Somali, Darfur ve Afrika?n?n ac?s?

D?nyan?n en yoksul k?tas? Afrika, a?l?k, k?tl?k, AIDS ve di?er salg?n hastal?klar yetmez gibi hemen hemen her ?lkesinde i? sava?lar ya da ?at??malarla bo?u?uyor.


D?nyan?n en yoksul k?tas? Afrika, a?l?k, k?tl?k, AIDS ve di?er salg?n hastal?klar yetmez gibi hemen hemen her ?lkesinde i? sava?lar ya da ?at??malarla bo?u?uyor.
Ortado?u ile birlikte belki d?nyan?n bar??a en ?ok hasret olan k?tas? olan Afrika?daki ac? durum, ciltler dolusu kitaplarla bile zor ?zetlenebilecek durumdayken, k?tan?n son g?nlerde en ?ok kanl? olaylara sahne olan iki ?lkesi Somali ile Sudan?daki durum, k?ta a??s?ndan az da olsa fikir verici olur.
Mogadi?u?da y?kselen ate?
?Afrika Boynuzu? olarak adland?r?lan Do?u Afrika?da bulunan Somali tarihi boyunca i?gal ve ?at??malara sahne olmu? bir ?lke. Somali?de 1991 y?l?nda diktat?r Muhammed Siyad Barre?nin devrilmesinden bu yana ?lkeyi kontrol edebilen bir merkezi h?k?met halen kurulamad?. 2006 Aral?k ay?nda ?eriat Mahkemeleri Birli?i adl? ?slamc? grubun, ba?kent Mogadi?u?nun kontrol?n? ele almas?yla ?at??malar nebzen durald?. Ancak ?slamc?lar?n, Somali?de iktidar? elinde bulundurmas?ndan rahats?z olan ABD, k?tadaki en yak?n m?ttefiki Etiyopya?n?n Somali?yi i?gal etmesini ve ?slamc? g??leri devirmesini sa?lad?.
Bu ?at??malar nedeniyle ?lkede binlerce ki?i ya?am?n? yitirdi. Yakla??k yar?m milyon Somalili ise evinden oldu. ?at??malar, bu ?lkenin kom?ular?n? da etkiliyor. Uzmanlar, Somali?deki durumun s?rmesi halinde ?b?lgesel sava?? uyar?s? yap?yorlar.
Darfur?daki kriz
Afrika?n?n uluslararas? kamuoyunda di?erlerine nispeten daha ?ok ismi duyulan ?lkesi ise Sudan ve sorunlu b?lgesi Darfur. ABD ve di?er Bat?l? m?ttefikleri, Darfur b?lgesindeki ?at??malar ve kriz nedeniyle Hartum h?k?metini su?luyor ve s?k??t?rmaya ?al???yor. Hartum y?netimi ise hakk?ndaki iddialar? kesin bir dille reddediyor.
Bat? ile Hartum aras?ndaki gerilim, ?zellikle son g?nlerde giderek artarken, sorunlu Darfur b?lgesindeki kriz ise b?y?yor. Darfur?daki ?at??malar nedeniyle 200 bin ki?inin ya?am?n? yitirdi?i, 2 milyonunun ise evinden oldu?u ifade ediliyor. Hartum ise bu rakamlar? kabul etmiyor. Darfur?daki sorun, s?n?r sorunlar? nedeniyle ?ad ile Orta Afrika Cumhuriyeti?ni de etkiliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net