mahmut amca

 • Mahmut amca 30 y?ld?r Almanya?da olmas?na ra?men sadece 8 y?l ?al??m??.


  Mahmut amca 30 y?ld?r Almanya?da olmas?na ra?men sadece 8 y?l ?al??m??. Fabrikada ?al??t??? ilk y?llarda bir g?n aniden tansiyonu y?kselince hastaneyi boylam??. Sonra da iyile?ince Almanlara k?zm?? ve bir daha ?al??mak istememi?... Mahmut amca gran tuvalet giyinir, kravat?n? da boynundan eksik etmezdi. T?m cadde ve sokaklar? gezer, sonunda da ?ar?? merkezinde bulunan T?rk kahvesine gelir, orada oyun oynayanlar? seyreder, cebinde paras? olmad??? i?in ?ay ve kahvesini de onlardan i?er, sonra gece ge? vakitlerde eve giderdi...
  Kendisine gelen ele?tirilere de hi? kulak asmaz, bildi?inden ?a?mazd?. Para pul hikayelerini dinlemeyi ?ok severdi. Cebinde be? paras? olmad??? halde cebinde paras? olmayan? da sevmezdi... Hatta birisinin hali vakti yerinde ise ona b?y?k sayg? duyard?. ?Yav adam bug?ne bug?n zengin adam? der ?verdi onu... Yok, e?er durumu tam tersiyse, ne muhatap olur, ne de severdi. Birisi ??k?p ?Madem zenginleri seviyorsun, neden bu g?ne kadar do?ru d?s?rt ?al??mad?n? dese, ?Ben buraya zevkim ve e?lencem i?in geldim? der ge?i?tirirdi... Kafas?nda siyah f?tr, ?zerinde tak?m elbise ve siyah pardes?, boynunda kravat, eller cepte dola?an Mahmut amca?ya bu durumundan dolay? ?patron? denirdi. Kendisi Almanya?dayd? ama akl? fikri hep T?rkiye?deki k?y?ndeydi. Birisi k?ye, memlekete gidip gelse yan?na ilk giden Mahmut amca olurdu... Varsa yoksa, k?ydeki ba?, bah?e, tarlayd?... Hatta bunu bazan ??yle dile getirdi?i de olurdu: ?Burada y?z y?l kalsam, memleketteki tarlay? bunlar?n saray?na de?i?mem!? Mahmut amcan?n do?ru d?r?st bir ?al??m??l??? olmad??? i?in 8 y?ll?k ?al??mas?n?n kar??l??? olarak sadece 200 Mark al?rd?. G?nler b?yle ge?ip giderken Mahmut amca da do?al olarak ya?land?. Sonra evdeki han?m?ndan ?ocuklar?na kadar herkese de y?k olmaya ba?lay?nca art?k eve s??amad?n??? anlad? ve T?rkiye?deki k?y?nde ya?amaya karar verdi. Bir g?n aniden ?ekip gitti Mahmut amca...
  Aradan ?? be? ay ge?mi?ti. Bir g?n ?ar??da, Mahmut amcan?n kom?usu Mustafa amcaya rastlad?m. Hal hat?r sorduktan sonra ?Mahmut amcadan ne haber? Gitti?inden beri bir haber ??kmad?? diye sordum. Mustafa amcan?n y?z? aniden de?i?ti. Sonra derin bir of ?ekti ve ?Bu d?nya b?yle i?te dostum. Mahmut sizlere ?m?r...? dedi. ?Yaa? dedim ??z?ld?m... Allah rahmet eylesin, nas?l oldu da ?ld? Mahmut amca? ?yle kolay gidecek adam de?ildi.? Mahmut amcan?n memlekette bir tarlas? varm??. Nas?l olmu?sa kom?usu tarlan?n s?n?r? ile oynam??. Kom?u, Mahmut amcan?n tarlas?n?n bir k?sm?n? kendi tarlas?na kat?nca tart??m??lar. O anda Mahmut amca sinirlerine hakim olamam??, kalp krizi ge?irmi?. Yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamam?? gariban. ???te b?yle dostum? dedi Mustafa amca ??mr?n? verdi buraya, ne zevk ald? ne ne?e. Bir g?n de y?z? g?rmedi. Sefalet i?inde ya?ad? ve sonu da b?yle oldu maalesef...?
  ?rfan Erdo?an/Almanya
  www.evrensel.net