Ahmet T?rk?e soru?turma

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n, 30 A?ustos Resepsiyonu?na davet edilmemeleri ?zerine s?yledi?i s?zler ve DTP taraf?ndan 30 A?ustos?ta ??1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??? nedeniyle yap?lan yaz?l? bas?n a??klamas? ile ilgili soru?turma ba?latt?.


Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, Demokratik Toplum Partisi (DTP) Grup Ba?kan? Ahmet T?rk??n, 30 A?ustos Resepsiyonu?na davet edilmemeleri ?zerine s?yledi?i s?zler ve DTP taraf?ndan 30 A?ustos?ta ??1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??? nedeniyle yap?lan yaz?l? bas?n a??klamas? ile ilgili soru?turma ba?latt?.
Soru?turma, T?rk Ceza Kanunu?nun 301/2. maddesinde d?zenlenen, ?T?rkiye Cumhuriyeti H?k?meti?ni, devletin yarg? organlar?n?, askeri ve emniyet te?kilat?n? a?a??lama? su?u kapsam?nda y?r?t?lecek. S?z konusu su?un i?lenmesi halinde, 6 aydan 2 y?la kadar hapis cezas? ?ng?r?l?yor.
Soru?turmay? ?Al??t???m?z bir durum? diye de?erlendiren DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, ?Yani savc?lar, her zaman ne konu?aca??m?z? bekleyerek, bir dava a?mak i?in adeta haz?r bekliyor? dedi. DTP Grup Ba?kan Vekili Selahattin Demirta? ise ?Ciddi konularla ilgili bas?n ?zerinden polemik yaratmak, do?ru bir y?ntem de?il. Her t?rl? s?k?nt?y? kurumlar aras? diyalogla ??zmeyi uygun g?r?yoruz? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net