?? simitlik zamma kar?? birlikte m?cadele ?a?r?s?

KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, h?k?metin toplu g?r??mede ?nerdi?i zam oran?n?n g?nde 1.7 YTL?lik art??a denk geldi?ini belirterek, ?Bu parayla g?nde ancak 3 simit al?nabilir? dedi.


KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, h?k?metin toplu g?r??mede ?nerdi?i zam oran?n?n g?nde 1.7 YTL?lik art??a denk geldi?ini belirterek, ?Bu parayla g?nde ancak 3 simit al?nabilir? dedi.
H?k?metin kamu emek?ileriyle adeta dalga ge?ti?ini, IMF ile yapt??? anla?ma do?rultusunda olu?turdu?u Orta Vadeli Plan ?er?evesinde zam ?nererek emek?ileri bir kez daha sefalete mahkum etti?ini belirten Tombul, toplu g?r??me masas?ndan b?yle bir sonu? ??kaca??n?n belli oldu?unu s?yledi. G??lerin e?it olmad???, kamu emek?ilerinin hi?bir yapt?r?m?n?n bulunmad???, son s?z? Bakanlar Kurulu?nun s?yledi?i toplu g?r??me masas?ndan farkl? sonu? ??kmayaca??n? di?er konfederasyonlar?n da bildi?ini belirten Tombul, ?Fakat o masan?n orta?? olmay? tercih ettiler? dedi.
Aidat tepkisi
Masada pazarl??? edilen tek ?eyin sendika aidat yard?mlar?n?n 5 YTL?den 10 YTL?ye ??kar?lmas? oldu?unu savunan Tombul, ?Kamu emek?ilerinin ya?am d?zeyinin iyile?tirilmesi amac?yla oturulan masadan, sendika aidatlar?na zam al?narak kalk?lmas? y?z k?zart?c?d?r? diye konu?tu.
Kamu emek?ilerinin A?HM ve Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi do?rultusunda toplus?zle?me hakk? oldu?unu hat?rlatan Tombul, konfederasyonlar?n bu hakk? Anayasa de?i?ikli?i ?art?na ba?lamak isteyen h?k?metle hemfikir olmalar?n?n, durumun vahametini g?sterdi?ini ifade etti.
Zam ?nerisini, AKP?nin emek?ilere kar?? tutumunu g?stermesi bak?m?ndan ?ibret verici? olarak nitelendiren Tombul, g?r??meler s?ras?nda, ??al??anlar aras?ndaki gelir adaletsizli?inin giderilmesi, e?it i?e e?it ?cret, 360 YTL?lik ek ?deme yap?lmas?? s?ylemleri ile beklenti yaratan h?k?metin, s?ylediklerinin arkas?nda durmayarak adeta kamuoyu ile dalga ge?ti?ini kaydetti.
Verilen s?zlerin, Kamu Personel Rejimi Yasas??na ba?lanarak kamu emek?ilerine adeta ?antaj yap?lmas?na da sert tepki g?steren Tombul, ?Kamu emek?ileri bu ?antaja boyun e?meyecektir? dedi.
Konfederasyonlar?n tercihi
Konfederasyonlar? hi?bir ba?lay?c?l??? olmayan Uzla?t?rma Kurulu?ndan medet ummak yerine, ?m?cadele ve eylem ?a?r?lar?na kulak vermeye? ?a??ran Tombul, Hava-?? ?rne?ini vererek, ?Sendikalar?n as?l silah? ?retimden gelen g??leridir? dedi. 70 milyona kamu hizmeti ?rettiklerini hat?rlatan Tombul, bu g??lerini grev yoluyla kullanmalar? halinde h?k?metin toplus?zle?me yapmaktan ba?ka ?aresi kalmayaca??n? dile getirdi. Konfederasyonlar?n ?ya h?k?metin yan?nda olup reva g?r?len zamm? kabul etmek, ya da ortak m?cadele ?a?r?lar?na yan?t vermek? tercihi ile kar?? kar??ya oldu?unu belirten Tombul, 2 milyon kamu emek?isi ile sokaklarda, i?yerlerinde birlikte eylem ?a?r?s?n? yineledi.
Tombul bir soru ?zerine, toplus?zle?me ?a?r?lar?na kulak vermeyen h?k?metin kararlara uymad???n? Avrupa Konseyi?ne bildireceklerini, i? hukuk yollar? t?ketildikten sonra da yeniden A?HM?e g?t?receklerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net