Fotoğraf: Evrensel

Fransa?dan ?nemli ziyaret

Fransa D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Philipee Faure, D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ertu?rul Apakan??n davetlisi olarak 3 Eyl?l Pazartesi g?n? Ankara?y? ziyaret edecek


Fransa D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Philipee Faure, D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Ertu?rul Apakan??n davetlisi olarak 3 Eyl?l Pazartesi g?n? Ankara?y? ziyaret edecek. Faure, iki ?lke d??i?leri bakanl?klar? m?ste?arlar? aras?nda her y?l yap?lan ?siyasi dan??malar? ?er?evesinde temaslarda bulunacak.
G?r??melerde, iki ?lke aras?ndaki ili?kiler, T?rkiye?nin AB ile y?r?tt??? tam ?yelik m?zakereleri ve b?lgesel konular ele al?nacak.
Gelecek d?nemde Fransa D??i?leri Bakan? Bernard Kouchner?in de T?rkiye?ye resmi bir ziyarette bulunmas? planlan?yor. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n da yine gelecek aylarda ?ngiltere?ye yapaca?? ziyaretten sonra Paris?e ge?erek Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ile g?r??mesi planlan?yor.
AB?nin T?rkiye ile y?r?tt??? tam ?yelik m?zakerelerini engelleyece?ini s?yleyen Sarkkozy, tavr?ndan ?nemli ?l??de geri ad?m atarak, sadece do?rudan ?yeli?i hedefleyen m?zakere ba?l?klar?n?n a??lmas?n? istemediklerini, di?er fas?llar?n a??lmas?naysa kar?? ??kmayacaklar?n? belirtmi?ti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net