Mehdi Ordusu?nun faaliyetleri ask?da

Irak?ta i?gal kar??t? s?ylemleriyle bilinen ?ii lider Mukteda Sadr, Kerbela?daki ?at??malar?n ard?ndan kendisine ba?l? milis g?c? Mehdi Ordusu?nun faaliyetlerinin 6 ay ask?ya al?nmas? talimat? verdi.


Irak?ta i?gal kar??t? s?ylemleriyle bilinen ?ii lider Mukteda Sadr, Kerbela?daki ?at??malar?n ard?ndan kendisine ba?l? milis g?c? Mehdi Ordusu?nun faaliyetlerinin 6 ay ask?ya al?nmas? talimat? verdi. Sadr??n yard?mc?lar?ndan ?eyh Hazim El Araci, Mehdi Ordusu?nun faaliyetlerinin donduruldu?unu a??klarken, karar?n, ?Sadr Hareketi?ne ba?l? g??lerin yeniden yap?lanmas? amac?yla al?nd???n??s?yledi.
Kerbela?da ?lkenin di?er g??l? ?ii grubu ?Bedr Tugaylar?? ile kanl? ?at??malar?n ard?ndan gelen karar?n, ayn? zamanda ?ABD ve koalisyon g??lerine sald?r?lmayaca?? anlam?na geldi?i? de ifade edildi. Karar, Irak??n ?ii b?lgelerinde Mehdi Ordusu militanlar?n?n sald?r?lar?na maruz kalan ABD ordusunu ?memnun? etti. ABD S?zc?s?, ?Irakl? bir liderin, ?iddet i?ermeyen yollar? se?mesini destekleriz? dedi.
Hizip iddias?
Bu arada Mehdi Ordusu i?inde ?hizipler olu?tu?u? iddialar? da bulunuyor. Baz? Amerikal? uzmanlar, Sadr??n karar?n? ?Mehdi Ordusu i?inde, ?rg?te tehdit olu?turan baz? unsurlar? temizlemek amac?yla al?nd?? ?eklinde yorumlad?. Sadr??n b?ylece Mehdi Ordusu i?indeki hizipleri ortadan kald?rmay? ve otoritesini sa?lamla?t?rmay? ama?lad???n? ileri s?ren uzmanlar, bu s?recin ard?ndan halen Nuri El Maliki ba?bakanl???ndaki h?k?meti boykot eden Sadr??n, ?politik arenaya daha g??l? d?nmeyi ama?lad???n?? da iddia ettiler.
Sadr??n, i?galden k?sa s?re sonra kurdu?u ve g?c?n? ?zellikle Ba?dat??n yoksul semtlerinden alan Mehdi Ordusu, 2004?ten sonra Amerikan g??lerine kar?? iki b?y?k ayaklanma ba?latm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net