02 Eylül 2007 00:00

?stavrit y?zlerini g?ld?rd?

Av yasa??n?n kalkmas?yla birlikte aylar sonra y?zlerce tekne a??ld? denize. 31 A?ustos'tan 1 Eyl?l'e ge?ildi?i ilk dakikalarda a?lar denize b?rak?l?rken, yasa??n kalkmas?yla birlikte tonlarca istavrit yakalayan bal?k??lar?n y?z? g?ld?.

Paylaş

Av yasa??n?n kalkmas?yla birlikte aylar sonra y?zlerce tekne a??ld? denize. 31 A?ustos'tan 1 Eyl?l'e ge?ildi?i ilk dakikalarda a?lar denize b?rak?l?rken, yasa??n kalkmas?yla birlikte tonlarca istavrit yakalayan bal?k??lar?n y?z? g?ld?. Kasa fiyat? 70 YTL olan istavrit saatler i?inde bolluk sayesinde 15 YTL'ye kadar d??t?.
31 A?ustos ak?am? Kumkap?'daki bal?k?? halinde kaptanlar ve tayfalar sezonun ilk av?na ??kman?n heyecan?n? ya?arken, baz? teknelerde son haz?rl?klar s?r?yordu. Baz? bal?k??lar arkada?lar?yla a?lar?n ?zerine oturmu?, birbirlerine an?lar? anlat?yordu.
Vira...Vira...
Yasa??n sona erece?i saate yakla??ld???nda ise bal?k??lar "vira bismillah" diyerek yola ??kt?. Teknenin kaptan? radarlardan bal???n izini s?rerek, bal???n cinsini ve boyutu belirledi.
Daha sonra hoparl?rlerden yap?lan "molaaa" anonsuyla 25 ki?iden olu?an m?rettebattaki herkes kendi g?rev alan?na gitti ve a?lar denize sal?nd?. Botla tekne birle?ince a?lar topland?. Torba yapan istavritler g?verteye indirilirken, bal?k??lar?n y?z?ndeki mutluluk g?r?lmeye de?erdi.
?Bu kadar bol beklemiyorduk?
Tekneler sabaha kar?? Kumkap? haline d?nd???nde onlarca bal?k ?e?idi komisyoncular taraf?ndan sergilendi. Hale elleri bo? d?nen bal?k??lar ise arkada?lar?n?n sevincine ortak olmakla yetindi. ?yi bir pazarl???n ard?ndan komisyoncular bal?klar? esnaflara satt?. Esnaflar ise bal?klar? m??terilerine ula?t?rmak i?in d?kkanlar?na do?ru yol ald?lar.
Ucuzlas?n ki g?z?m?z g?ls?n
Yasa??n kalkmas?yla birlikte bal?k halindeki de?i?imi sordu?umuz komisyoncu Mesut Polat; "?u an umdu?umuzdan da fazla bal?k bulduk. Bu kadar beklemiyorduk. D?n 10 kiloluk istavritin kasas? 70 YTL iken, bug?n 17-20 kiloluk kasa 15 YTL. Anlayaca??n bu kadar bolluk olaca??n? tahmin etmiyorduk. ?u an sadece istavrit fazla ??kt?. L?ferler falan yine fiyat?n? koruyor. Palamutun ?ifti 30 YTL mesela. ?ok pahal? yani. Vatanda? ucuzlad??? i?in bol bol yesin ki onlar?n da bizim de y?z?m?z g?ls?n" diye konu?tu.
Kamyonetiyle bal?k satan Necip ?nal ise "Daha ilk g?ndeyiz. Asl?nda bal?klar? bulamad?lar. Tam yerlerini belirleyemediler yani. ?stavrit olduk?a fazla tutulmu?. Fiyatlar da ?ok uygun. D?n 50-60 lira diye ba??ranlar, ?imdi 10 lira diye ba??r?yorlar" dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
?S?cakl?k d??mezse bal?klar ka?ar

"Sezon ba?lad??? i?in, bal?kla u?ra?an herkesin y?z? g?l?yor" diyen Bal?k?? Kenan, ?anakkale Bo?az?'nda, Band?rma'da ve Karadeniz'de tutulan bal?klar?n hale ancak ??le vakitlerinde ula?aca??n? belirtti.
?u an bal?klar?n yavru oldu?unu belirten Bal?k?? Kenan, e?er 15 g?n sonra s?cakl?k mevsim normallerine d?nmezse, o zaman bal?klar?n derin sulara inece?ini ve tutulmas?n?n zorla?aca??n? belirterek, "Tek temennimiz havalar?n mevsim s?cakl???na d?nmesi" dedi.
Nihat Karada?
ÖNCEKİ HABER

Bolla?t?k?a fiyat d??ecek

SONRAKİ HABER

Datça'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa