BA?YAZI

 • Bug?n 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?! Bug?n d?nyan?n her k??esinde halklar, bar?? isteklerini dile getiriyorlar. ?Sava?a, sava? k??k?rt?c?l???na hay?r? diyorlar.


  Bug?n 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n?! Bug?n d?nyan?n her k??esinde halklar, bar?? isteklerini dile getiriyorlar. ?Sava?a, sava? k??k?rt?c?l???na hay?r? diyorlar.
  Bar?? talebi, T?rkiye halk? i?in b?t?n di?er ?lkelerden iki kat daha fazla ?nem ta??yor. ??nk? T?rkiye, bir yandan kendi s?n?rlar?nda d?nyan?n en kanl? i?gallerinden birinin ya?and??? Irak?a kom?u; ?te yandan da K?rt sorununun ??z?lmemi? olmas? nedeniyle son ?eyrek y?zy?lda ?at??malar?n ortas?nda, K?rt-T?rk sava??n?n kenar?nda ya?ayan bir ?lke. Bu y?zden 30-40 bin insan ya?am?n? yitirmi?, binlerce k?y bo?alt?lm??, y?z binlerce insan yerinden yurdundan olmu?; ormanlar, k?yler, yak?lm??t?r. Bug?n de bu sorun b?t?n ??z?ms?zl?kleri, b?t?n ac?lar? ve s?k?nt?lar? ile s?rmektedir.
  Bug?n Ankara?da, ?T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??n?n kararlar? ?????nda olu?an ?Bar?? Meclisi? toplan?yor. T?rkiye?nin demokratlar? ve ayd?nlar?, bar?? talebini bu vesileyle bir kez daha yineleyecekler; h?k?mete, Meclis?e, T?rkiye halk?n?n sa?duyusuna seslenecekler.
  Bar?? Meclisi, hem bar??a bir ?ans verilmesi talebini yineleyecek, hem de K?rt sorununun demokratik bir bi?imde ??z?lerek ger?ek bar??a kavu?ulmas?n?n imkanlar?n? ara?t?racak. Ve elbette en ba?ta da, bar?? ?abalar?n?n s?rd?r?lebilmesi i?in ?silahlar?n susmas?n?? isteyecek.
  Ne var ki ?nceki g?n DTP?li vekiller taraf?ndan ?silahlar?n iki tarafl? olarak susmas?? do?rultusunda yap?lan ?a?r?ya, sermaye medyas? ve askeri yetkililerin g?sterdi?i tepkiyle se?ilmi? vekillerin b?l?c?, ?ter?ristlere destek veren ki?iler? olarak g?sterilmesiyle verilen kar??l?k, elbette ki bar?? umutlar?n? azaltan ama ayn? zamanda ibretlik bir geli?medir.
  Bir yandan ABD?nin, d?nya hegemonyas?nda rakipsiz kalma ve stratejik noktalar? elinde tutma amac? ?d?nyada bar?? m?cadelesi?ni zorla?t?r?rken, bizim gibi ?lkelerde ise egemenlerin ?zg?rl?k ve demokrasi tan?mazl??? bir b?l?m halk? etnik, dini, mezhepsel vb. nedenlerle bask? alt?nda tutmaktan ??kar ummaya devam etmeleri, bar?? m?cadelesini zorla?t?rmaktad?r. Ama bu hevesler, ayn? zamanda bar?? m?cadelesinin ?nemini de art?rmaktad?r. 1 Eyl?l de, sadece bar??? temsil eden de?il; ?bar??? elde etmenin sorunlar?n? ve zorluklar?n?? da tart??maya koyan bir g?n oldu?u ?l??de anlaml? olmaktad?r.
  www.evrensel.net