ay? a?k?n bir ?al??ma ile ger?ekle?tirildi.
Birbirimizin zenginli?iyiz
Avrupa Birli?i?nin, ?T?rkiye?de K?lt?rel Haklar?n Desteklenmesi? program? ?er?evesinde haz?rlanan ?Birbirimizin Zenginli?iyiz? projesi olarak ger?ekle?en belgeselde, 1864 y?l?nda biten sava?tan sonra s?rg?n edilen ?erkeslerin (Ad??e ve Abhazlar) Anadolu?ya yerle?meleri, ilk d?nemde ?ektikleri s?k?nt?lar yoksulluk, uyum sorunlar?, kom?ular?yla ili?kileri, g?nl?k ya?amlar?, insan ve akrabal?k ili?kileri, ay?p ve sayg? kavram?, kad?n erkek ili?kileri, d???n ve evlilik gibi toplum yap?s? anlat?l?yor.
Kuzey Kafkasya?dan Anadolu, Balkanlar ve Ortado?u co?rafyas?na savrulan ?erkeslerin 200 y?ll?k dram?n?n hikayeleri ile zenginle?en belgesel, bir halk?n, ?zg?n bir k?lt?r?n her?eye ra?men hala nas?l ya?ad???n? ve k?llerinden do?arcas?na yeniden canlan???n? anlat?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net