L?bnan?da uzla?ma sinyali

L?bnan?da cumhurba?kanl??? se?imlerine say?l? g?nler kala, h?k?mete y?nelik boykotu nedeniyle ABD destekli Fuad Sinyora y?netimini zora d???ren L?bnan muhalefetinden uzla?ma sinyali geldi.


L?bnan?da cumhurba?kanl??? se?imlerine say?l? g?nler kala, h?k?mete y?nelik boykotu nedeniyle ABD destekli Fuad Sinyora y?netimini zora d???ren L?bnan muhalefetinden uzla?ma sinyali geldi. Hizbullah liderli?indeki muhalefetin etkili unsurlar?ndan ?ii Emel Hareketi lideri Nebih Berri, yeni cumhurba?kan?n?n ?uzla?ma? ile se?ilmesi ?art?yla muhalefetin ulusal birlik temelinde olu?turulacak yeni bir h?k?met kurulmas? talebinden vazge?ebilece?ini bildirdi.
A??klamas?nda, ?kadife? darbeyle iktidara gelen Sinyora h?k?metini de ele?tiren Berri, ?Kabine, Hizbullan??n ge?en sene ?srail i?gal giri?imine kar?? kazand??? zafere yat?r?m yapmak konusunda hayalet gibi davran?yor. Halbuki o direni?, L?bnan??n d?nya haritas?ndaki yerini belirledi? dedi.
?L?bnan i?in...?
Ayn? zamanda Meclis Ba?kan? olan Berri, Emel Haraketi?nin Baabek?te d?zenledi?i eylem s?ras?nda yapt??? konu?mada, ?Hepimize, cumhurba?kan?n? g?r?? birli?i temelinde, ??te iki yeter say?s? ile se?mek i?in m?sade edin ve b?ylece reisi belirleyim. Bu ?artlar kar????l?nda muhalefet de, cumhurba?kanl??? se?iminden ?nce yeni bir h?k?met kurulmas? ya da ?u anki h?k?metin yenilenmesi taleplerini dile getirmez? dedi.
?Taleblerimizden sizin i?in de?il, L?bnan i?in vazge?iyoruz? diyen Berri, ?nerisi konusunda prensip anla?mas? halinde, ?bir sonraki L?bnan Cumhurba?kan??n? belirleyecek ve ?lkedeki t?m kesimleri kapsayacak bir m?zakere yolu a??laca??n?? da ifade etti.
L?bnan Anayasas??na g?re L?bnan Meclisi, 25 Eyl?l?de L?bnan Cumhurba?kan? Emil Lahud?un halefini belirmek ?zere toplanmak zorunda. Anayasa, cumhurba?kan?n?n ?lkedeki Maruni H?ristiyanlar aras?ndan se?ilmesini de ?art ko?uyor. Adaylar aras?nda, ABD destekli h?k?metin aday? Emin Cemayel ile Hizbullah ve m?ttefiklerinin aday? eski general Michel Aoun?un ismi ?n plana ??k?yor. Ancak her iki aday?n da ?u anki meclis tablosunda se?ilme olas?l??? zor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net