60. h?k?met program?nda K?rt sorunu ve emek?iler yok

60. h?k?metin bakanlar kurulunun onaylanmas?yla yeni h?k?met i?in s?re? ba?lad?.


60. h?k?metin bakanlar kurulunun onaylanmas?yla yeni h?k?met i?in s?re? ba?lad?. TBMM Genel Kurulu d?n yeni h?k?met i?in topland?. Bakanlar Kurulu listesinin onayland???na dair Cumhurba?kanl??? tezkeresi okundu, Ba?bakan Tayyip Erdo?an k?rs?ye ??karak H?k?met Program??n? okudu. H?k?met Program??nda a??rl?kl? olarak h?k?metin ekonomiye yakla??m? ve ?n?m?zdeki d?neme ili?kin hedeflerine yer verildi. Muhalefet partileri, 3 Eyl?l?de yap?lacak toplant?da h?k?met program? ?zerine g?r??lerini a??klayacak, 5 Eyl?l?de ise Meclis?te g?ven oylamas? yap?lacak.
Programdaki vaatler
76 sayfal?k H?k?met Program??n? okumak ?zere k?rs?ye ??kan Ba?bakan Erdo?an??n 1.5 saatte okudu?u 60. H?k?met Program??nda yer alan vaatler ise ??yle:
  • ?nsan?m?z?n hayat kalitesini etkileyen her alanda ?nemli mesafeler ald?rd?k, ekonomik kalk?nma s?recinde kritik bir e?i?e getirdik. T?rkiye art?k kalk??a haz?r hale gelmi?tir. Bu programda ?ng?rd???m?z d?nem sonu hedefleriyle, T?rkiye?yi bu kritik e?ikten ge?irmeyi ba?araca??m?za inan?yorum.
  • ?lkemiz sivil bir uzla?ma anayasas?n? hak etmektedir. Yeni anayasa, Cumhuriyetimizin de?i?tirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata ge?irmeli, bireylerin haklar?n? en etkili ?ekilde korumal?, temel hak ve ?zg?rl?kleri ?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi?nin ve Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin (A?HS) getirdi?i ilke ve standartlarda g?vence alt?na almal?d?r.
  • ?S?f?r tolerans? anlay??? ile i?kence, kay?p, g?zalt?nda ?l?m, faili me?hul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan haklar? ihlallerinin ?zerine, b?y?k bir kararl?l?kla gidilecektir.
  • Y?llarca sorunlarla, yetersizliklerle ve cezaevi isyanlar?yla kamuoyunun g?ndemine gelen yarg? te?kilat?, AKP iktidar?nda AB?ye uyumu sa?lanan temel kanunlarla, bilgi ve ileti?im teknolojilerinin etkin kullan?m?yla, teknik donan?mlar?yla y?kselen modern adliye binalar?yla, evrensel standartlara uygun hale getirilen ceza ve infaz kurumlar?yla ?nemli mesafeler kat etti. ?htilaflar? ??kmadan ?nlemek amac?yla ?koruyucu hukuk? uygulamalar? daha da geli?tirilecektir.
  • K?sa bir s?re i?erisinde, ?Tek Kart? projesi milletimizin hizmetine sunulacakt?r. B?ylece vatanda?lar, her kurum i?in ayr? ayr? kartlar ta??mak yerine, ?zerinde bulunduraca?? tek bir kartla hem vergi ve n?fus-vatanda?l?k i?lemlerini yapabilecek, hem sa?l?k ve sosyal g?venlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. i?lemlerini y?r?tebilecektir.
  • Ekonomi politikalar?nda ??effafl?k?, ?s?reklilik?, ?tutarl?l?k? ve ??ng?r?lebilirlik? ilkelerini esas almaya devam edecektir. ?zelle?tirme uygulamalar?n? sadece kamu i?in bir gelir kayna?? olarak g?rmemekte, ?retimdeki verimlili?in ve istihdam?n artmas?n? sa?layacak ?nemli bir politika arac? olarak de?erlendirmektedir. (HABER MERKEZ?)
    www.evrensel.net