TTB: Piyasac? sa?l?k anlay???ndan vazge?in

T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) Merkez Konseyi, yeni kurulan h?k?mete hekimlerin taleplerini iletti. Hekimler, sa?l???n AKP d?neminde h?zla piyasaya a??ld???na ve ?zel hastanelerin artt???na dikkat ?ekerek,...


T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) Merkez Konseyi, yeni kurulan h?k?mete hekimlerin taleplerini iletti. Hekimler, sa?l???n AKP d?neminde h?zla piyasaya a??ld???na ve ?zel hastanelerin artt???na dikkat ?ekerek, sa?l?k hakk?na kavu?makta vatanda?lar?n ya?ad??? sorunlar?n s?rd???n? ve hekimlerin de ?al??ma ko?ullar?n?n k?t?le?ti?ini bildirdi.
TTB Merkez Konsey Ba?kan? Gen?ay G?rsoy d?n d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, 59. AKP H?k?meti d?neminde sa?l?k alan?nda yap?lan ?zelle?tirme uygulamalar?n?n, ?nceki h?k?metleri ge?ti?i ve AKP?nin, yeni d?nemde h?zla sa?l?k alan?n? sonuna kadar piyasaya a?makta kararl? oldu?u de?erlendirmesinde bulundu. G?rsoy, ayn? d?nemde AKP ve CHP aras?nda yarat?lan gerginli?e at?fta bulunarak, iki taraf?n da gerginli?i azaltma niyetinde olmamas?n?n hekimleri endi?elendirdi?ini kaydetti. G?rsoy, bar???n, demokrasinin ?lkeye hakim olmas?n? dilediklerini ve art?k g?rmezden gelinemez olan ?evre sorunlar?na kar?? ?nlemler al?nmas?n? beklediklerini aktard?.
Birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin se?imlerden ?nce ?cretsiz hale getirildi?ini ifade eden G?rsoy, bu uygulaman?n se?im yat?r?m? olmad???n? kan?tlaman?n AKP?ye d??t???n? aktard?. G?rsoy, ?AKP H?k?meti?nden beklentimiz, birinci basamak sa?l?k hizmetlerinin ?cretsiz olmas?n? geli?tirerek s?rd?rmesidir? dedi.
?Sa?l???n hak oldu?u unutulmamal??
TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Altan Ayaz ise AKP?nin ba?latt??? yeni Anayasa tart??mas?n?n ?nemli oldu?unu, 12 Eyl?l ?r?n? olan Anayasa?n?n, emek?ilerin ekonomik ve demokratik haklar?n? k?s?tlamak, sermaye s?n?flar?n?n egemenliklerini peki?tirmek ve her t?rl? kamusal varl???n talan?n? kolayla?t?rmak ?zere y?r?rl??e koyuldu?unu bildirdi. Ayaz, bug?n Anayasa tart??mas?n?n yine egemen s?n?f ??karlar? do?rultusunda yap?ld???na dikkat ?ekerek, t?m yurtta?lar?n temel hak ve ?zg?rl?klerini g?vence alt?na alan bir anayasan?n haz?rlanmas? gerekti?ini s?yledi.
Ayaz, AKP?nin ?nceki d?nem uygulad???, ?retici kesimleri zor duruma sokan, belirli rant kesimlerini memnun eden ve uluslararas? finans kurumlar?n?n g?d?m?nde hareket eden piyasac? modelden vazge?ilmesinin ?nemine i?aret etti. ?Piyasac? modelin sa?l?k alan?nda yaratt??? tahribatlar?n giderilmesini bekliyoruz? diyen Ayaz, aile hekimli?i uygulamas?yla kapat?lan sa?l?k ocaklar?n?n tekrar a??lmas?n? ve sa?l?k ocaklar?n?n altyap?lar?n?n geli?tirilerek, yeterli sa?l?k personelinin istihdam edilmesi gerekti?ini dile getirdi. Sevk zincirinin ortadan kald?r?lmas?n?n e?itim ve ara?t?rma hastanelerini zor duruma soktu?unu ve kendi i?ini yapamaz hale getirdi?ini vurgulayan Ayaz, sevk zinciri t?m kurallar?yla uygulanmad??? takdirde sorunlar?n b?y?yece?i uyar?s?nda bulundu.
Ayaz, e?itim hastanelerinin i?inin bo?almas? ve ucuz i?g?c? olarak, fazla n?betlerle asistanlar?n ?al??ma ko?ullar?n?n a??rla?t?r?ld???n? belirtti. Ayaz, gelece?in hekimlerinin yeti?tirilmesi s?recinde verilmesi gereken e?itimlerin, yeterli ?ef, ?ef yard?mc?s? ve ba?asistan bulunmad???ndan verilemedi?ine, ??rencilerin e?itimlerini bitiremedi?ine de?indi. Hekimlerin i? g?vencesinin de ellerinden al?nmak istendi?ine dikkat ?eken Ayaz, ?T?m sa?l?k ?al??anlar?n?n tek bir ?al??ma rejiminde ve tek bir ?cretlendirme sistemiyle istihdam edilmesini talep ediyoruz? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net