Bar???n unutuldu?u ?lke; Filistin

Ortado?u?da y?llard?r kanayan ve son y?llarda art?k g?rmezden gelinmeye bile ba?lanan bir ba?ka i?gal alt?ndaki ?lke ise Filistin.


Ortado?u?da y?llard?r kanayan ve son y?llarda art?k g?rmezden gelinmeye bile ba?lanan bir ba?ka i?gal alt?ndaki ?lke ise Filistin. Ge?ti?imiz aylarda 60. y?l?na giren Filistin?deki ?srail i?gali, bug?nlerde ?lkenin iki rakip grubu aras?ndaki i? ?at??malar ve bunu izleyen b?l?nmeyle daha da per?inlenirken, Filistin halk? da her ge?en g?n, hatta ?srail bombard?manlar? alt?nda ge?en her dakika, ger?ek bar???n giderek uzakla?an bir hayal oldu?una inanmaya ba?l?yor.
?srail?in ?rk?? utan? duvarlar? aras?nda a??k zindana mahkum edilen Filistinliler i?in ?bar??? ite kalka s?ren Filistin-?srail g?r??melerinde, ad? sadece ka??t ?zerinde kalan ve daha fazla kan, i?gal, b?l?nme ve tecrit anlam?na gelen bir hal al?yor.
?ntifada?dan bug?ne...
D?nya halklar?, d?nyaya bar?? t?rk?lerinin hakim olmas?n? dilerken, Filistin?de ise di?er i?gal alt?ndaki ?lkelerde oldu?u gibi i?gal ve ?l?m h?km?n? s?rmeye devam ediyor. Filistin?de, ?kinci ?ntifada?dan (2000) bug?ne de?in ?srail sald?r?lar?nda ya?am?n? yitiren Filistinli say?s? 4 bini ge?ti.
??gal ?artlar? nedeniyle ?l? say?s? tam olarak bilinmese de ?srailli insan haklar? kurulu?u B?Tselem, 25 Temmuz 2007 g?n? itibariyle 4 bin 178 Filistinlinin ?srail sald?r?lar?nda ya?am?n? yitirdi?ini belirtiyor.
Bu rakam?n, ?srail?in, ge?en yaz bir askerinin esir al?nmas?n? bahane ederek Gazze?ye y?nelik ba?latt??? kanl? operasyonlarla g?zle g?r?l?r bi?imde artt??? ifade ediliyor.
?srail?in, Filistin Davas? ile direni?ini i? ?eki?meler ve b?l?nmelerle bitirmeye ?al??mas? ve bu karanl?k planlar?n, Filistinli iki b?y?k grup taraf?ndan i?lerlik kazanmas? da Filistin?deki ?l? say?s?n? art?r?yor.
El Fetih ile Hamas aras?ndaki s?rt??menin giderek bir i? kavgaya d?nmesi ve en sonunda iki grup aras?nda kanl? ?at??malar?n patlak vermesi, Filistin?in de 270?i a?k?n evlad?n? karde? kavgas?na kurban etmesiyle sonu?land?. Karde? kavgas?nda, 64?? Hamas, 152?si El Fetih ?yesi 216 Filistinli gerilla ve ?apraz ate? aras?nda kalan 49 sivil ya?am?n? yitirdi.
Filistin topraklar?ndaki ?srail i?gali, ald??? binlerce cana ek olarak d?nyan?n en b?y?k m?lteci halk?n? da yaratt?. Filistinlilerin, ?El Nakba? (B?y?k Felaket) diye adland?rd??? 1948 y?l?nda, ?srail Devleti?nin kurulmas?n?n ard?ndan 750 bin Filistinli, m?lteci durumuna d??t?. Alt? G?n Sava?lar??n?n (1967) ard?ndansa 240 bin Filistinli daha kendi topraklar?nda m?lteci durumuna d??t? ve 1948?de evlerinden olan 180 bin m?lteci ikinci kez evinden edildi. Bug?n d?nyada 5.5 milyon Filistinli m?lteci bulunuyor. Kay?tl? olmayan 1.5 milyon Filistinli m?ltecinin oldu?unu san?l?yor.
Filistinli m?ltecilerin eve d?n?? hakk?, BM?nin say?s?z karar? aras?nda yer alsa da i?gal rejimi, 1967 s?n?rlar?na ?ekilmesi ?art? kadar zaruri olan bu hakk? tan?may? halen reddediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net