Devlet bakanlar?n?n g?revi belli oldu

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Ba?bakanl??a ba?l? olan veya ilgilendirilen kurulu?lar ile g?revlerin, Devlet Bakan? ve Ba?bakan yard?mc?lar? ile devlet bakanlar? aras?ndaki da??l?m?na ili?kin genelge yay?nlad?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Ba?bakanl??a ba?l? olan veya ilgilendirilen kurulu?lar ile g?revlerin, Devlet Bakan? ve Ba?bakan yard?mc?lar? ile devlet bakanlar? aras?ndaki da??l?m?na ili?kin genelge yay?nlad?. Genelge, Resmi Gazete?de yay?nlanarak y?r?rl??e girdi.
Genelgeye g?re Milli G?venlik Kurulu Genel Sekreterli?i, Milli ?stihbarat Te?kilat?, Toplu Konut ?daresi, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?a ba?land?. Ba?bakanl???n ilgili kurum ve kurulu?u da T?rkiye Yat?r?m Destek ve Tan?t?m Ajans? Ba?kanl??? oldu.
Ba?bakan yard?mc?lar?
Genelgeye g?re Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in g?revleri, ?Parlamento ile ili?kiler, K?br?s ile ilgili koordinasyon i?leri, Ter?rle M?cadele Y?ksek Kurulu Ba?kanl???, Milli G?venlik Kurulu?nun tavsiye kararlar?n?n ve g?r??lerinin de?erlendirilmek ?zere Bakanlar Kurulu?na sunulmas? ve Bakanlar Kurulu?nda kabul? halinde bu tavsiye kararlar?n?n uygulanmas?n?n koordinasyonu ve izlenmesi, Kamu Y?netimi Reformu ?al??malar?n?n koordinasyonu, insan haklar? ile ilgili kurullar ve insan haklar? ile ilgili konularda koordinasyon? olarak s?ralan?rken, Y?ksek Denetleme Kurulu?nun da ?i?ek?in denetiminde olaca?? belirtildi.
Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Hayati Yaz?c??n?n g?revinin, Dan??tay ile ili?kiler olarak belirtildi?i genelgede, ba?l? kurum ve kurulu?lar ise ?G?mr?k M?ste?arl???, Vak?flar Genel M?d?rl???, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Genel M?d?rl???, Tan?tma Fonu Kurulu Sekreterli?i? olarak belirlendi. Ekonomik konularda genel koordinasyon g?revi verilen Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren?e ise Devlet Planlama Te?kilat? M?ste?arl???, T?rkiye ?statistik Kurumu Ba?kanl??? ve G?neydo?u Anadolu Projesi B?lge Kalk?nma ?daresi Ba?kanl??? ba?land?.
Devlet bakanlar?
Genelgede Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n??n g?revi, bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu olarak belirlenirken, Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu?nun g?revleri, ?Kamu toplu i? s?zle?melerinin koordinasyonu ve kamu hizmeti g?revlileri toplu g?r??melerinin koordinasyonu? olarak s?raland?.
Devlet Bakan? K?r?ad T?zmen, yurtd??? m?teahhitlik, m?hendislik ve m??avirlik hizmetlerinin koordinasyonundan sorumlu olurken, Devlet Bakan? Nimet ?ubuk?u?nun g?revi de?i?medi; ?ocuk ve aileden sorumlulu?u devam etti.
Devlet Bakan? Mehmet ?im?ek hazineden sorumlu olurken, Devlet Bakan? Mustafa Said Yaz?c?o?lu?nun g?revleri, ?Yurtd???nda ya?ayan T?rk vatanda?lar?n?n sorunlar?, T?rk Cumhuriyetleri ve Topluluklar? ile Karde? Topluluklar?la ili?kiler ve bunlarla ilgili ara?t?rma, planlama ve koordinasyonun sa?lanmas?? olarak s?raland?. Yaz?c?o?lu?na ba?l? kurum ve kurulu?lar ise ?Diyanet ??leri Ba?kanl???, T?rk ??birli?i ve Kalk?nma ?daresi Ba?kanl???? olarak belirtildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net