Bakan ?ahin memurlar? azarlad?

Uyu?mazl?kla sonu?lanan ve 2 milyonu a?k?n memuru ve ailesini ilgilendiren toplu g?r??melerde, h?k?metin memura bak??? da net ortaya ??kt?. Y?zde 2?lik art???n ?zerine kesinlikle ??k?lmayan g?r??melerde, 59. h?k?metin Ba?bakan...


Uyu?mazl?kla sonu?lanan ve 2 milyonu a?k?n memuru ve ailesini ilgilendiren toplu g?r??melerde, h?k?metin memura bak??? da net ortaya ??kt?. Y?zde 2?lik art???n ?zerine kesinlikle ??k?lmayan g?r??melerde, 59. h?k?metin Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in, ?B?y?meyi siz yaratmad?n?z ki pay istiyorsunuz? yorumu, ?al??anlara bak??? da ortaya koydu.
Toplu g?r??melerin son oturumu, yeni kabinenin azizli?ine de u?rad?. Kamu-Sen ve Memur-Sen ba?kan ve y?neticileri, 60??nc? h?k?metin olu?turulma saatlerinde muhataps?z kald?lar. Yeni h?k?metin olu?turulmas?ndan sonra Adalet Bakanl????na getirilen Mehmet Ali ?ahin, toplu g?r??melerden sorumlu Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu ile birlikte g?r??melere kat?l?rken, ?ahin?in ?slubu da de?i?ti.
B?y?meyi kim yaratt??
Edindi?imiz bilgilere g?re ?ahin, konfederasyonlar?n ?biraz daha art??? taleplerine hep olumsuz yakla?t? ve ?iki y?ld?r enflasyon oran?nda zam veriyorsunuz? ele?tirilerine sert yan?t verdi. ?ahin, ge?ti?imiz y?l h?k?metin toplu g?r??meler d???nda polis, hakim ve savc?lara verdikleri zamm? kastederek, incelenirse baz? kesimlere y?zde 100 zam yapt?klar?n?n g?r?lece?ini savundu. ?ahin, b?y?meden pay isteyenlere yan?t? da ?u s?zlerle verdi: ?Siz, ?T?rkiye y?zde 7 b?y?d?. Bize hi? faydas? yok? diyorsunuz. Ama bu b?y?meyi kamu mu ?zel sekt?r m? sa?lam???! ?B?y?meden pay vermediniz? derseniz itirazla kar??lan?rs?n?z.?
?ahin?in, memuru hedef alan s?zleri bunlarla da s?n?rl? kalmad?. ?Bak?n faturalar?n?za, 5 y?l elektri?e zam yapmam???z? diyen ?ahin, konfederasyon y?neticilerinin ?Daha d?n simide y?zde 25 zam geldi? itirazlar? ile kar??la??nca, ?Eee ne olmu?? Zam gelmi?se bu enflasyonu art?r?r, siz de zaten enflasyon fark? al?yorsunuz? diye yan?t verdi. Kamu-Sen ise ?Bizim enflasyon sepetimizde sizinki gibi pinpon topu yok, kuru fasulye var? diyerek enflasyon hesaplama y?ntemine itiraz etti. Toplant? sonunda anla?ma olmay?nca uzla?mazl?k zapt?n?n imzalanmas? a?amas?na ge?ildi. Kamu-Sen y?neticileri de Ba?bakanl?k ?n?ndeki k?rs?ye gelerek a??klama haz?rl?klar?na ba?lad?lar.
?KESK hakl? ??kt??
A??klaman?n yap?lmas? beklenirken, FB ma??n?n sonucunu soran sendikac?lar, gazetecilerin ?Toplu g?r??meyi b?rakt?n?z ma?la m? ilgileniyorsunuz? s?zleri ?zerine, ?Ne yapal?m, o taraftan i? ??kmad?, bari bu tarafa bakal?m? dediler. Sendikac?lar, h?k?metin tutumuna tepki g?sterirken, ?KESK hakl? ??kt?? yorumunu yapt?lar. Memur-Sen?lilere tepki g?steren Kamu-Sen?liler, ?Onlarla bir ?ey ??km?yor. KESK olsa idi masada, elimiz daha rahat olurdu? diye konu?malar?n? s?rd?rd?ler. Sendikac?lar, gelinen noktay? da ?Memur h?k?mete y?zde 47 verdi, h?k?met memura y?zde 2? diye ifade ettiler.
A??klama yap?lmas? beklenirken sendikac?lar?n ?Uzla?ma oldu? diye i?eri geri ?a?r?lmas?, Ba?bakan Erdo?an??n, FB tur atlay?nca aray?p ?Biraz daha verin, bu gecenin g?zelli?ini memura da yans?tal?m? dedi?i ?eklinde esprilere yol a?t?. A??klama s?ras?nda neden geri ?a?r?ld?klar? sorulan Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, Bakan ?ahin?in, baz? telefon g?r??meleri yapt?ktan sonra yeniden g?r??mek istedi?ini s?yledi.
G?nlerce s?ren g?r??melerin ard?ndan ?uzla?mazl?kla? sonu?lanan toplu g?r??melerde, ?n?m?zdeki hafta Uzla?t?rma Kurulu s?reci ba?layacak. Ancak son s?z? Bakanlar Kurulu s?yleyecek. Uzla?t?rma Kurulu, konfederasyonlar?n istedi?i y?nde karar verse bile h?k?metin, bunu uygulamay?p y?zde 2?lik zam se?eneklerinden birini hayata ge?irmesi bekleniyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net