Bar?? Meclisi toplan?yor

T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??nda kararla?t?r?lan T?rkiye Bar?? Meclisi, haz?rl?klar?n? tamamlad?.


T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??nda kararla?t?r?lan T?rkiye Bar?? Meclisi, haz?rl?klar?n? tamamlad?. Meclis, ilk toplant?s?n? bug?n ger?ekle?tirecek.
Ankara ?n?aat M?hendisleri Odas??nda toplanacak olan meclisin ?al??malar? ve haz?rl?klar? hakk?nda bilgi veren Bar?? Meclisi ?yesi Y?ksel Mutlu, ama?lar?n?n bar?? ve demokrasiyi tart??t?rmak ve bu konuda neler yap?labilece?ini ortaya ??karmak oldu?unu bildirdi. T?rkiye?deki bir?ok kanaat ?nderi, kitle ?rg?t? temsilcisi, akademisyen ve bar??a dair s?z? olan ?ok say?da ki?inin kat?l?m?n? beklediklerini ifade eden Mutlu, meclis a??l???nda yeni anayasa gibi g?ncel konular?n da tart?laca??n? kaydetti. Ba?ta Diyarbak?r, Van, Batman, Tunceli, ?zmir, Ankara ve Mersin olmak ?zere T?rkiye?nin bir?ok ilinden geni? kat?l?m?n olaca??n? vurgulayan Mutlu, a??l??a Cevat ?ne?, Yavuz ?nen, Osman Baydemir, Ayd?n ?ubuk?u, Ak?n Birdal, Nazan ?st?nda?, Y?cel Sayman gibi simalar?n kat?l?m?n? beklediklerini aktard?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net