Ayr?mc?l??a b?y?k tepki

Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, baz? operasyonlarda kimyasal silahlar kullan?ld??? iddialar?na, ?Hepsi palavra. Ben askerim, ter?ristleri muhattap almam? cevab?n? verdi


Devletin zirvesi, Cumhurba?kanl??? se?imi dolay?s?yla ya?anan gerginliklerin ard?ndan Kara Kuvvetleri Komutanl??? Yazl?k Bah?esi?nde d?zenlenen 30 A?ustos Resepsiyonu?nda bir araya geldi. Cumhurba?kan? Abdullah G?l ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n e?siz davet edildikleri, DTP?nin ise davet edilmedi?i resepsiyon, kitle ?rg?tleri ve siyasi partilerden b?y?k tepki toplad?. Kitle ?rg?t? y?neticileri ve parti liderleri, DTP?nin resepsiyona ?a?r?lmamas?n? ?Ayr?mc?l?k? olarak nitelediler.
Resepsiyonda Cumhurba?kan? G?l, Ba?bakan Erdo?an ve Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t??n, kendilerine ayr?lan ?zel b?l?mde s?cak diyalogu dikkat ?ekti. Ayn? b?l?mde CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal da Kara Kuvvetleri Komutan? ?lker Ba?bu? ile bir s?re sohbet etti. Resepsiyonda gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Genelkurmay Ba?kan? B?y?kan?t, G?neydo?u?daki baz? operasyonlarda kimyasal silahlar kullan?ld??? y?n?ndeki iddialara, ?Bunlar?n hepsi palavra, tamamen yalan. Ben askerim, ter?ristleri muhatap almam? ?eklinde yan?t verdi.
Kara Kuvvetleri Komutan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, DTP?lilerin resepsiyona davet edilmemelerinin sorulmas? ?zerine, ?PKK?ya ter?r ?rg?t? diyemiyorlar. Demeyen insan? nas?l davet edebiliriz? 5 dakika sonra ?ehit versek nas?l yapaca??z? Ondan sonra da bize ?Ayr?mc?l?k yap?l?yor? diyorlar? diye konu?tu.
??z?me fayda getirmez
DTP E?ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, parlamentoya se?ilerek gelmi? bir partiye kar?? sergilenen tutumun, T?rkiye?nin demokratikle?me seviyesini ve demokratikle?meye, siville?meye ne kadar ihtiyac? oldu?unu g?sterdi?ini belirtti. Durumun, reddedilen K?rt ger?e?inin g?stergesi oldu?unu ifade eden Demirta?, ?Bu ?lke gerilim politikalar? ile y?netilmeye ?al???l?yor. Bu politikalar?n hi? kimseye faydas? yoktur. Bizce b?yle polemiklere girmenin de anlam? yok. T?rkiye ve sorunlar?n?n ??z?m?ne bir fayda getirece?ine inanm?yorum. Biz gerginlik ?reten bir siyasete taraf de?iliz. Bundan medet uman bir parti de?iliz? diye konu?tu.
Kabul edilemez
EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel de durumun TSK?n?n ?at??ma s?recini devam ettirmesi, K?rt sorununda demokratik bir ??z?m? benimsememesi ve asl?nda b?l?c?, ayr?mc? politikay? s?rd?rmesi, i? bar??? sa?layacak bir tutum almamas? anlam?na geldi?ini ifade etti. ?lkenin en ?nemli ve ??z?m bekleyen sorununun bar???n sa?lanmas? oldu?unu dile getiren T?zel, ?Sorumluluk, devlet y?neticilerine cumhurba?kan?, h?k?met ve silahl? kuvvetler komutas? olarak Genelkurmay?a d???yor. Ancak bu ?evrelerde meseleyi h?l? bir ter?r sorunu olarak g?rmekte ve ?srarla burada askeri y?ntemleri kullanmakta. DTP ve onun milletvekillerinin kutlama t?renlerine ?a?r?lmamas? ve muhatap al?nmamak istenmesi, hatta bu temsilcilerin ter?rle ili?kilendirilmesi, bar?? ?abalar?na kar?? bir tutumdur? diye konu?tu. T?zel, bu tutumun kabullenilemez oldu?unu belirterek ??z?ms?zl???n s?rd?r?lmesi anlam? ta??d???na dikkat ?ekti.
Askeri vesayet s?r?yor
Resepsiyona DTP?lilerin davet edilmemesini do?ru bulmad???n? s?yleyen ?DP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sinan Tutal, siyasette h?l? askeri vesayet g?lgesinin devam etti?ini g?r?ld???n? dile getirdi. DTP?nin ter?rle ili?kilendirilmesine de tepki g?steren Tutal, ?DTP, Partiler Yasas??na g?re kurulmu? ve siyaset yapma hakk?n? kullanan bir partidir. E?er bununla ilgili bir delil varsa, bunun ortaya konulaca?? merci yarg?d?r, mahkemelerdir? dedi.
Parlamentoda bulunan herkesin, bu t?r resepsiyonlara ?a?r?lmas? gerekti?ine inand???n? belirten D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi, ?Genelkurmay Ba?kan??n?n ter?rist olarak kastettiklerinin parlamenterler olmad???n? d???n?yorum? diye konu?tu.
Ciddi yan?t gerekiyor
Davet edilmemeyi do?rudan ayr?mc?l?k olarak niteleyen ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, durumun bir benimsememe, insanlar?n oylar?yla gelmi? temsilcilerinin g?rmezden gelinmesi oldu?unu s?yledi. Yal??nda?, ??kinci bir ?ey, kimyasal silah kullan?lmas?na ili?kin bir iddia var. DTP?liler de bir a??klama yap?yorlar, iddialar?n?n ara?t?r?lmas?n? istiyorlar. B?yle bir iddian?n olmas?, ciddi bir yan?t gerektirirken, ?Biz ter?ristleri muhatap almay?z? denmesi, sorunlar? ??zen bir yakla??m de?il? diyerek herkesi sorumlu davranmaya ?a??rd?. (HABER MERKEZ?)

E?it mesafede olmal?

T?HV Ba?kan? Yavuz ?nen: Bu ayr?mc?l???n kalkmas? gerekiyor. DTP, Ufuk Uras ve davet edilmeyen di?er t?m sivil toplum kurulu?lar? ve siyasi partiler i?in ge?erli bir ?ey olmal? bu davet. Temsiliyetin olmas? gerekiyor. Adil bir da??l?mla, toplumun t?m kesimlerinin d???nceleri ne olursa olsun mutlaka kat?lmas? sa?lanmal?d?r. Yurtta?l?k temelinde yap?lan bir ayr?mc?l?k vard?, s?zde vatanda? gibi. Oradan ba?layan ayr?mc?l???n terk edilmesi laz?m. Genelkurmay??n e?it mesafede olmas? gerekiyor toplumun t?m kesimlerine.

Ayr?mc? tav?r s?r?yor

Eski Mazlum-Der Genel Ba?kan? Ayhan Bilgen: Resepsiyona ?a??rma konusundaki tutum, bug?ne kadar sergilenegelen ayr?mc? ve ?nyarg?l? yakla??m?n tipik bir yans?mas?d?r. Se?ilmi? milletvekillerini, temsil ettikleri toplum kesimini d??man olarak alg?lamak, g?venlik b?rokrasisinin yetkisinde olamaz. ?zellikle ?at??malar?n bitmesi ve bar???n tesis edilmesinde ortaya ??kan diyalog ortam? ve parlamentoda temsil f?rsat?n?n b?ylece geri tepilmesi, askerlerin ve sivillerin de ?l?m?ne sebebiyet veren s?reci devam ettirecektir. Bir bi?imde ortaya at?lan kimyasal silah kullan?m? iddias?n?n ara?t?r?larak, ger?eklerin ortaya ??kar?lmas?ndan ba?ka hi?bir tutum, T?rkiye bar???na ve ?effaf devlet anlay???na hizmet etmeyecektir.
Mustafa Akyol
www.evrensel.net