s?tte leke var, bende yok(tu)!

T?rk Tarih Kurumu, TTK?n?n ba?kan? bir konu?tu pir konu?tu.


T?rk Tarih Kurumu, TTK?n?n ba?kan? (Vedat ?lbeyo?lu ?ok hakl? olarak TTK?y? Tanr? T?rk? Korusun diye okuyor) bir konu?tu pir konu?tu. Yok efendim K?rtlerin bir k?sm? asl?nda T?rkmenmi?. Bir k?s?m Alevi K?rt de Ermeniymi?. ?Maalesef Ermeni?ymi?. Bu laflar? medya arac?l???yla duyan halk?m?z homurdanmaya ba?lam??, TTK ?n?ne siyah ?elenk falan koymu?lar.
Her g?n i?yerine Pendik-Kaynarca g?zergah?ndan giderim, bir elektrik trafosunda en az iki y?ld?r hi? silinmeden duran bir yaz? hep dikkatimi ?ekmi?tir: ?Ya T?rk ya hi?.? K?O imzal?. Sordum; K?O, Kaynarca ?lk? Oca??ym??. TTK?n?n ba?kan? m? i?in teorisyeni, ?lk? ocaklar? m?? Yoksa ikisi de ayn? m?? Neyse uzatmayal?m. Tanr? T?rk? Korusun (TTK) Ba?kan? Hala?o?lu, ertesi g?n ?yanl?? anla??ld???n?? anlatmak i?in bas?n kar??s?na ge?ince yeni sorunlar yaratt?. Her yerde kullan?l?r m? bilemem. Benim memleketimde b?yle durumlarda ?Getirdi?in su, s??t???n hal?y? y?kamaz? derler. ??Maalesef!??
?Soyunda d?nmelik olmayan? biri olarak s?yl?yorum; ha?metli devletimiz, en k???k i? i?in bile ara?t?rmas?n? yap?yor. Soyunda d?nmelik var m?? ??kisi kumar? var m?? Evliyse T?rk ile mi evli, yabanc? uyruklu biriyle mi? Bu soru?turma i?inde sab?ka kayd?m?n ve mahkumiyetimin olup olmad???n? soru?turmak en masumudur herhalde.
G??s?m? gere gere s?yleyeyim ki, (!)benim soyumda d?nmelik yokmu?. Ben demiyorum, devlet diyor.

Sab?ka yok, ?ar?iv kayd?? var!
Y?l 1990. Kars ilinin Susuz il?esinin bir k?y?nde ??retmenim. ?lkokul ??retmenleri Sa?l?k ve Sosyal Yard?m Sand????n?n (?LKSAN) temsilcili?ine se?ildim. Sadece bir sand???n temsilcisi se?ilmi? olmam nedeniyle soyumda d?nmelik olup olmad???n? ara?t?rm??lar. Kim bilir mevkisi r?tbesi olan i?lerde daha neleri ara?t?r?p, neleri fi?liyorlard?r. ?Fi? taramalar?nda? kayd?ma rastlanmam?? olmas? beni ?sak?ncas?z? yapm??. Ya soyumda d?nmelik olsayd? ne olacakt?? ?LKSAN temsilcili?i se?imi yenilenecek miydi? Yoksa yerime soyunda d?nmelik olmayan birisi mi atanacakt??
Padi?ahlar?m?z?n hepsi yabanc? uyrukluyla evlenmi?, koca imparatorlu?un soyu bozulmu?. (Bir de anl? ?anl? milliyet?ilerimiz, yedi d?velde ses getirmi? padi?ahlar?m?z?n T?rkl???yle, kahramanl???yla ?v?n?rler.) Allah?a ??k?rler olsun ki, (!)ben onu da yapmam??, bir T?rk k?z?yla evlenmi?im, soyumu korumu?um. Yine ??k?r Allah?a ki, kumar?m hi? olmad?. Ama ?u i?ki yok mu, o i?i biraz bozuyor. Bir de ?u ?ideolojik eylemler? beni ?sab?ka? sahibi yapt?. Soyunda d?nmelik olmayan, tertemiz(!) bir adamd?m ama ?imdi ?yle mi(?) D???nde, dernekte, ayda y?lda da olsa i?kim var. Sab?ka derseniz o her i?te kar??mda kap? gibi duruyor.
Yasal haklar?m nedeniyle ?Adli sicil kayd? yoktur? dese de, ard?ndan ?Ar?iv kayd? vard?r? c?mlesini d???p, TCK?n?n hangi maddelerinden, hangi cezalar? ald???m tek tek s?ralan?r. (Asl?nda ben almad?m, istemedim de, ?srarla onlar verdiler! )
Padi?ahlar?n soyunda yabanc? uyruklu var da, benimkinde olmay??? acaba ne kadar ger?ek? ??nk? dedemler Tiflis?in M?ragol k?y?nden ?ka?aka?l?k? d?neminde gelmi? Cilavuz?a (Susuz) yerle?mi?ler. M?ragol?da, Terekemelerle Ermeniler birlikte ya??yorlarm??. Soru?turma TC s?n?rlar? i?inde yap?ld???na g?re, eksiktir kan?mca. ??nk? ana taraf?m da, baba taraf?m da M?ragol?dan g?? etmi?ler. Her iki dedem de Ermenileri sevgiyle yad ederlerdi. Yine Cilavuz?da M?ragol?un d???nda Gulelis ve Xavet k?ylerinden gelenlerin yan?nda, Digor?dan gelen K?rtler de var.
K?y isimlerine bak?nca hi?birisi T?rk?eye benzemiyor. Acaba M?ragol?da da atalar?m?z soyumuzu ?saf? olarak koruyabildiler mi? Asl?nda tam ve sa?l?kl? soru?turma i?in G?rcistan devletinden ar?iv kay?tlar?n?n istenmesi gerekmez mi?
Mehmet Zeng?l
www.evrensel.net