Dikili?de olmayanlar?n dikkatine

Dikili Gen?lik Kamp? sona erdi. Bize unuttu?umuz veya hi? ya?amad???m?z duygular? tatt?rd?. Ama hi?birine doyamad?k. Nas?l yeterli g?rebiliriz ki bu on g?n?? Bir ?m?r bile yetmez bu g?zellikleri, karde?li?i, dayan??may?, sevgiyi,...


Dikili Gen?lik Kamp? sona erdi. Bize unuttu?umuz veya hi? ya?amad???m?z duygular? tatt?rd?. Ama hi?birine doyamad?k. Nas?l yeterli g?rebiliriz ki bu on g?n?? Bir ?m?r bile yetmez bu g?zellikleri, karde?li?i, dayan??may?, sevgiyi, arkada?l??? payla?maya.
Evde kendimize su almaya ??enirken, 2 bin ki?inin bula????n? nas?l da zevkle y?kad?k. Evde babam?z?n al??veri?ten gelirken elindeki po?eti almak zor gelirken, bir kamyon suyu nas?l da k?sa bir s?rede, yorulmadan, b?kmadan indirdik. Ne oldu da di?erleri i?in uykumuzdan olup sabaha kadar n?bet tutabildik! Ne oldu da ba?kas?n?n ??p?n? tiksinmeden toplayabildik! Hi?bir ?ey olmad?; sadece olmas? gereken oldu. Hep birlikte karde??e ya?am? savunan, hedefi do?ayla bar??, insana ?zg?rl?k olan gen?lerden ba?ka bir ?ey mi bekliyordunuz? Yeri geldi yerde yatt?k, a? kald?k, ???d?k ama mutluyduk; karde?li?in s?cakl??? yetiyordu her ?eye. Sosyalizmi en ger?ek haliyle ya??yorduk, sosyalizm hayal diyenlerle alay edercesine.
Baz? ?eyler anlat?lmaz, ya?anmas? gerekir. Ne kadar yazsam da tan?mad???n?z insan?n size verdi?i selam?n y?z?n?zde s?cak bir g?l?msemeye d?n???n? anlatamam. Yan?n?zdakinin elini s?k?ca tutup mehtaba do?ru halaya durman?z? anlatmay? da beceremem. Ya m?zik yapan ki?iyi dinlerken ?nce be? ki?iden ??kan alk?? sesinin her ?ark?da ?o?alarak elli ki?iden ??kmaya ba?lamas?n?, iki ki?i voleybol oynarken halkan?n y?z ki?ilik olmas?n?? ?Acaba ne yap?yor bunlar? diye merak edip bakt???n?z at?lye ?al??malar?na, kendinizi kapt?r?p her g?n u?raman?z ve yapt?klar?n?za, yapabildiklerinize ?a??rman?z da kolay a??klanamaz. Hatta ileriye gidip, ho?land???n?z k?z?n dikkatini ?ekmek i?in bir sanat eseri ortaya koyman?z da anla??lacak ?ey de?il. Bu duygular?n hepsini bir arada ya?abilece?iniz ba?ka bir yer olup olmad???n? d???n?p kendinizi yorman?z? tavsiye etmem. ?ok ?ey ??rendik bu on g?nde, hi?bir yerde ya?ayamayaca??m?z ?eyleri ya?ad?k. Gitmeyenler i?in s?yl?yorum; bir dahaki kampta bunlar? siz de ya?ayabilirsiniz. Hatta parti genel ba?kan?yla ayn? denize girebilirsiniz, 68 ku?a??n?n ?nderlerinden biriyle ayn? masada yemek yiyebilirsiniz, bilim adamlar?yla sohbet edebilir, ayd?nlardan ???t al?p yazarlarla fikir al??veri?inde bulunabilirsiniz. Sadece elektronik ortamda dinledi?iniz, sevdi?iniz sanat??ya y?zlerce ki?ilik bir koroyla e?lik edebilirsiniz. Ben yapt?m. Ya?ad?m, doyas?ya... Hayalimdeki de?il hedefimdeki on g?n?... Gelece?in provas?n? yapt?k hep birlikte. Ve hayat?m boyunca (Alzheimer olmazsam) unutmayaca??m.
Ali Ceylan (MU?LA)
www.evrensel.net