01 Eylül 2007 00:00

?Irak?ta ilerleme yok?

ABD?de Kongre?nin haz?rlatt??? ba??ms?z rapor, ABD Ba?kan? George W. Bush ve ABD Savunma Bakanl????n?n (Pentagon) Irak?ta ?ilerleme? sa?land??? iddialar?n? ??r?tt?.

Paylaş

ABD?de Kongre?nin haz?rlatt??? ba??ms?z rapor, ABD Ba?kan? George W. Bush ve ABD Savunma Bakanl????n?n (Pentagon) Irak?ta ?ilerleme? sa?land??? iddialar?n? ??r?tt?. H?k?met Sorumluluk Ofisi (GAO) taraf?ndan haz?rlanan raporun bas?na s?zd?r?lan taslak metninde, Bush?un, ?Ba?dat ve ?evresine takviye askerlerin konu?lanmas? ard?ndan Irak?ta g?venlik durumunun iyiye do?ru gitti?i ve istikrar y?n?nde yol al?nmaya ba?land???? iddialar?na kar??l?k ?askeri ve siyasi planda Irak?ta ba?ar?lmas? istenen 18 ana hedefin 15?inde ba?ar?s?z olundu?unu? belirtti. Kongre raporunda, Bush?un hararetle savundu?u Irak?a takviye birlik karar?n?n ?i?lemedi?ini? de bildirdi.
ABD?nin yeni Irak stratejisini belirleyecek ve ay ortas?nda a??klanacak Irak Raporu?nun arifesinde s?zd?r?lan raporda, Irak?ta ?ne ??kan sorunlar, ?h?k?metin anayasal de?i?iklikler ve mezhep ?at??malar?n? ?nlemek konusundaki ba?ar?s?zl?klar?; Irakl? sivillere y?nelik sald?r?lar?n aynen devam etmesi, Irak g??lerinin kapasitesinin iyile?tirilememesi ve ?ii militanlar?n, g?venlik g??leri i?ine s?zmas?? olarak s?raland?.
?te yandan Beyaz Saray ise rapordaki tespitleri reddetti. Bush h?k?meti, raporda belirlenen hedeflerin ??tas?n?n ??ok y?ksek? tutuldu?unu ileri s?rd?. Beyaz Saray S?zc?s? Tony Snow, ?Takviyenin, belirgin sonu?lar ?retti?i ortadad?r? diye konu?tu.
Sadr karar?ndan vazge?ebilir
Di?er taraftan Irak??n g??l? ?ii milis gruplar?ndan Mehdi Ordusu?nun faaliyetlerini, Kerbela?da rakip ?ii grup Bedr Tugaylar? ile ya?anan ?at??malar?n ard?ndan ask?ya alan Sadr, ?kendisine ba?l? b?rolara sald?r?lar?n s?rmesi halinde karar?ndan vazge?ebilece?ini? bildirdi.
ABD askerlerinin, Irakl? birliklerle ?nceki g?n Sadr??n Kerbela?daki b?rosuna sald?rmas?n?n ard?ndan ?ii liderin bir yard?mc?s?, ?sald?r?lar?n birka? g?n i?inde de devam etmesi halinde Sadr??n ask?ya alma karar?n? y?r?rl?kten kald?rabilece?ini? kaydetti.
Mehdi Ordusu?nun K?fe?deki karargah?nda bir a??klama yapan Ala Abid Ciaara, ?E?er d??man size sald?r?yorsa, kendinizi savunmal?s?n?z. Bug?n, i?gal g??leri ile Irakl? birliklerin Sadr??n yanda?lar? ile b?rosuna sald?rd?klar?n? g?rd?k. Bu, Sadr??n kendisini korumas? anlam?na gelir? dedi.
Bu arada Irak?ta ?at??an gruplar?n temsilcilerinin, ?lkedeki ?iddetin sona erdirilmesinin yollar?n? ele almak ?zere Finlandiya?da toplant? yapt??? bildirildi. Ancak toplant?ya kat?lan gruplar hakk?nda ayr?nt? verilmedi.
Toplant?ya ev sahipli?i yapan ?Kriz Y?netimi Giri?imi?nden (CMI) Meeri-Maria Jaarva, ?seminer? olarak adland?rd??? etkinli?in, Finlandiya?da birka? g?nd?r s?rd???n?, ancak toplant?ya b?t?n gruplar?n kat?lmad???n? s?yledi. Etkinli?in bir bar?? g?r??mesi olmad???, ancak gelece?e ili?kin d???nmeye y?nlendirmeye y?nelik bir giri?im oldu?u s?ylendi. Finlandiya?n?n eski Devlet Ba?kan? Martti Ahtisaari taraf?ndan kurulan CMI, Endonezya?n?n Aceh b?lgesinde bar?? anla?mas? sa?lanmas?nda arabuluculuk yapm??t?. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Y?cel Sayman?a dava a??ld?

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa