02 Eylül 2007 04:00

Emlak piyasas? hamlesi

D?nya borsalar?, ABD Merkez Bankas? (FED) ve ABD h?k?metinin y?ksek riskli mortgage kredileriyle ilgili krizin hafifletilmesi y?n?nde ataca?? ad?mlar nedeniyle y?kseldi.

Paylaş

D?nya borsalar?, ABD Merkez Bankas? (FED) ve ABD h?k?metinin y?ksek riskli mortgage kredileriyle ilgili krizin hafifletilmesi y?n?nde ataca?? ad?mlar nedeniyle y?kseldi. ?MKB, banka ve holding hisseleriyle h?zla y?kselerek 13 A?ustos?tan bu yana ge?en iki haftal?k aradan sonra yeniden 50 bin puan? a?t?. Global piyasalarda risk alma i?tah?n?n yeniden y?kseli?e ge?mesiyle dolar YTL kar??s?nda ?ar?amba g?n?ne g?re y?zde 2.4?l?k d???? g?sterdi ve 13 A?ustos?tan bu yana ilk kez 1.30?un alt?na indi.
ABD Ba?kan? George Bush?un a??klad??? destek paketi, krediyi verene veya alana devlet g?vencesi sa?lamay? i?ermiyor ancak, ?demeleri riske girenlerin evlerini ellerinde tutmalar?n? sa?lamay? ama?l?yor. Bush?un ??z?m plan?n?n ?nemli noktalardan birini, ?kredi ge?mi?i temiz olan t?keticilerin, ?demelerinin Federal ?skan Dairesi taraf?ndan finanse edilerek icradan kurtulmalar? ve evlerini b?rakmak zorunda kalmamalar?? olu?turuyor.
FED?den a??klama
FED Ba?kan? Ben Bernanke de finansal piyasalardaki ?alkant?n?n ekonomiyi olumsuz y?nde etkilemesi halinde bu etkiyi s?n?rlamak i?in harekete ge?meye haz?r olduklar?n? kaydetti. (EKONOM? SERV?S?)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

EKONOM? ve POL?T?KA

SONRAKİ HABER

İngiltere'de Brexit istifası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa