31 Ağustos 2007 00:00

Zonguldak?ta selzedeler belediyeye y?r?d?

Zonguldak??n Ere?li il?esinde, ?iddetli ya??? nedeniyle meydana gelen selde evleri zarar g?ren halk, verilen s?zlerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyeye y?r?d?.

Paylaş

Zonguldak??n Ere?li il?esinde, ?iddetli ya??? nedeniyle meydana gelen selde evleri zarar g?ren halk, verilen s?zlerin yerine getirilmemesi nedeniyle belediyeye y?r?d?.
Al?nan bilgiye g?re, yakla??k bir ay ?nce ?iddetli ya??? nedeniyle Kabasakal Deresi?nin ta?mas? sonucu evlerini su basanlar, belediyenin verdi?i e?ya s?z?n? yerine getirmemesi ?zerine, Kavakl?k Mahallesi?nden yakla??k 3 kilometre y?r?yerek belediye binas?n?n ?n?ne geldiler.Belediye Ba?kan? Murat Sesli ile g?r??mek isteyen ancak kendisinin yerinde olmad???n? ma?durlar, Zab?ta M?d?rl????nde beklemeye ba?lad?lar. Ma?durlar ad?na a??klama yapan Ersin Akkaya, verilen s?zlerin tutulmas?n? istediklerini belirterek, ?T?m e?yalar?m?z kullan?lamayacak ?ekilde hasar g?rd?. Evlerimizden ?ok say?da fare ve y?lan ?l?s? ??kard?k. Belediye?nin verdi?i s?zleri tutmas?n? bekliyoruz? dedi. As?m Ercan da Devlet Su ??leri?nin dere yata??nda gerekli temizli?i yapmad???n?, olas? bir ya???ta ise yeniden sel felaketiyle kar??la?ma endi?esi ta??d?klar?n? kaydetti.
Bu arada belediyeye gelen Ba?kan Murat Sesli, ma?durlarla yapt??? g?r??menin ard?ndan, verilen s?zlerin tutulaca??n? ve hi?bir vatanda??n ma?dur edilmeyece?ini iddia ederek ?Evde hasar g?ren t?m e?yalar?n al?naca?? ?eklinde bir ?ey yok. Ancak buzdolab?, ?ama??r makinesi, televizyon, birer adet ?ek yat, hal? gibi e?yalar temin edilecek. Ere?li Demir ve ?elik Fabrikalar? TA? taraf?ndan al?naca?? s?ylenen e?yalardan eksik kalanlar? da biz tamamlayaca??z. Belediye, verdi?i s?z?n arkas?ndad?r? dedi.
Samsun?da su bask?n?ndan 1341 i?yeri ve konut etkilendi
Samsun Valisi Hasan Basri G?zelo?lu, Samsun?daki ?iddetli ya??? ve selden, 1341 i? yeri ve konutun hasar g?rd???n? bildirdi.
G?zelo?lu, ?Afette 3 bin 944 dekar tar?m alan? zarar g?rm?? ve ?reticilerimizin 678 bin 725 YTL zarar? oldu?u belirlenmi?tir. Evi y?k?lan ve hasarl? olanlar i?in ilk etapta 300 bin YTL para aktard?k. 200 bin YTL de daha sonra g?nderilecek. Sigorta ve Ba?-Kur prim bor?lar?n?n 6 ay gecikme zamm? uygulanmaks?z?n ertelenmesini sa?lad?k.? dedi. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Dink cinayetinde Trabzon emniyeti ?kusursuz?bulundu

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa