D?nya bar??a hasret

D?nya halklar? bug?n, i?gallere, emperyalist sald?r?lara ve orta?a? karanl???n? an?msatan sald?r?lara kar?? 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde i?gallerin sona ermesini, akan kan?n durmas?n? ve bar??? hayk?racak.


D?nya halklar? bug?n, i?gallere, emperyalist sald?r?lara ve orta?a? karanl???n? an?msatan sald?r?lara kar?? 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??nde i?gallerin sona ermesini, akan kan?n durmas?n? ve bar??? hayk?racak. Nazi Almanya?s?n?n, 68 y?l ?nce bug?n Polonya?y? i?gal etmesiyle patlak veren ve Sovyet halklar?n?n fa?ist ak?n? p?sk?rtmesiyle sona eren ?kinci Payla??m Sava???n?n ba?lad??? 1 Eyl?l g?n?nden esinlenilerek ilan edilen ?D?nya Bar?? G?n??nde, ba?ta Ortado?u olmak ?zere d?nyan?n bir?ok ?lkesinde milyonlarca insan, emperyalist sald?r?lar?n elinde k?vran?yor.
B?y?yen felaket; Irak
ABD?nin s?zde ?ter?re kar?? sava?? kampanyas? dahilinde, zengin petrol yataklar? i?in i?gal etti?i Irak, bug?n fiili bir i? sava??n ortas?nda. Saddam H?seyin rejimi s?ras?nda y?llarca bir arada bar?? i?inde ya?ayan Irakl?lar, karanl?k odaklar?n provokasyonlar? sonucu bug?n birbirlerini bo?azl?yorlar.
Adam ka??rma, yarg?s?z infaz, toplu katliam, i?kence ve daha bir?ok insanl?k d??? uygulaman?n i?galin ard?ndan ?rutin? bir hal ald??? Irak?ta bug?n, i?gale bahane edilen ?demokrasi? ile ??zg?rl?kten? ?ok, kanunsuzluk ve barbarl?k h?k?m s?r?yor.
Merkezi Ba?dat h?k?meti dahi mezhep geriliminden etkileniyor. Nuri El Maliki ba?kanl???ndaki ?ii a??rl?kl? h?k?met, kabinedeki bir?ok bakan taraf?ndan boykot ediliyor.
Y?z binlerce can sustu
2003 y?l?nda ba?layan Amerikan i?galinin ard?ndan Irak?ta, Sa?l?k Bakanl??? verilerine g?re en az 66 bin 807 en fazla 73 bin 120 sivilin ?ld?r?ld??? ifade ediliyor. Ancak ger?ek rakamlar?n, bundan ?ok farkl? oldu?u da bilinen bir ger?ek. ?Irak Ceset Say?m?? (IBC) adl? ba??ms?z kurulu?un rakamlar?na g?re Irak?ta Amerikan sald?r?lar? ile mezhep ?at??malar? nedeniyle ?len sivil say?s? 70 bin 980 ila 77 bin 513 aras?nda.
Konu hakk?ndaki en kapsaml? ve ?arp?c? ara?t?rma ise ?The Lancet? (Ne?ter) adl? t?p dergisine ait. Irak?taki kay?plara ili?kin hesaplar? alt?st eden ge?en seneki ara?t?rmaya g?re, ?lkede i?gal sonras? can kayb? 655 bini buldu. Rapora g?re, i?galde 601 bin ki?i sava? ve ?iddete kurban gitti, kalan? sava??n tetikledi?i hastal?klar ve di?er nedenlerle ?ld?. Bu da, her g?n 500 ki?inin ?iddetle ba?lant?l? nedenlerden ?ld??? anlam?na geliyor.
Di?er yandan Irak?taki askeri kay?plar?n ise 4 bin 900 ila 6 bin 375 aras? oldu?u ifade ediliyor. Haziran 2007 rakamlar?na g?re Irak?ta 3 bin 615 Amerikan askeri ile 287 ?koalisyon? g?c? askeri direni? sald?r?lar?nda hayat?n? kaybetti. Irak?ta ?ld?r?len sivil yabanc? say?s? ise yakla??k 400 olarak veriliyor.
M?lteciler...
Irak i?galinin bir ba?ka ac? sonucu ise evlerinden olan m?lteciler. BM rakamlar?na g?re i?galin ba?lad??? 2003 y?l?ndan bu yana 4.2 milyon Irakl? evinden oldu. Bu rakam, mezhep ?at??malar?n?n fitilini ate?leyen ?ii El Askeriye T?rbesi?ne yap?lan sald?r?n?n ard?ndan g?zle g?r?l?r bi?imde artt?. Irak?ta sadece Irakl?lar de?il, ?srail i?galinin ard?ndan bu ?lkeye g?? eden Filistinliler de evlerinden edildi.
??galin ard?ndan m?lteci durumuna d??en 4.2 milyon Irakl?n?n, 2.2 milyonunun ?lke i?inde evlerinden oldu?u, geri kalan?n?n ise ?lkeyi terk etmek zorunda kald??? ifade ediliyor. Aralar?nda bir?ok akademisyen ve ayd?n?n da bulundu?u m?lteci Irakl?lar, daha ?ok Arap ?lkelerine g?? etti.
Rutinle?en insanl?k ay?b?
Irak?ta i?gal, i?kenceyi de adeta rutin bir uygulama haline getirdi. D?nya, Ebu Garib Cezaevi?nde yap?lan i?kencenin, i?kenceci askerlerce s?zd?r?lmas?yla sars?l?rken, sonradan ortaya ??kan tablo, durumun daha da vahim oldu?unu, i?kencenin sadece Amerikan ?slerinde de?il Irak h?k?meti binalar?nda, ?lkedeki bir?ok gizli i?kence h?cresinde ve hatta bak?ma muhta? yetimhanelerde bile uyguland???n? g?zler ?n?ne serdi. Dahas?, uygulanan i?kence y?ntemlerinin bizzat ABD Ba?kan? ve Savunma Bakanl??? taraf?ndan onayland??? da ortaya ??kt?.
Irak, t?m bu kara tabloya ra?men kurtulu?a inanc?n? halen yitirmi? de?il ve direnmeye devam ediyor. Irakl? direni??iler, son yabanc? i?gal askeri de ?lkeyi terk edene de?in direni?i s?rd?receklerini belirtirken, ABD Ba?kan? Bush ise Amerikan kamuoyunda giderek artan i?gal muhalefetine ra?men Irak?ta kalmaya kararl?. ?ktidara getirdi?i kukla liderlerden dahi ??phe eden ABD, ?yeni Irak stratejisini? bu ay a??klayacak. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net