Ovac?kl?lar Erdal?? unutmuyor

Ke?i?ren Ovac?k Mahallesi?nde, Ke?i?ren Belediye Ba?kan? Turgut Alt?nok?a ba?l? oldu?u belirtilen, A Tak?m? ?etesi taraf?ndan 22 ya??nda katledilen Erdal Y?ld?r?m, mezar? ba??nda an?ld?.


Ke?i?ren Ovac?k Mahallesi?nde, Ke?i?ren Belediye Ba?kan? Turgut Alt?nok?a ba?l? oldu?u belirtilen, A Tak?m? ?etesi taraf?ndan 22 ya??nda katledilen Erdal Y?ld?r?m, mezar? ba??nda an?ld?.
Erdal Y?ld?r?m?? unutmayan Ovac?kl?lar, ?nceki ak?am mahalledeki Erdal Y?ld?r?m K?lt?r Merkezi?nde bulu?arak buradan otob?slerle Kar??yaka Mezarl????na gittiler. Anmaya, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Genel Ba?kan? Kaz?m Gen? ve Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n da kat?ld?. Y?ld?r?m ailesi ad?na konu?an Vicdan Y?ld?r?m, Erdal??n, ailenin en k?????, en ?al??kan ferdi oldu?unu ifade etti. Erdal??n mahallede ?tamirci ?ocuk? diye an?ld???n?, her evin elektri?ini, bozuk makineleri tamir etti?ini belirten Y?ld?r?m, mahalle kurulurken in?aatlarda ?al??an i??ilere de yiyecek ve su ta??d???n? kaydetti. Erdal??n, evleri y?kmakla tehdit edenlere kar?? ?Bu zorbalara kar?? ne yapabiliriz? diye yap?lan toplant?dan evine d?nerken katledildi?ini aktaran Y?ld?r?m, ?Bug?n evlerde oturuyoruz, y?k?lmad?. Yeni Erdallar ?ld?r?lmesin, zorbalara kar?? m?cadele edelim? dedi.
Konu?man?n ard?ndan, anma t?renine kat?lanlar mahalleye d?nd? ve Y?ld?r?m ailesinin Erdal ad?na verdi?i yeme?e kat?ld?. Yemekten sonra ise Y?ld?r?m??n katillerinin yarg?land??? mahkeme ve cenaze t?reni g?r?nt?lerinden olu?an sinevizyon g?sterimi yap?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net