Chavez rehineler i?in devrede

Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, Kolombiya?da silahl? m?cadele veren ?Kolombiya Devrimci Silahl? G??ler? (FARC) ?rg?t?n?n elindeki rehinelerin b?rak?lmas? i?in arabulucu olarak devreye girece?ini a??klad?.


Venez?ella Devlet Ba?kan? Hugo Chavez, Kolombiya?da silahl? m?cadele veren ?Kolombiya Devrimci Silahl? G??ler? (FARC) ?rg?t?n?n elindeki rehinelerin b?rak?lmas? i?in arabulucu olarak devreye girece?ini a??klad?.
Chavez, Bogota yak?nlar?nda Kolombiya Devlet Ba?kan? Alvaro Uribe ile yakla??k 8 saat s?ren g?r??mesinin ard?ndan yapt??? a??klamada, rehinelerin b?rak?lmas? i?in ?arabuluculuk? yapmas? konusunda anla?maya vard?klar?n? ifade ederek, ?FARC Merkez Y?netimi?nden bir temsilciyi Venez?ella?da a??rlayaca??m? ifadelerini kulland?.
Chavez?in, Bogota yak?nlar?ndaki g?r??melerinde Kolombiyal? yetkililere, ?FARC??n elinde esir olan 45 ki?inin sal?verilmesi kar??l???nda 500 FARC gerillas?n?n serbest b?rak?lmas??n? ?nerdi?i de ??renildi. Halk?? lider ayr?ca, Kolombiya?daki ikinci b?y?k ?rg?t olan ?Ulusal Kurtulu? Ordusu? (ELN) ile de Kolombiya h?k?meti aras?nda K?ba?da yap?lan, ancak bir s?redir ask?ya al?nan g?r??melere de evsahipli?i yapabilece?ini s?yledi.
FARC liderlerinden Raul Reyes bu hafta ba??nda Arjantinli bir gazeteye yapt??? a??klamada, ?Chavez?in, esir m?zakerelerinde arabulucu olmas?na s?cak bakt?klar?n?? bildirmi?ti.
Taraflar memnun
A??klamas?nda, ABD yanl?s? Kolombiya lideri Uribe?nin, FARC ile Bogota aras?nda arabuluculuk yapmas? karar?n? ?memnuniyetle? kar??lad???n? da kaydeden Chavez, ?FARC ile cuma g?n? do?rudan temasta bulundu?unu ve arabulucu olma iste?ini ?rg?te bildirdi?ini? ifade etti. Chavez, FARC temsilcileriyle Venez?ella?da yapmay? planlad??? g?r??meler konusunda ayr?nt? vermezken, ancak bug?n rehinelerin durumu konusunda ?daha iyimser? oldu?unu eklemeyi de ihmal etmedi.
FARC??n, ?o?u 4 y?ldan fazla olmak ?zere, elinde politikac?lar, askerler ve 3 Amerikal? dahil 45 ki?i rehin bulunuyor. FARC, bu ki?ilerin kar??l???nda Amerikan cezaevlerindeki 2 komutan? dahil, y?zlerce militan?n b?rak?lmas?n? istiyor. FARC ile Kolombiya h?k?meti aras?ndaki esir m?zakareleri, ge?en aylarda FARC?in esir de?i?imi yap?lacak b?lgenin ?askerlerden ar?nd?r?lmas?? talebinin Uribe y?netimi taraf?ndan reddedilmesiyle t?kanm??t?.
FARC, esir de?i?imi i?in g?ney Kolombiya?da ?askerden ar?nd?r?lm?? bir b?lge? talep etmi?, ?neriyi ?nce kabul eden Uribe, daha sonra ?FARC??n b?lgede yeniden ?rg?tlenebilece?i ve silahlanabilece?i? bahanesiyle teklifi reddetmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net