Fotoğraf: Evrensel

Bar??, a?iti, peace...

Bug?n, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?. 68 y?l ?nce bug?n (1 Eyl?l 1939), Nazi Almanya?s?n?n Polonya?y? i?gal etmesiyle, insanl?k tarihinin en kanl? sava??, 2. D?nya Sava?? ba?lad?.


Bug?n, 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?. 68 y?l ?nce bug?n (1 Eyl?l 1939), Nazi Almanya?s?n?n Polonya?y? i?gal etmesiyle, insanl?k tarihinin en kanl? sava??, 2. D?nya Sava?? ba?lad?. 52 milyon insan?n ya?am?n? yitirdi?i karanl?k d?nem, Sovyetler?in, Nazileri yenmesiyle 1945?te sona erdi. En ac?mas?z ve en kanl? sava??n ba?lad??? g?n, yani 1 Eyl?l, Birle?mi? Milletler taraf?ndan D?nya Bar?? G?n? olarak kabul edildi.
?at??malar?n ac? bilan?osu
K?rt sorununun ??z?lmemesi nedeniyle son 30 y?lda ??kan ?at??malarda 40 bin insan?n hayat?n? kaybetti?i ?lkemizde de y?llard?r bar?? aray??? s?r?yor. Ancak bug?ne kadar b?t?n giri?imler kar??l?ks?z kald?. Devlet, bar?? g??lerinin demokrasi talebine; daha fazla ?g?venlik? ve daha fazla ?asayi??le kar??l?k verdi.
B?lge illeri, 1987 y?l?ndan 2002 Kas?m??na kadar OHAL?le y?netildi. Yani yakla??k 26 y?l boyunca s?k?y?netim alt?nda kald?. Adalet Bakanl????n?n verilerine g?re OHAL d?neminde 1248 faili me?hul cinayet ya?and?. Yine OHAL d?neminde toplam 72 bin 754 ki?i g?zalt?na al?nd?. 42 bin 795 ki?i yarg?land?. 12 bin 524 sonu?lanan davada, 4 bin 779 ki?i h?k?m giydi.
OHAL kald?r?lmas?na ra?men Genelkurmay Ba?kanl??? ge?ti?imiz aylarda, Hakkari, ??rnak ve Siirt?te ?g?venli b?lgeler? ilan etti. Bu b?lgelere giri? ve ??k??lar yasakland?.
B?lgedeki operasyon ve ?at??malar nedeniyle yakla??k 4 bin k?y ve mezra bo?alt?l?rken; yakla??k 4 milyon insan evlerinden ve topraklar?ndan g??e zorland?.
K?rt sorununu, ?ter?r sorununa? indirgeyen anlay?? nedeniyle T?rkiye adeta bir may?n tarlas?na d?n??t?. Bug?n T?rkiye?de topra?a d??eli 1 milyon may?n bulunuyor. May?nl? alanlar nedeniyle en verimli araziler, tar?m i?in kullan?lam?yor.
B?t?e savunmaya ayr?ld?
B?lgede silaha ayr?lan b?t?e ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Uluslararas? Bar?? Enstit?s? (SIPRI) yay?nlad??? 2001 y?l? silahlanma raporuna g?re T?rkiye, silahlanmaya en ?ok para harcayan 15 ?lke s?ralamas?nda yer al?yor. Milli Savunma Bakanl????n?n b?t?esi, halk?n temel gereksinimleri olan sa?l?k ve e?itim gibi ihtiya?lar? bile ge?mektedir.
2006 b?t?esinde, savunmaya y?zde 6.8 pay ayr?l?rken sa?l??a, sadece 4.3, e?itim gibi devasa bir alana ise 9.5 oran?nda pay ayr?ld?.
Hayvanc?l?k ?ld?
B?lgedeki ?at??malarla birlikte yaylalar?n yasaklanmas? hayvanc?l??a ciddi darbe vurdu. 1984 y?l?ndan ?nce T?rkiye?nin et ihtiyac?n?n y?zde 70?i Do?u ve G?neydo?u Anadolu b?lgelerinden kar??lan?yordu. O y?llarda sadece G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde 25 milyon k???k, 11-12 milyon b?y?k ba? hayvan vard?. ?? piyasan?n yan? s?ra, Irak, ?rd?n, Suudi Arabistan gibi ?lkelere her g?n 1700 k???k ba? ile 550-600 b?y?k ba? hayvan ithal ediliyordu. Ama ?at??malar?n ba?lamas?na ba?l? olarak g??erlere yayla yasa??n?n uygulanmas? ve k?y bo?altmalar?, besi hayvan? say?s?nda b?y?k bir d????e neden oldu.
Sokaklar bar??? hayk?racak
Yukar?da s?ralanan ac? tablonun sona ermesini isteyen bar?? ve demokrasi g??leri, bug?n T?rkiye?nin d?rt bir yan?nda soka?a ??karak silahlar?n susmas?n? isteyecek. Bar?? mitingleri, bar?? y?r?y??leri ve bar?? n?betleri gibi etkinlikler hafta boyunca devam edecek.
?stanbul?da 1 Eyl?l etkinlikleri:
  • 1 Eyl?l Cumartesi g?n? Taksim T?nel?den Taksim Meydan??na ?Bar?? ??in ?nsan Zinciri? saat 18.00
  • 2 Eyl?l Pazar g?n? 15.00-19.00 aras? Kad?k?y ?skele Meydan??nda miting
    (?stanbul/EVRENSEL)
    www.evrensel.net